Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Rybná nad Zdobnicí - CZ052.3607.5213.143871 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Rybná nad Zdobnicí

Číslo obce PRVKUK 143871
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.143871
Kód obce 576727
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2429
Vamberk

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.143871.01 Rybná nad Zdobnicí 14387 143871

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Rybná nad Zdobnicí s osadou Dvorek leží spíše v jihovýchodní části okresu Rychnov n.K., na silnici I/ 11 Hradec Králové – Vamberk – Jablonné n.O. Jedná se o podhorskou obec převážně zemědělského charakteru. Nachází se v v nadmořské výšce 420 – 450 m n.m. K obci také patří roztroušená zástavba v osadě Pekelec, v blízkosti Zdobnice.
 
Počet obyvatel celkem k 1.1.2018 je 418.
 
Zástavba je soustředěná do údolí Rybenského potoka, do jehož povodí obec spadá (č.povodí 1-02-01-048 ), kolem silnice I.tř a kolem silnice III.tř. do Záchlumí.
Rybná nad Zdobnicí je vesnice se zástavbou venkovského charakteru s převahou rodinných domů a zemědělských usedlostí. V obci je několik drobných provozoven řemesel a služeb.
 
Jediným větším zemědělským podnikem v obci je firma A.S.Zdobnice se sídlem ve Slatině n.Z. Obyvatelé v aktivním věku dojíždějí do Vamberka nebo do Žamberka, kde je více pracovních příležitostí.
Do budoucna se počítá jenom s mírným nárůstem trvalého bydlení, ve vývoji počtu obyvatel spíše s úbytkem.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
ÚP 2012
Situace vodovodu
Informace z obce
Informace od provozovatele vodovodu Aqua Servis a.s.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rybná nad Zdobnicí Trvale bydlící - - - 412 420 420 420
Přechodně bydlící - - - 115 115 115 115
Celkem - - - 527 535 535 535

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rybná nad Zdobnicí 425 436 423 435 431 409 405 418 421 418 424 424 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rybná nad Zdobnicí - - - 356 356 356 356

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 35 35 35 35
Maximální potřeba vody m3/den - - - 60 60 60 60
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 35,24 35,24 35,24 35,24
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 27,91 27,91 27,91 27,91
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 26,17 26,17 26,17 26,17
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,71 0,71 0,71 0,71
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 7,33 7,33 7,33 7,33

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu, který využívá dvou zdrojů. Jedním je podzemní vrt v jižní části obce. Jedná se o vrt V-1, hluboký 101,2 m o vydatnosti cca 1,3 l/s. Ve vrtu je osazeno ponorné čerpadlo dopravující vodu do akumulační nádrže nad vrtem, kde se také voda chloruje. Z akumulace se čerpá voda s využitím AT stanice do rozvodné sítě v obci. Do lokality Dvorek je voda dodávána přes posilovací tlakovou stanici napojenou na řad v obci.
Druhý zdroj se nachází v lese západně od obce, jedná se o pramenní zářez s vydatností 0,85 l/s. Voda ze zářezu je soustřeďována v pramenní jímce, odkud teče gravitačně do zemního vodojemu o obsahu 30 m3. Tady je zabezpečována chlornanem sodným a pak jsou z vodojemu zásobovány asi tři objekty v západní části obce. Tento zdroj má malou vydatnost, vodojem je již ve špatném technickém stavu.
Celková délka vodovodních řadů do DN 110 mm je 7021 m, použité materiály potrubí jsou litina, PVC a částečně i eternit v profilech od DN 6/4“ přes DN 50, 60, 80 až po DN 100, resp. 110.
Vodovod je v majetku obce Rybná nad Zdobnicí a jeho provozovatelem je AQUAservis, a.s. Rychnov n.K.
Objekty v osadě Pekelec jsou zásobovány vodou z vlastních studní.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Pro zvýšení provozní spolehlivosti vodovodního systému se navrhuje nový zemní vodojem o objemu 50 m3, do kterého bude čerpána voda ze stávajícího vrtu V-1.  Z vodojemu bude vybudován vodovodní řad, který se napojí na stávající vodovod v jižní části obce.
Vodovodní řad z lesního zářezu doporučujeme vyřadit z provozu z důvodu jeho neefektivnosti a vysokým nákladům na rekonstrukci a údržbu – špatný technický stav vodojemu, nízká kapacita zdroje. Nemovitosti zásobené doposud z tohoto zdroje budou nově zásobeny z nového vodojemu.
Další možnou investicí je rozšíření zásobovacích řadů do části Pekelec v délce cca 2,5 km s osazením redukce tlaku. Doporučujeme ověření vydatnosti stávajícího zdroje a případné nalezení zdroje nového.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Jako zdroj pro nouzové zásobování pitnou vodou byl vybrán vrt P1 v Potštejně s kapacitou 1.728 m3/den.
 
Nouzové zásobování vodou v souvislosti s přímou spotřebou bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rybná nad Zdobnicí - - - 200 200 200 200

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rybná nad Zdobnicí - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 18,80 18,80 18,80 18,80
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 1,90 1,90 1,90 1,90
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci jsou provozovány pouze dílčí krátké úseky jednotné kanalizace s vyústěním do Rybenského potoka, kam jsou také odváděny dešťové vody z komunikací a zpevněných ploch.
Stoky jednotné kanalizace v celkové délce 1090 m jsou ve správě obce.
Splaškové vody jsou soustřeďovány v bezodtokových jímkách na vyvážení nebo předčišťovány v domovních septicích s přepadem do potoka nebo do stok jednotné kanalizace.
Na stokové síti je evidováno 7 výustí, kterými vytéká do Rybenského potoka. Pět výustí je v Rybné a dvě jsou v Pekelci. Pro provoz jednotné kanalizace je zpracován kanalizační řád, který stanovuje nejvyšší přípustné znečištění splašků vypouštěných do kanalizace.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Obec má v současné době zpracovaný pouze územní plán a zatím není stanovena žádná jednoznačná koncepce v oblasti nakládání s odpadními vodami. Zástavba v obci, vezmeme-li v úvahu, že to není jenom vlastní Rybná, ale i Dvorek a Pekelec, je velice roztroušená a svedení splašků do místa společného čistícího zařízení by bylo velice nákladné. Vzhledem k vysokým měrným nákladům na vyčištění produkovaných splašků bude toto řešení reálné až ve vzdáleném výhledu. Do té doby bude likvidace splašků prováděna současným způsobem.
Do budoucna by se mělo uvažovat s výstavbou splaškové kanlizace a napojením na kanalizaci Vamberk.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Rybná nad Zdobnicí 10 495,0 0,0 10 495,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Rybná nad Zdobnicí - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva