Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Štěpánovsko - CZ052.3607.5208.000205 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Týniště nad Orlicí

Číslo obce PRVKUK 205
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5208.000205
Kód obce 576859
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1112 (5208)
Kostelec nad Orlicí
Číslo POU
Název POU
2411
Týniště nad Orlicí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5208.000205.01 Štěpánovsko 00020 205

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Štěpánovsko je místní částí obce Týniště a je jedinou lokalitou, která leží na levém břehu řeky Orlice. Zástavba navazuje na obec Albrechtice .
Obec včetně části Kopaniny leží podél místní komunikace, souběžné s Orlicí, která v Albrechticích navazuje na silnici III/3051.
Zástavba leží v nadmořské výšce cca 250,0 m n.m.
Štěpánovsko se nachází na levém břehu Orlice, louky mezi Orlicí a zástavbou jsou inundační území.
 
Zástavba je rozptýlená podél místní komunikace, jde o kombinaci venkovské obytné zástavby, zčásti využívané k rekreaci, s menšími plochami podnikatelských aktivit. Na SZ okraji obce je rozlehlý zemědělský areál.
 
Zpracovaný územní plán zde počítá s územní rezervou pro možnost výstavby.
Pod obcí protéká řeka Orlice (dílčí  povodí 1-02-03-007).
Podél toku se nachází záplavové území, jehož převážná část je tvořena loukami, v kombinaci se shluky vzrostlé vegetace, doprovázející původní meandry toku. Toto území je současně od roku 1996 vyhlášeno jako přírodní park Orlice a tvoří zde regionální biokoridor.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE vodovod, kanalizace, ČOV, ÚV
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu a kanalizace, AQUA SERVIS, 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Štěpánovsko Trvale bydlící - - - 219 225 235 250
Přechodně bydlící - - - 50 50 50 50
Celkem - - - 269 275 285 300

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Týniště nad Orlicí 6364 6244 6266 6274 6265 6228 6244 6174 6117 6058 6055 6050 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Štěpánovsko - - - 188 194 204 219

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 21 22 23 24
Maximální potřeba vody m3/den - - - 36 38 40 42
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 21,24 22,41 23,58 24,75
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 14,29 15,07 15,86 16,64
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 10,53 11,60 12,66 13,73
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,75 0,59 0,42 0,26
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 2,07 2,07 2,07 2,07

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je zásobena ze skupinového vodovodu Týniště, který v současné době zásobuje vlastní Týniště včetně osad Křivice, Petrovice, Petrovičky, Štěpánovsko a Albrechtice. Vodovod je v majetku vodohospodářského sdružení obcí „Křivina“, jeho provozovatelem je firma AQUA servis, a.s. Rychnov nad Kněžnou.
 
Základní údaje vodovod "Křivina" - síť:
IČME: 5208-772429-75055384-1/2
IČPE: 5208-772429-75055384-1/2-60914076
 
Vodovod z Týniště vede do Albrechtic, které jsou napojeny řadem DN 150 z vyššího tlakového pásma vodovodu Týniště (na vodojem Křivina 1350 m3 – 310,0 / 315,0). Na řadu je v Týništi redukce tlaku. Řad podchází Orlici a dále se větví do zásobních řadů v obci. Původní zdroj a vodojem pro Albrechtice je odstaven z provozu.
Vlastní Štěpánovsko je napojeno na rozvod v Albrechticích, hlavní zásobní řad DN 100 (PVC 110) vede podél místní komunikace až do lokality Kopaniny.
 
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí městem a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovodní síť včetně zdrojů a akumulace je poměrně nová a dobře koncepčně řešena, v návrhovém období do roku 2030 se proto po konzultaci s provozovatelem a obcí předpokládá pouze dílčí dostavba vodovodní sítě podle potřeb nové zástavby.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Nouzové zásobení obyvatel, napojených na SV Týniště se předpokládá ve dvou stupních a to:
- v prvé etapě s využitím prameniště Křivice, kde jsou dnes 2 vrty a to K-1 – hloubka 35 m a K-2 – hloubka 92 m. Předpokládá se, že jako zdroj nouzového zásobení by se v tomto kroku využil vrt K-2 s vydatností do 25 l/s, mělčí vrt K-1 by se v případě havarijní situace odstavil. Nutno ovšem konstatovat, že i hlubší vrt K-2 dle údajů OHGS Ústí nad Orlicí jímá už vodu v horizontu cca 25 m pod terénem, je tedy poměrně zranitelný.
Kvalitu vody je nutno průběžně sledovat. V případě, že by rozbory prokázaly zhoršení v takové míře, že se stane nepoužitelná jako voda pitná, by se přikročilo ke druhé etapě náhradního zásobení to dovozem vody z SV Častolovice, z tamního  vrtu HV 2 (zřejmě od vodojemu Častolovice – dovozová vzdálenost do 10 km).
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Štěpánovsko - - - 118 124 134 139

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Štěpánovsko - - - 118 124 134 139

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 4,39 4,65 4,91 5,17
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 1,50 1,58 1,67 1,76
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Místní část Štěpánovsko má vybudovanou tlakovou kanalizaci s přečerpáním do ČS Albrechtice a následně z této ČS napojením na ČOV Týniště nad Orlicí. Kanalizace je v majetku vodohospodářského sdružení obcí „Křivina“, jeho provozovatelem je firma AQUA servis, a.s. Rychnov nad Kněžnou.
 
Základní údaje kanalizace:
IČME: 5208-600172-75055384-3/1
IČPE: 5208-600172-75055384-3/1-60914076

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období se v obci předpokládá pouze dílčí dostavba kanalizační sítě dle potřeb nové zástavby.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Štěpánovsko 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Štěpánovsko - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva