Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Kukleny - CZ052.3602.5205.047201 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Hradec Králové

Číslo obce PRVKUK 47201
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.047201
Kód obce 569810
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.047201.01 Kukleny 04720 47201

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Kukleny jsou místní částí statutárního města Hradec Králové. Nachází se na západním okraji města. Kukleny je také název katastrálního území o celkové rozloze 4,03 km2
 
Podklady:
Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti
Zákres plánovaných sítí vodovodů a kanalizací vč. objektů na síti
Podklady od provozovatele
Kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kukleny Trvale bydlící - - - 2 725 2 748 2 740 2 732
Přechodně bydlící - - - - - - -
Celkem - - - 2 725 2 748 2 740 2 732

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hradec Králové 94493 93801 93490 93035 92904 92808 92891 92929 92917 92742 92939 92683 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kukleny - - - 2 750 2 748 2 740 2 732

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 333 332 332 331
Maximální potřeba vody m3/den - - - 416 415 415 414
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 333,11 332,38 331,66 330,93
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 280,46 279,85 279,24 278,62
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 195,04 194,61 194,19 193,76
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 85,42 85,23 85,05 84,86
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 52,65 52,54 52,42 52,31

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V místní části je vybudován veřejný vodovod, který je součástí Vodárenské soustavy východní Čechy ( (skupinový vodovod Hradec Králové). Na systém veřejného vodovodu místní část obce jsou napojeni téměř všichni trvale bydlící obyvatelé. Část obce je zásobována individuálně z domovních studní.
 
Podrobnější popis vodovodní sítě je uveden v kartě Hradec Králové.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Pro bezpečnost provozu při event. výpadku zásobení z VDJ Přím, na kterém je závislé zosobení západní a severní části VSVČ, je nezbytné zajistit možnost připojení vodovodu Stěžery s výhledově až 3 350 obyvateli přímo na vodovod Hradec Králové pomocí ATS, umístěné u ČS na Františku. Nový výtlačný řad do Stěžer bude DN 150 v délce cca 2,1 km.
 
Dále je nutné vybudovat nový přivaděč DN 600 v souvislosti s budoucím řešením silniční dopravy v Hradci Králové a zřízením tzv. Jižní silniční spojky. Přivaděč bude veden do ČS František v nové trase podél této spojky a to od stávající potrubní lávky přes Labe podél Rašínovy třídy a podél Jižní spojky ke komunikaci I/11. Dále pak podél této komunikace a silnice do Svobodných Dvorů do ČS František. Nový přivaděč DN 600 zajistí dopravu vody do čerpací stanice František v případě havárie nebo rozsáhlé rekonstrukce stávajícího zásobního řadu uloženého v hustě zastavěném území města. Posílí se zabezpečenost zásobování vodou pro 33 tisíc obyvatel ze 150 obcí připojených na VSVČ na Novobydžovsku. Délka tohoto přivaděče bude cca 5 km.  
 
Dále budou v místní části Kukleny v budoucnu napojovány nové lokality rozšířením stávající vodovodní sítě (popř. realizací nových) a bude prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vzhledem k tomu, že skupinový vodovod Hradec Králové je zásobován z více zdrojů (v rámci Vodárenské soustavy východní Čechy), je možné při vyřazení jednoho či několika zdrojů zásobovat obyvatele alespoň částečně ze zdrojů zbývajících.  Při vyřazení celého systému vodovodu budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren. U nemovitostí vlastnících domovní studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou nebo pomocí cisteren.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kukleny - - - 2 537 2 536 2 528 2 520

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kukleny - - - 2 537 2 536 2 528 2 520

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 219,62 219,13 218,64 218,15
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 105,35 105,11 104,88 104,64
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 182,30 181,89 181,49 181,08
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 87,44 87,24 87,05 86,85

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kukleny mají vybudovanou jednotnou gravitační kanalizační síť. Většina lokality je napojen na stoku B. Menší část
lokality (průmyslové areály poblíž železnice Pardubice – Jaroměř) je napojena pod železnicí do stoky D. Dvě malé části jsou přečerpávány lokálními ČS. Podrobnější popis kanalizační sítě je uveden v kartě Hradec Králové.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V místní části Plačice, Kukleny bude vybudována nová kanalizační stoka, která by převáděla odpadní vody z Plačic a části Kuklen, z ulice Pardubická do oblasti spadiště S5 – Na Rybárně.
 
V budoucnu je dále navrženo napojení na kanalizační systém Hradce Králové v západní části města obce   
Stěžery.
 
Dále budou v budoucnu napojovány nové lokality rozšířením stávající stokové sítě a bude prováděna běžná údržba.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Kukleny 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Kukleny - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva