Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Slatina nad Zdobnicí - CZ052.3607.5213.149772 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Slatina nad Zdobnicí

Číslo obce PRVKUK 149772
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.149772
Kód obce 576786
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2402
Rychnov nad Kněžnou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.149772.01 Slatina nad Zdobnicí 14977 149772

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Slatina nad Zdobnicí se nachází v jihovýchodní části bývalého okresu Rychnov nad Kněžnou při hranici s bývalým okresem Ústí n.Orl. Obec má typický podhorský charakter s významnou funkcí zemědělskou a rekreační se zaměřením na rozvoj cestovního ruchu. Výrobní základnu tvoří hlavně zemědělský podnik Zdobnice,a.s. a RIVAT foto. Část obyvatel dojíždí za prací do Rychnova nad Kněžnou nebo do Žamberka.
Komunikačně je Slatina nad Zdobnicí napojena na silnici I/11, odbočkou silnice III.tř. v Helvíkovicích přes Kameničnou. Ta pak pokračuje dále do Javornice s odbočkou do Pěčína.
Zástavba převážně rodinných domků a rekreačních objektů se nachází v průměrné nadmořské výšce 400,00 – 460,00 m.
Obec leží v povodí Zdobnice a přítoku – Slatinského potoka s drobnými přítoky, číslo povodí 1-02-01-047 .
 
Počet občanů obce k 1.1.2018 je 851 trvale bydlících obyvatel.
 
Z hlediska vývoje trvalého osídlení počítá návrh územního plánu s nárůstem počtu obyvatel. Počítá se také s nárůstem objektů občanské vybavenosti a objektů drobného podnikání.
Obec Slatina nad Zdobnicí leží v dřívějším ochranném pásmu III.st. vodního zdroje Žamberk – Helvíkovice.
Hydrologické údaje pro vodní tok:
 
V profilu Slatina n.Z. – vodočet má Zdobnice průměrný roční průtok 1,62 m3/s, při rozloze povodí 84,22 km2.
Velké vody:
Q1 = 25 m3/s Q20 = 79 m3/s
Q2 = 36 m3/s Q50 = 101 m3/s
Q5 = 51 m3/s Q100 = 119 m3/s
Q10 = 65 m3/s Q355 = 0,36 m3/s
 
Podklady:
Vyplněný sběrný dotazník Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
VUME + VUPE 2017
Informace od provozovatele vodovodu - VaK Jablonné
Technicko-ekonomická studie - PROIS a.s., Roman Kratěna, 2017,roman.kratena@seznam.cz
Situace kanalizace Slatina nad Zdobnicí

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Slatina nad Zdobnicí Trvale bydlící - - - 846 850 850 850
Přechodně bydlící - - - 400 400 400 400
Celkem - - - 1 246 1 250 1 250 1 250

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Slatina nad Zdobnicí 835 867 862 850 846 853 860 870 878 874 883 880 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Slatina nad Zdobnicí - - - 834 850 855 860

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 82 80 77 75
Maximální potřeba vody m3/den - - - 110 108 107 105
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 82,57 80,84 79,12 77,40
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 76,98 76,26 75,54 74,82
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 57,13 56,43 55,74 55,04
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 19,85 19,83 19,80 19,78
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 5,59 5,59 5,59 5,59

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je zásobena vodou ze skupinového vodovodu Helvíkovice – Kameničná –Slatina n.Z., jehož veškerá zařízení jsou ve vlastnictví provozovatele vodovodu, akciové společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí.
 
Zdrojem vody je vrt H2 v Hevlíkovicích, celková vydatnost je 30 l/s s velmi dobrou kvalitou (voda se pouze chloruje). Voda je ze zdrojů čerpána do akumulace v Helvíkovicích a odtud pak čerpána do vodojemu Kameničná o obsahu 150 m3 (495,00). Z něj je gravitačně přiváděna do vodojemu Slatina, také o obsahu 150 m3 (450,00/454,00 ).
Z vodojemu vede zásobovací řad do okruhované rozvodné sítě v obci. Tlakové poměry dané polohou vodojemu jsou uspokojivé – 0,3 – 0,6 Mpa.
Celková délka potrubí je 1500 m přívodních řadů.
Na vodovod je připojeno 834 obyvatel.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Podle výhledové bilance spotřeby vody v návrhovém období územního plánu bude nutno při realizaci všech návrhů v území zajistit Qdmax v hodnotě 3,66 l/s. Toto množství lze z dnešních zdrojů v Helvíkovicích dodat bezpečně. Pokud se ale potvrdí rozvoj obytné zástavby a nárůst počtu obyvatel na počty uváděné návrhem ÚP, bude nutno počítat s rozšířením akumulace vodojemu z dnešních 150 m3 na výhledový cca dvojnásobek, přístavbou komory 150 m3.
V oblasti vodovodních řadů bude třeba postupně rekonstruovat technicky a kapacitně nevyhovující stávající řady a v nových lokalitách vybudovat řady nové, podle konkrétních zastavovacích dokumentů. Důraz by měl být kladen na zaokruhování řadů a splnění požadavků ČSN 73 0873.
Vodárenské zařízení, které je ve Slatině nad Zdobnicí provozováno je ucelené a koncepčně vyhovující a kapacita vodovodu po uvedených úpravách umožní rozvoj lokality dle úvah ÚPSÚ.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Současný zdroj vody je vhodný i pro nouzové zásobení obyvatel Slatiny nad Zdobnicí. Jedná se o vrt H2 v Helvíkovicích s kapacitou 3.542 m3/den.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Slatina nad Zdobnicí - - - 218 218 850 850

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Slatina nad Zdobnicí - - - 0 0 850 850

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 92,25 92,37 92,50 92,63
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 57,72 57,80 57,88 57,96
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Ve Slatině nad Zdobnicí není v současné době vybudovaný ucelený systém kanalizace s ukončením v centrální čistírně odpadních vod. Existuje tu několik dílčích systémů stok, svádějících odpadní vody nejkratší cestou do vodotečí, ať už je to Slatinský potok nebo Zdobnice. Ostatní objekty mimo tyto stoky mají odpady zaústěné přímo do těchto toků a do husté sítě dalších malých místních vodotečí. Je evidováno celkem 10 výustí, z toho 8 výustí do Slatinského potoka a 2 do Zdobnice.
Celkem je na dílčí stokové systémy napojeno 218 obyvatel s produkcí splašků asi 7700 m3/rok. Pro vypouštění odpadních vod do vodních toků bylo vydáno povolení rozhodnutím OkÚ Rychnov n.K. čj. ŽP 179/03-231/2 z 21.2.2003, a to pro výusti V1, V4, V5, V7, V8, V9 a V10 s konkrétními limitními hodnotami vypouštěného množství i znečištění, které byly stanoveny na základě vyhodnocení výsledků rozborů vod, které zpracovala společnost AGROEKO Žamberk.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci se navrhuje vybudování tlakové stokové sítě (TSS) dle ČSN EN 1671. Potrubí bude provedeno z PE potrubí profilu PE D50 –D90 mm v celkové délce cca 16,8km. Zdrojem tlaku budou domovní čerpací jímky DČJ v počtu 220 kusů. Součástí kanalizace bude ČOV s kapacitou 1100 EO. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do  Zdobnice.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Slatina nad Zdobnicí 6 700,0 71 000,0 77 700,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Slatina nad Zdobnicí - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva