Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Nová Ves - CZ052.3607.5213.149071 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Skuhrov nad Bělou

Číslo obce PRVKUK 149071
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.149071
Kód obce 576778
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2402
Rychnov nad Kněžnou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.149071.01 Nová Ves 14907 149071

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Nová Ves je zemědělská osada, ležící při místní účelové komunikaci cca 1 km severovýchodně od Skuhrova. Zástavba leží v koncové části plochého údolí bezejmenné vodoteče (pravostranný přítok Bělé), v nadmořské výšce kolem 500,0 m n.m. Část zastavěného území se nachází v CHKO Orlické hory.
Nová Ves je místní částí obce Skuhrov.
 
Zástavba je rozptýlena na větším území kolem místní komunikace. Je venkovského charakteru – převážně rodinné domky s eventuelním hospodářským zázemím, značná část objektů je využívána k rekreaci. Obec leží v koncové části bezejmenné vodoteče – pravostranný přítok Bělé, dílčí povodí 1-02-01-059.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Informace od provozovatele
Územní plán obce 2/2018
Kanalizační řád 9/2011
VUME, VUPE 2017

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nová Ves Trvale bydlící - - - 30 30 30 30
Přechodně bydlící - - - 20 20 20 20
Celkem - - - 50 50 50 50

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Skuhrov nad Bělou 1082 1077 1086 1097 1093 1096 1094 1089 1104 1110 1121 1115 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nová Ves - - - 0 0 0 0

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci je pouze lokální zásobení z místních zdrojů.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k značně rozptýlené zástavbě a velikosti lokality PRVK předpokládá ponechání dnešního stavu, tj. lokálního systému zásobení.
Technicky je možné napojení Nové Vsi na stávající vodovod ve Skuhrově (cca 1.5 km řadu PE 63 + malá ATS s akumulací), vzhledem k rozptylu zástavby a počtu napojených obyvatel by však zřejmě vycházely neúměrně dlouhé vodovodní přípojky i zdržení vody v síti.
 
V následném období se v obci neuvažuje veřejný vodovod.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Nouzové zásobení Nové Vsi se uvažuje dovozem vody.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nová Ves - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nová Ves - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 1,14 2,29 3,43
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,72 1,43 2,15
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci není kanalizace, čištění odpadních vod je v současné době zajištěno u jednotlivých nemovitostí.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

PRVK vzhledem k velikosti lokality a rozptýlení zástavby v terénu navrhuje v ponechání dnešního stavu, tj. lokálního čištění odpadních vod u jednotlivých nemovitostí.
V následném období se neuvažuje veřejná kanalizace.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Nová Ves 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Nová Ves - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva