Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Říčky v Orlických horách - CZ052.3607.5213.145556 - stav 20. 6. 2022

A. Obec

Říčky v Orlických horách

Číslo obce PRVKUK 145556
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.145556
Kód obce 576735
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2399
Rokytnice v Orlických horách

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.145556.01 Říčky v Orlických horách 14555 145556

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Říčky v Orlických horách se nachází se v jihovýchodní části bývalého okresu Rychnov nad Kněžnou na sever od Rokytnice na silnic III.tř. z Horní Rokytnice do Orlického Záhoří v nadmořské výšce cca 600,00 – 725,00 m. Obec leží v povodí Hlubokého potoka, číslo povodí 1-02-01-041 a Říčky, číslo povodí 1-02-01-040.  Zástavba je situována jednak podél silnice a vodních toků a jednak je roztroušena po svazích v neuspořádaném půdorysu. Jedná se o rodinné domky, rekreační chalupy a ubytovací zařízení. Charakter obce je tedy hlavně rekreační a sportovní. Říčky patří k významným střediskům zimních sportů a významným východiskem pro letní horskou turistiku.Hotely Říčky,  Konšel, pension Michal a ubytovací zařízení Alma, Perla, Skiklub, Sokolská chata, Devětsil a další penziony a drobná ubytovací zařízení poskytují lůžkovou kapacitu kolem 900 lůžek. V letních měsících od června do října vzrůstá počet obyvatel skoro až k 2000. V obci není průmysl, obyvatelé za prací dojíždějí do okolí nebo pracují v zařízeních turistického ruchu. Do budoucna počítá jen s mírným nárůstem počtu trvale bydlících obyvatel, spíše s možným rozšířením ubytovacích kapacit. Obec Říčky leží v CHKO Orlické hory a v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Orlické hory.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Říčky v Orlických horách Trvale bydlící - - - 85 90 90 90
Přechodně bydlící - - - 600 800 800 900
Celkem - - - 685 890 890 990

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Říčky v Orlických horách 91 91 89 88 89 91 80 83 85 92 90 92 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Říčky v Orlických horách - - - 408 500 550 600

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 38 42 210 216
Maximální potřeba vody m3/den - - - 78 82 315 324
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 38,00 44,33 50,67 57,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 17,73 20,82 23,91 27,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 15,91 18,61 21,30 24,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 1,82 2,21 2,61 3,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 20,27 20,27 20,27 20,27

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je zásobena z obecního vodovodu, který byl v dnešním rozsahu dobudován v roce 1999. Vlastníkem a provozovatelem je obec Říčky. Už v roce 1958 byl zřízen jímací zářez – mělce uložený drén – se sběrnou jímkou, sloužící k zásobování vodou malé lokality. Vydatnost vykazuje značné výkyvy, v období dostatečné dotace dosahuje až 2,1 l/s. V roce 1985 byla vyvrtána trubní studna HV-2, jako průzkumný objekt s hloubkou 25 m s ustálenou hladinou 1,6 m pod rostlým terénem. Vrt byl testován v roce 1996 a jeho využitelná vydatnost byla stanovena na 2,0 l/s. Pro současné zásobování je využíván původní jímací zářez, vrt HV-2 je využíván pouze jako rezervní zdroj pro období s nízkým stavem podzemních vod. Voda je shromažďována ve vodojemu o obsahu 26 m3, kde je také malá úpravna vody s mramorovými filtry pro odstranění berylia a radonu. V roce 2008 došlo k posílení obecního vodovodu. Byl vybudován nový VDJ o objemu 100m3 a nový vrt RI 101 o hloubce 90m a opraven stávající vrt HV2. Z pramenní jímky, do které jsou soustředěny zářezy, teče voda gravitací přivaděčem do úpravny vody. Z vrtu HV2 je voda čerpána do pramenní jímky, z vrtu RI 101 přímo do úpravny vody. Z úpravny voda teče do starého vodojemu, který je využit jako oradonovací jednotka. Starý vodojem lze provozovat jako vodojem a přímo zásobovat obec vodou (při odstavení nového vodojemu). Ze starého vodojemu teče voda do nového vodojemu v objemu 100 m3 a dále se přivádí zásobním řádění do obce. Délka vodovodního řádu je cca 2500m a v současnosti je napojeno 170 objektů. 

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V roce 2008 došlo k posílení obecního vodovodu. Byl vybudován nový VDJ o objemu 100m3 a nový vrt RI 101 o hloubce 90m a opraven stávající vrt HV2. V roce 2019 je plánovaná rekonstrukce vodovodní sítě pod komunikací v délce 400 metrů a 4 přípojek. Dále je navržena nová výstavba rozšíření vodovodů v lokalitě Říčky-západ v délce 600 metrů a 15 nových vodovodních přípojek. V současné době se zpracovává projektová dokumentace. Dále se pro nově budovanou výstavbu předpokládá rozšíření vodovodní sítě.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Nouzové zásobení obyvatel Říček se předpokládá nejspíše z vrtu H2 v Helvíkovicích u Žamberka, který je vzhledem k absenci širších ochranných pásem vybrán jako jeden z možných zdrojů náhradního zásobení v regionu. Jeho kapacita je 3.542 m3/den.Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Říčky v Orlických horách - - - 441 500 890 890

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Říčky v Orlických horách - - - 441 500 890 890

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 52,60 55,10 210,00 216,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 24,48 28,32 105,00 108,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V Říčkách je v současné době, kromě několika úseků dešťové kanalizace, provozována systematická stoková síť splaškové kanalizace, která podchycuje podstatné zdroje znečištění a odvádí splašky do společné čistírny odpadních vod, která je situována do blízkosti objektu bývalé pily. Stáří tohoto uceleného systému je 5 let, mechanicko-biologická čistírna s kapacitou 500 EO byla uvedena do trvalého provozu v roce 1999. Délka stok DN 300 mm je 2800 m. Celé zařízení je ve vlastnictví obce a ta jej také provozuje. Kromě toho má víceúčelový objekt VÚJEP Hradec Králové vlastní biodiskovou ČOV typu DČB. Ostatní objekty, dosud nepřipojené na společnou čistírnu, mají vlastní malá čistící zařízení, hlavně septiky s přepadem do vodotečí nebo do podmoku, ve výjimečných případech i bezodtokové jímky na vyvážení. V roce 2008 byla provedena intenzifikace ČOV na 600 EO. Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod je tvořena mechanickým stupněm a kompaktním biologickým stupněm s předřazenou denitrifikací, aktivační nádrží s vestavěnou dosazovací nádrží a kalové uskladňovací nádrže aerobně stabilizovaného kalu. Čistírna může pracovat v režimu 30-120% zatížení. Kanalizační řad je nyní o celkové délce cca 3200 m a v současnosti ho využívá 180 objektů.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci Říčky v Orlických horách se plánuje rozšířit kapacitu stávající ČOV z 600 EO na 1800 EO. Důvodem je nárůst trvale a přechodně bydlících obyvatel obce a vysoká sezónní proměnlivost zatížení ČOV, která je způsobena zimní a letní sezónou. Stávající ČOV je kapacitně nedostačující, obec proto přistoupila k intenzifikaci na cílovou kapacitu 1800 EO. Tato kapacita je navržena s ohledem na stávající zatížení a předpokládaný vývoj obce v budoucnu dle dostupných informací. Nová výstavba je navrhována v areálu stávající ČOV, nové objekty budou funkčně navazovat na objekty stávající. Intenzifikace ČOV neznamená změnu v délkách stávající kanalizační sítě. Pro nově budovanou výstavbu se předpokládá rozšíření kanalizační sítě.  

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Říčky v Orlických horách 3 000,0 25 000,0 28 000,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Říčky v Orlických horách - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
20. 6. 2022 ZK/13/901/2022 usnesení zastupitelstva
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva