Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Dubí - CZ052.3607.5208.171956 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Tutleky

Číslo obce PRVKUK 171956
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5208.171956
Kód obce 576841
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1112 (5208)
Kostelec nad Orlicí
Číslo POU
Název POU
2372
Kostelec nad Orlicí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5208.171956.01 Dubí 17195 171956

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část Dubí (administrativní část obce Tutleky) leží  severně od silnice vedoucí z Kostelce přes Lupenici do Rychnova nad Kněžnou, v nadmořské výšce cca 320,00 – 340,00. Krajem obce teče bezejmenná vodoteč (levostranný přítok Štědrého potoka), povodí 1-02-01-081.
Zástavba je situována podél místní komunikace, odbočující od silnice Kostelec – Lupenice v údolí Štědrého potoka. Jedná se převážně o rodinné domky a zemědělské usedlosti.
Obyvatelé za prací dojíždějí do okolí, do výhledu se počítá s jejich
Dubí leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dubí Trvale bydlící - - - 65 67 67 67
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 65 67 67 67

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tutleky 363 367 347 349 350 349 343 341 352 349 349 358 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dubí - - - 0 0 0 0

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část Dubí nemá veřejný vodovod, jednotlivé nemovitosti jsou zásobeny z vlastních studní proměnlivé kvality i vydatnosti.
Suché období v roce 2018 a v minulých letech se projevilo poklesem vydatnosti stávajících vodních zdrojů.
Jednotliví majitelé nemovitostí si zajišťují náhradní zdroje vody provedením hloubkových vrtů.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Dle podkladů OÚ Tutleky se počítá s výstavbou vodovodu pro místní část Dubí. Na stavbu je zpracována projektová dokumentace, vzhledem k očekávaným technickým obtížím při provozu vodovodu (velký objem vody v potrubí) nebyl záměr realizován.
Nabízí se možnost přepracování projektové dokumentace s cílem snížení profilu potrubí a snížení objemu vody v potrubí.
Variantně je možno uvažovat s napojením Dubí na sousední obec Lupenice,což je technicky a i provozně výhodnější. Žádná projektová dokumentace v tomto smyslu zatím zpracovaná není.
Pokud bude snaha tento záměr realizovat, bude nutno příslušným způsobem upravit územní plán obce a i kartu PRVK.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Nouzové zásobení obyvatel Dubí se předpokládá - v rámci vodovodní skupiny Kostelec – Tutleky z vrtu T-1 Tutleky, který je vzhledem k absenci širších ochranných pásem vybrán jako jeden z možných zdrojů náhradního zásobení v regionu (zdroj NTV Tutleky – vrt T-1).
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody a případně i dodávkou z lokálních zdrojů, pokud budou mít dostatečnou vydatnost a voda odpovídající kvalitu.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dubí - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dubí - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Dle podkladů obce je v Dubí dešťová kanalizace podél místní komunikace (přes obec až do Štědrého potoka) v celkové délce cca 450 m, do této kanalizace jsou zaústěny dešťové vody a přepady ze septiků nebo ČOV jednotlivých nemovitostí.
O systému dešťové kanalizace neexistují technické podklady a není ani veden v majetkové evidenci obce.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V místní části Dubí zůstane stávající stav odkanalizování a zneškodnění odpadních vod zachován.
Stávající čistící a předčistící zařízení u jednotlivých producentů budou udržována v takovém stavu, aby zaručovala maximální čistící efekt.
U rekonstruovaných objektů navrhujeme provedení revize a případné doplnění septiků o dočišťovací filtr, případně náhradu za domovní ČOV.
U novostaveb navrhujeme buď stavbu septiku s filtrem nebo domovní ČOV.
Dále doporučujeme provést pasport čistících a předčistících zařízení u všech nemovitostí v obci a podle zjištěného stavu s jednotlivými producenty dohodnout odpovídající nápravu.
V návrhovém období se v obci neuvažuje stavba veřejné kanalizace ani centrální ČOV.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dubí 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dubí - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva