Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Tutleky - CZ052.3607.5208.171964 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Tutleky

Číslo obce PRVKUK 171964
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5208.171964
Kód obce 576841
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1112 (5208)
Kostelec nad Orlicí
Číslo POU
Název POU
2372
Kostelec nad Orlicí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5208.171964.01 Tutleky 17196 171964

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Tutleky leží  SV od Kostelce nad Orlicí, při silnice vedoucí z Kostelce přes Lupenici do Rychnova nad Kněžnou, v nadmořské výšce cca 290,00 – 315,00. Obcí protéká Štědrý potok (levostranný přítok Bělé), povodí 1-02-01-081.
K obci ještě administrativně přísluší místní část Dubí.
Zástavba je situována převážně podél silnice Kostelec – Lupenice v údolí Štědrého potoka, malá část (lokalita Hradisko- cca 15 obyvatel) leží pak severně od Tutlek, při silnici k velkokapacitnímu vepřínu Družstva živočišné výroby Kostelecká Lhotka. Jedná se převážně o rodinné domky a zemědělské usedlosti , čtyři bytové domy jsou součástí dřívější zemědělské výstavby. V obci je vedení ZD Štědrá včetně jednoho kravína a dále výše uvedené Družstvo živočišné výroby (velkokapacitní vepřín Kostelecká Lhotka). Průmysl v obci není, pouze několik drobných provozoven služeb.
Vzhledem k dosavadnímu vývoji se do budoucna počítá se stagnací počtu obyvatel, ale v rámci návrhového období je plánovaná soustředěná výstavba RD - cca 20 - 30 parcel. Bude - li toto realizováno, dojde ke skokovému nárůstu počtu obyvatel. K tomuto záměru je zpracovávána změna ÚPO.
Tutleky leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017 vodovod
Informace provozovatele vodovodu
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Tutleky Trvale bydlící - - - 272 276 276 276
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 272 276 276 276

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tutleky 363 367 347 349 350 349 343 341 352 349 349 358 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Tutleky - - - 140 140 150 150

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 21 21 22 22
Maximální potřeba vody m3/den - - - 35 36 36 37
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 12,87 16,01 19,15 22,29
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 9,41 9,61 9,80 10,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 8,63 8,83 9,04 9,24
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 86,40 88,46 90,51 92,57
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 3,14 3,14 3,14 3,14

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je zásobena přívodním řadem DN 150 z vodovodu Kostelec a to od vodojemu vyššího tlakového pásma Na Tabulkách 1300 m3 (330,50 / 334,50). Do vodojemu je čerpána voda z vrtu Tutleky, tato je upravována v ÚV, umístěné v armaturní komoře vodojemu, a dále dodávána do vyššího tlakového pásma Kostelec a do Tutlek. Měření dodané vody je dnes u vodojemu.
Rozvody po obci měří cca 2,5 km, z toho cca 1250 m je původní vodovod z roku 1968, napojený na místní, dnes již zrušený zdroj, zbývajících cca 1250 m je dostavba z let 1996 – 1997. Vodovod je v dimenzích DN 80-150 (dle údajů obce je v DN 150 cca 270 m, zbytek v DN 80 a 100. Vodovod je majetku obce Tutleky, provozovatel je AQUA SERVIS, a.s., Rychnov nad Kněžnou.
Přívodní řad od vodojemu až na kraj Tutlek je v majetku města Kostelec, neboť měření pro Tutleky mělo být původně na kraji obce.
Kapacita zdrojů vodovodu Kostelec je pro Tutleky dostatečná, kvalita vody je v souladu s vyhláškou 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
Malá část obce (lokalita Hradisko – cca 15 obyvatel) – je napojena na zemědělský vodovod Družstva živočišné výroby Kostelecká Lhotka.
Suché období v roce 2018 a v minulých letech se neprojevilo na vydatnosti stávajících vodních zdrojů.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovodní síť zásobování obce Tutleky vyhovuje. PRVK proto v návrhovém období počítá:
- s eventuelním doplněním rozvodů pro potřeby nové výstavby dle úvah obce.
- s napojením místní části Dubí (přes AT stanici).
- v rámci SV Kostelec je navržena výstavba nové ÚV přímo u vrtu v Tutlekách
 
Kapacita vodovodu umožňuje rozvoj lokality dle úvah obce.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Nouzové zásobení obyvatel Tutlek se předpokládá - v rámci vodovodní skupiny Kostelec – Tutleky z vrtu Tutleky T-1, který je vzhledem k absenci širších ochranných pásem vybrán jako jeden z možných zdrojů náhradního zásobení v regionu.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody a případně i dodávkou z lokálních zdrojů, pokud budou mít dostatečnou vydatnost a voda odpovídající kvalitu.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Tutleky - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Tutleky - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Dle podkladů obce není v obci žádná kanalizace, pouze krátké nesoustavné úseky zatrubeného povrchového odvodnění, vedeného vždy nejkratší cestou do potoka Štědrá. Dešťové vody a přepady ze septiků nebo ČOV jednotlivých nemovitostí odtékají převážně do těchto systémů nebo přímo do potoka. O tomto systému neexistují technické podklady a není ani veden v majetkové evidenci obce.
Zneškodňování odpadů z objektů Družstva živočišné výroby Kostelecká Lhotka (velkokapacitní vepřín), ležícího na katastru Tutlek je řešeno samostatně a s vlastní obcí nesouvisí.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V Tutlekách zůstane stávající stav odkanalizování a zneškodnění odpadních vod zachován.
Stávající čistící a předčistící zařízení u jednotlivých producentů budou udržována v takovém stavu, aby zaručovala maximální čistící efekt.
U rekonstruovaných objektů navrhujeme provedení revize a případné doplnění septiků o dočišťovací filtr, případně náhradu za domovní ČOV.
U novostaveb navrhujeme buď stavbu septiku s filtrem nebo domovní ČOV.
Dále doporučujeme provést pasport čistících a předčistících zařízení u všech nemovitostí v obci a podle zjištěného stavu s jednotlivými producenty dohodnout odpovídající nápravu.
Pro zástavbu RD na plánovaných rozvojových plochách doporučujeme řešit pro jednotlivé nemovitosti domovní ČOV.
V návrhovém období se v obci neplánuje stavba splaškové kanalizace ani centrální ČOV.
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě s maximálním zřetelem na zadržení vody v krajině.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Tutleky 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Tutleky - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva