Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Brocná - CZ052.3607.5213.012602 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Skuhrov nad Bělou

Číslo obce PRVKUK 12602
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.012602
Kód obce 576778
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2402
Rychnov nad Kněžnou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.012602.01 Brocná 01260 12602

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Brocná je venkovské sídlo, ležící při silnici III. třídy ze Skuhrova do Bílého Újezdu, cca 3 km severozápadně od Skuhrova, ve zvlněném předhůří Orlických hor. Zástavba obce leží v nadmořské výšce cca 360,0 - 370,0 m n.m. Brocná je místní části obce Skuhrov.
 
Zástavba je soustředěná, venkovského charakteru – převážně rodinné domky s eventuálním hospodářským zázemím, část objektů je využívána k rekreaci. Obec leží v koncové části bezejmenné vodoteče (pravostranný přítok Hraštického potoka, dílčí povodí 1-02-03-033/1).
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Informace od provozovatele
Územní plán obce 2/2018
Kanalizační řád 9/2011
VUME, VUPE 2017

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Brocná Trvale bydlící - - - 170 170 170 170
Přechodně bydlící - - - 20 20 20 20
Celkem - - - 190 190 190 190

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Skuhrov nad Bělou 1082 1077 1086 1097 1093 1096 1094 1089 1104 1110 1121 1115 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Brocná - - - 154 154 160 160

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 28 28 28 28
Maximální potřeba vody m3/den - - - 48 48 48 48
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 12,95 13,12 13,29 13,46
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 9,96 10,09 10,22 10,35
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 9,70 9,83 9,95 10,08
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 6,34 6,34 6,34 6,34

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je zásobena ze skupinového vodovodu Rychnov – Císařská Studánka, který dnes pokrývá většinu centrální části okresu Rychnov nad Kněžnou.
Vodovodní skupina se dělí na 2 samostatné oblasti, které spolu mohou do jisté míry spolupracovat, ale jejichž propojení je za běžného provozu uzavřeno.
Předmětem dále uvedeného popisu je severní část systému, tj. skupinový vodovod Císařská Studánka, který v současné době zásobuje obce:
Solnice, Ještětice, Kvasiny, Bílý Újezd, Hroška, Masty, Skuhrov, Brocná, Svinná, Lipovka, Domašín, Černíkovice, Třebešov, Libel, Slemeno, Synkov, Lično, Lokot, Litohrady a severní část města Rychnov n.K.
Vodovod je ve vlastnictví sdružení obcí Vodovodní svaz Císařská Studánka se sídlem v Solnici, jeho provoz zajišťuje AQUA servis, a,s, Rychnov nad Kněžnou.
Podrobnější popis vodovodu je obsažen v části Skuhrov nad Bělou.
Vlastní Brocná je napojena (přes Svinnou) řadem DN 150 a 100 (PVC) na vodojem Hraštice (2 x 100 m3 – 457,0 / 459,7). Z obce je ještě řadem 2“ napojena lokalita Žabno.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovodní síť skupinového vodovodu včetně zdrojů a akumulace je v podstatě vyhovující, je třeba podle podrobnějších zhodnocení počítat s postupnou obnovou a opravami starších úseků potrubí.
Pro oblast Brocné se předpokládá zajišťování běžných oprav vodovodu a jeho případné dostavby, související s územním rozvojem obce.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Zdroj vody v Ještěticích (Císařská Studánka) není pro svá poměrně velká PHO a z toho plynoucí zvýšenou citlivost na vnější vlivy vhodný z hlediska požadavků směrnic na zdroje pro nouzové zásobení.
Skupina Císařská Studánka představuje přitom značný nárok na náhradní zásobení (jedná se cca o 7500 obyvatel), je zde proto doporučeno řešení ve více krocích, které uvažuje:
vyloučit odběr z centrální studny v Ještěticích a soustředit se pouze na hlubší vrty. Pokud toto opatření nepřinese potřebný efekt v kvalitě nouzově dodávané vody, bude nutno se soustředit na dodávku vody z Rychnova, kde se jeví možnosti:
nouzová zpětná dodávka ze sítě spodního tlakového pásma v Rychnově
dodávka z horního pásma RK, možnost pokrytí až 100% potřeby – je ve zkušebním provozu
nouzové zpětné čerpání z vrtu RK-2 v Lipovce (voda s obsahem Fe)
 
V obou případech jde o zásobení havarijní s menším tlakem a množstvím (reálné budou omezené odběry v přízemích budov).
 
Jako poslední krok se pak jeví možnost dovozu vody z Rychnova z prostoru ÚV Rychnov - zdroj NZV vrt RK-1A nebo RK3 (dovozová vzdálenost do centra skup. vodovodu cca 12 km).

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Brocná - - - 82 90 100 100

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Brocná - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 17,74 17,74 17,74 17,74
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 11,10 11,10 11,10 11,10
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V Brocné je poměrně rozsáhlá síť jednotné kanalizace, jejímž provozovatelem je obec Skuhrov. Jedná se cca o 1.075m kanalizace DN 300 a 400 se dvěma výustmi do pravostranného přítoku Hraštického potoka. Kanalizace má vodohospodářské povolení k vypouštění odpadních vod a dle údajů obce je na ní napojeno cca polovina trvale bydlících obyvatel.
Odpadní vody jsou před napojením do kanalizace individuálně předčištěny v jednotlivých předčistících zařízeních (pro jednotlivé nemovitosti).
Další podrobnosti jsou uvedeny v kanalizačním řádu.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci se nadále počítá s decentralizovaným způsobem nakládání se splaškovými odpadními vodami a jejím individuálním čištěním u každé nemovitosti. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do jednotné veřejné kanalizace, případně přímo do vodoteče nebo do vsaku.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Brocná 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Brocná - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva