Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Ještětice - CZ052.3607.5213.152412 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Solnice

Číslo obce PRVKUK 152412
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.152412
Kód obce 576808
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2402
Rychnov nad Kněžnou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.152412.01 Ještětice 15241 152412

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Ještětice jsou zemědělskou obcí, ležící cca 2 km severně od Solnice, podél silnice I/14, která v podstatě tvoří západní okraj zástavby. Obcí protéká Ještětický potok, na kterém je požární nádrž. Zástavba obce leží v nadmořské výšce od 315,0 až cca do 330,0 m n.m.
Obec je místní části Solnice.
 
Obcí protéká Ještětický potok (dílčí  povodí 1-02-03-033/1).
Ještětice leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída, vyhlášené nařízením vlády ČSR č.85/1981 Sb.
PRVK počítá se stabilizaci počtu obyvatel, územní plán zahrnuje plošnou územní reservu pro možný nárůst 110 osob.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Územní plán 2017
Informace od provozovatele vodovodu a kanalizace - AquaServis a.s.
Kanalizační řád Solnice
Situace kanalizace Ještětice

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ještětice Trvale bydlící - - - 280 300 300 300
Přechodně bydlící - - - 10 10 10 10
Celkem - - - 290 310 310 310

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Solnice 2287 2198 2184 2190 2208 2202 2196 2211 2194 2188 2239 2247 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ještětice - - - 243 260 260 260

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 44 44 44 44
Maximální potřeba vody m3/den - - - 75 75 75 75
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 20,44 20,91 21,39 21,87
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 32,39 33,15 33,90 34,66
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 16,91 17,31 17,70 18,10
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 3,65 3,73 3,82 3,90
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 10,01 10,01 10,01 10,01

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je zásobena ze skupinového vodovodu Rychnov – Císařská Studánka, který dnes pokrývá větší část centrální části okresu Rychnov nad Kněžnou. Podrobný popis celé vodovodní soustavy je obsažen v kartě Solnice.
 
Vlastní Ještětice jsou zásobeny řadem DN 200, vedoucím (souběžně s výtlakem) z vodojemu Solnice 3 x 500 m3 – (368,7/ 372,5 m n.m.). Tento řad se za Ještěticemi větví a pokračuje v DN 150 na Hrošku a v DN 100 do vodojemu Bílý Újezd a dále přes ATS do Mastů.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovodní síť včetně zdrojů a akumulace je poměrně dobře koncepčně řešena. Budou prováděny pouze běžné opravy a případné nové výstavby sítí, souvisejících s územním rozvojem obce.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Nouzové zásobení Ještětic se předpokládá v rámci celé vodovodní skupiny Císařská Studánka, podrobnější popis (týká se řešení celého SV) je uveden v kartě PRVK Solnice.
Upozornění:
V případě varianty náhradního zásobení SV Císařská Studánka zpětnou dodávkou z Rychnova nebude zřejmě možné vodu do Ještětic (a celé oblasti kolem Bílého Újezda) čerpat, neboť leží z hlediska sítě až za vodojemem. Náhradní zásobení bude nutno v tomto případě řešit dovozem vody ze Solnice nebo Rychnova.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody do okrajových částí s menší hustotou osídlení.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ještětice - - - 202 202 202 202

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ještětice - - - 202 202 202 202

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 29,05 29,05 29,05 29,05
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 18,17 18,17 18,17 18,17
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V místní části Ještětice je oddílná splašková kanalizace vedoucí po obou březích Ještětického potoka, tato však není ukončena ČOV, ale čerpací stanicí, která čerpá splašky do koncové části kanalizace v Solnici, kde byla v roce 2007 postavena ČOV pro aglomerci Solnice, Ještětice a Kvasiny, její kapacita je 4500 EO.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Do budoucna je možná výstavba kanalizace v souvislosti s návrhem nových lokalit. Jinak bude prováděna pouze běžná údržba.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Ještětice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Ještětice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva