Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Třebešov - CZ052.3607.5213.169676 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Třebešov

Číslo obce PRVKUK 169676
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.169676
Kód obce 576832
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2402
Rychnov nad Kněžnou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.169676.01 Třebešov 16967 169676

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Třebešov se nachází v podhorské části okresu cca 7 km západně od Rychnova, uprostřed vidlice tvořené silnicemi II/321 Solnice – Častolovice a II/320 Přepychy-Libel. Přes obec vede dále silnice III/3211 – do Rychnova nad Kněžnou a III/30211 do Černíkovic. Nadmořská výška zástavby je cca 305,0 –315,0 m n.m.
 
Jedná se o obec do 500 obyvatel, výsledky sčítání v roce 2017 uvádějí počet obyvatel celkem 279.
 
Zástavba je středně rozptýlená , venkovského charakteru – převážně rodinné domky. Obec leží v povodí Třebešovského potoka – levostranný přítok Bělé (dílčí povodí Bělé 1-02-01-064).
 
V obci je firma Matrix (dřevovýroba), obyvatelé převážně dojíždějí za prací do okolí (Rychnov, Solnice, Dobruška).
Obec se nachází v CHOPAV Východočeská křída (vyhlášené nařízením vlády ČSR č.85/1981 Sb.).
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Územní plán 2013
Informace od provozovatele vodovodu-AquaServis a.s.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Třebešov Trvale bydlící - - - 220 281 280 280
Přechodně bydlící - - - 20 20 20 20
Celkem - - - 240 301 300 300

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Třebešov 257 262 260 262 257 262 267 277 278 280 289 293 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Třebešov - - - 98 98 98 98

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 18 18 18 18
Maximální potřeba vody m3/den - - - 30 30 30 30
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 8,24 8,24 8,24 8,24
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 7,40 7,40 7,40 7,40
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 6,72 6,72 6,72 6,72
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,10 0,10 0,10 0,10
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 4,04 4,04 4,04 4,04

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Rychnov – Císařská Studánka.
 
Napojení Třebešova je na propojovací řad z Domašína podél silnice II/321 až k obci Libel, a dále pak podél účelové komunikace do Synkova a přes Slemeno k Rychnovu, kde se napojuje na řad DN200 v prostoru ČOV Rychnov. Do Třebešova je navržen přívodní řad podél silnice III/3211 a na ten pak navazují rozvodné řady po obci.
 
Navržený systém vodovodu je v Domašíně napojen na tlakové pásmo vodojemu Solnice – 3 x 500 m3 – 368,7 / 372,5 a v Rychnově propojen na nižší tlakové pásmo vodojemu Sibiř 1650 m3  - 356,1 / 361,5. Za běžného provozu bude směr dodávky od Solnice, zpětné zásobení soustavy od Rychnova připadá v úvahu pouze v havarijních situacích.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Výhledově budou na vodovodu prováděny běžné opravy a případná nová výstavba související s územním rozvojem obce.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Zdroj vody v Solnici - Ještěticích (Cisařská studánka) není pro svá poměrně velká PHO a z toho plynoucí zvýšenou citlivost na vnější vlivy příliš vhodný z hlediska požadavků směrnic na zdroje pro nouzové zásobení.
Pro Třebešov se proto v případě havarijních situací předpokládá dodávka vody z Rychnova – vrt RK1A a vrt RK3 a to buď zpětnou dodávkou vody vodovodním řadem nebo v případě omezené vydatnosti zdroje dovozem z prostoru ÚV Rychnov (dovozová vzdálenost cca 10 km).
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Třebešov - - - 0 0 260 280

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Třebešov - - - 0 0 260 280

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 25,60 25,60 25,60 25,60
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 16,02 16,02 16,02 16,02
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Třebešov je dnes pouze dešťová kanalizace podél komunikací zaústěná na několika místech do Třebešovského potoka. Do tohoto systému dešťové kanalizace jsou zřejmě zaústěny i odpadní vody z přilehlých nemovitostí po dílčím předčištění (přepady ze septiků). Stoková síť byla budována převážně z betonových trub.
Její stav není podrobněji dokumentován a dnes nelze jednoznačně rozhodnout o možnosti využití tohoto systému kanalizace pro výhled. Majitelem a provozovatelem je obec Třebešov.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhuje se splašková oddílná kanalizace DN 250 délky 2,51 km s vlastní ČOV 300 EO, dle územního plánu obce.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Třebešov 0,0 14 748,0 14 748,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Třebešov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva