Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Nový Hradec Králové - CZ052.3602.5205.047180 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Hradec Králové

Číslo obce PRVKUK 47180
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.047180
Kód obce 569810
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.047180.01 Nový Hradec Králové 04718 47180

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Nový Hradec Králové je katastrální území a současně místní část města Hradec Králové, která se nachází v jeho jihovýchodní části. K evidenční části Nový Hradec Králové patří i katastrální území Kluky. Je nejobydlenější místní část Hradce Králové a jde také o část nejrozsáhlejší.
 
Podklady:
Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti
Zákres plánovaných sítí vodovodů a kanalizací vč. objektů na síti
Podklady od provozovatele
Kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nový Hradec Králové Trvale bydlící - - - 23 111 23 305 23 235 23 165
Přechodně bydlící - - - - - - -
Celkem - - - 23 111 23 305 23 235 23 165

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hradec Králové 94493 93801 93490 93035 92904 92808 92891 92929 92917 92742 92939 92683 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nový Hradec Králové - - - 25 099 25 082 25 007 24 932

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 3 648 3 640 3 632 3 624
Maximální potřeba vody m3/den - - - 4 560 4 550 4 540 4 530
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 3 648,25 3 640,16 3 632,07 3 623,98
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 3 071,64 3 064,83 3 058,01 3 051,20
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 1 736,44 1 732,59 1 728,74 1 724,89
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 1 335,20 1 332,24 1 329,28 1 326,32
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 576,61 575,33 574,05 572,77

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V místní části je vybudován veřejný vodovod, který je součástí Vodárenské soustavy východní Čechy (skupinový vodovod Hradec Králové). Na systém veřejného vodovodu místní část obce jsou napojeni téměř všichni trvale bydlící obyvatelé. Část obce je zásobována individuálně z domovních studní.
  
Podrobnější popis vodovodní sítě je uveden v kartě Hradec Králové

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Pro udržitelnost stavu zásobení a spolehlivých dodávek vody pro připojení obyvatel VSVČ je nutné zajistit vyhovující technický stav rozhodujících potrubních částí dopravy vody a jejich obnovu. Výhledově je nezbytná obnova vodovodního systému dopravy vody, a to:
- vodovodního přivaděče vody (DN 800, DN 400) z prameniště Litá (VDJ Kozince) a propojení s Polickou křídovou pánví (VDJ  Bohuslavice)
- městského okružního vodovodního řadu (podél Gočárova silničního okruhu)
- výtlačných řadů DN 600 a DN 800 z ÚV Orlice do vodojemů na Novém Hradci Králové - zásobních řadů DN 1000 z vodojemu na Novém HK do okružního vodovodního řadu
Obnovu těchto rozhodujících prvků dopravy vody ve vodovodním systému je nutné zajistit v období 10,20,30 a 40 let dle stáří potrubí, použitých materiálů potrubí a rizik, vyplývajících z přerušení dodávky vody pro město Hradec Králové, resp. celý okres Hradec Králové.
 
Celková délka vodovodních řadů navržených k postupné obnově v průběhu příštích 40 letech je cca 49 km.
 
Dále budou v místní části Nový Hradec Králové v budoucnu napojovány nové lokality rozšířením stávající vodovodní sítě a bude prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vzhledem k tomu, že skupinový vodovod Hradec Králové je zásobován z více zdrojů (v rámci Vodárenské soustavy východní Čechy), je možné při vyřazení jednoho či několika zdrojů zásobovat obyvatele alespoň částečně ze zdrojů zbývajících.  Při vyřazení celého systému vodovodu budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren. U nemovitostí vlastnících domovní studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou nebo pomocí cisteren.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nový Hradec Králové - - - 23 385 23 373 23 303 23 233

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nový Hradec Králové - - - 23 385 23 373 23 303 23 233

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 1 716,76 1 713,04 1 709,32 1 705,60
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 823,49 821,71 819,92 818,14
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 1 322,93 1 320,06 1 317,20 1 314,33
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 634,58 633,21 631,83 630,46

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Nový Hradec Králové má vybudovanou jednotnou gravitační kanalizační síť. Lokalita v ulici Přemyslova (poblíž podniku Lesy ČR, lokalita svedená do KČS Nový Hradec Králové Přemyslova) má vybudovanou kanalizaci oddílnou.  Odpadní vody jsou odváděny dvěma různými stokami – stokou C a stokou F. Stoka C1 odvádí odpadní vody ze svahu, který je skloněn směrem k centru Hradec Králové. Toka F odvádí odpadní vody z té části Nového Hradce Králové, jejíž svah je odvrácený od středu Hradce Králové.
Lokalita poblíž areálu podniku Lesy ČR je odváděna na lokální KČS a přečerpávána do stoky F.
 
Podrobnější popis stokové sítě je uveden v kartě Hradec Králové.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V místní části Nový Hradec Králové budou v budoucnu napojovány nové lokality rozšířením stávající stokové sítě a bude prováděna běžná údržba.  Dále je v těsné blízkosti FN HK v plánu vybudování nové stoky DN 1200, tj. zrušení shybky 1xDN 1200 a 1 DN 600 pod Labem a vybudování nové části stoky C pro převod OV z FNHK přímo do spadiště S1, popř. vybudování nové KČS a nového výtlaku na spadiště S1.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Nový Hradec Králové 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Nový Hradec Králové - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva