Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Křivice - CZ052.3607.5208.076368 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Týniště nad Orlicí

Číslo obce PRVKUK 76368
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5208.076368
Kód obce 576859
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1112 (5208)
Kostelec nad Orlicí
Číslo POU
Název POU
2411
Týniště nad Orlicí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5208.076368.01 Křivice 07636 76368

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Křivice je místní části Týniště nad Orlicí, která se nachází cca 3 km severovýchodně od Týniště, při silnici III/30431. Zástavba obce leží v nadmořské výšce cca 275,0 - 285,0 m n.m.
 
Zástavba je venkovského typu (kombinace zemědělských usedlostí a rodinných domků, zčásti využívaná i pro rekreační účely). Vybavenost obce je soustředěna kolem návsi. V obci není větší zaměstnavatel, obyvatelé za prací dojíždějí.
PRVK počítá s mírným růstem počtu obyvatel.
 
Obec leží v pramenní oblasti Houkvického potoka (levobřežní přítok náhonu Alba - dílčí  povodí 1-02-03-052) a nachází se na hranici  chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída, vyhlášené nařízením vlády ČSR č.85/1981 Sb.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE vodovod, kanalizace, ČOV, ÚV
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu a kanalizace, AQUA SERVIS a.s., 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Křivice Trvale bydlící - - - 198 200 205 210
Přechodně bydlící - - - 10 10 10 10
Celkem - - - 208 210 215 220

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Týniště nad Orlicí 6364 6244 6266 6274 6265 6228 6244 6174 6117 6058 6055 6050 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Křivice - - - 180 182 187 192

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 20 20 21 21
Maximální potřeba vody m3/den - - - 34 35 36 36
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 20,34 20,79 21,24 21,70
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 17,82 18,22 18,61 19,01
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 16,74 17,34 17,95 18,55
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,18 0,12 0,06 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,98 1,98 1,98 1,98

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je zásobena ze skupinového vodovodu, který v současné době zásobuje vlastní Týniště nad Orlicí včetně osad Křivice, Petrovice, Štěpánovsko, Kopaniny a obec Albrechtice. Vodovod je v majetku vodohospodářského sdružení obcí „Křivina“, jeho provoz zajišťuje AQUA SERVIS, a.s., Rychnov nad Kněžnou.
Vlastní Křivice jsou napojeny řadem DN 80 , který je propojen na výtlak z vrtu K-1 do vodojemu Křivina (1350 m3 – 310,0 / 315,0), leží tedy ve vyšším tlakovém pásmu vodovodu. Čerpací stanice na vrtu K-1 je v provozu v podstatě nepřetržitě, neboť při zpětném zásobení z vodojemu je v horní části Křivic nízký tlak.
 
Základní údaje vodovod "Křivina" - síť:
IČME: 5208-772429-75055384-1/2
IČPE: 5208-772429-75055384-1/2-60914076
 
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí městem a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovodní síť včetně zdrojů a akumulace je nová a poměrně dobře koncepčně řešena, v návrhovém období do roku 2030 se proto - i s přihlédnutím k úvaze ÚPSÚ a po konzultaci s provozovatelem i městem Týniště předpokládá pouze dílčí dostavba vodovodní sítě podle potřeb nové zástavby.
 
V rámci celého SV je třeba dořešit problematiku širších PHO zdrojů SV Týniště (jde v podstatě o optimální kompromis mezi požadavky na garanci kvality pitné vody a současné minimalizaci požadavků na náhrady za omezení činností v PHO vodních zdrojů nad obecné požadavky zákona o vodách). V rámci těchto prací pokládáme za účelné provést i zhodnocení stavu a předpokládané životnosti vrtů K1 a K2 na základě kamerové prohlídky.
 
Územní plán ve vazbě na územní reservu pro rozvoj města doporučuje počítat se zvýšením kubatury vodojemu. Dle zhodnocení skutečných provozních podmínek vodovodu se však tento problém nejeví akutní a je řešen pouze ponecháním územní reservy u stávajícího vodojemu Křivice (dnes nelze ani jednoznačně rozhodnout, zda potřeba zvětšení akumulace nastane).

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Nouzové zásobení obyvatel, napojených na SV Týniště se předpokládá ve dvou stupních a to:
- v prvé etapě s využitím prameniště Křivice, kde jsou dnes 2 vrty a to K-1 – hloubka 35 m a K-2 – hloubka 92 m. Předpokládá se, že jako zdroj nouzového zásobení by se v tomto kroku využil vrt K-2 s vydatností do 25 l/s, mělčí vrt K-1 by se v případě havarijní situace odstavil. Nutno ovšem konstatovat, že i hlubší vrt K-2 dle údajů OHGS Ústí nad Orlicí jímá už vodu v horizontu cca 25 m pod terénem, je tedy poměrně zranitelný.
Kvalitu vody je nutno průběžně sledovat. V případě, že by rozbory prokázaly zhoršení v takové míře, že se stane nepoužitelná jako voda pitná, by se přikročilo ke druhé etapě náhradního zásobení to dovozem vody z SV Častolovice, z tamního  vrtu HV 2 (zřejmě od vodojemu Častolovice – dovozová vzdálenost do 10 km).
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Křivice - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Křivice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Místní část Křivice má vybudovanou pouze dešťovou kanalizaci. Stoky jsou vybudovány v podstatě ve všech komunikacích a svádějí dešťové vody do otevřených příkopů a koncové partie Houkvického potoka pod obcí. Odpadní vody jsou čištěny individuelně v žumpách či DČOV.
Stoky jsou dle údajů ÚPSÚ vybudovány převážně z trub betonových hrdlových, u starších úseků se spojem na pero a drážku. Kanalizace je v majetku města Týniště, dle sdělení jeho zástupců je zřejmě pro využití jako jednotná kanalizace nevhodná.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Zpracovaný územní plán doporučuje jako první krok provést podrobný průzkum stávající kanalizace za účelem zhodnocení její využitelnosti a možnosti rekolaudace na jednotný kanalizační systém (stavební stav, množství balastních vod apod.). Na základě výsledků tohoto zhodnocení by pak měla navázat výstavba kanalizace a to buď nové splaškové (stávající stoky by se ponechaly pouze jako dešťové) nebo dostavba jednotného kanalizačního systému, využívajícího i rekolaudovaných částí stávající kanalizace.
Stoková síť se dle ÚPSÚ přivede pod obec k Houkvickému potoku, kde je navržena buď centrální ČOV nebo ČS, čerpající odpadní vody do systému kanalizace Týniště (ÚPSÚ preferuje samostatnou ČOV).
 
PRVK zčásti akceptuje doporučení ÚPSÚ, t.j. v návrhovém období do roku 2030.
předpokládá:
- provedení pasportizace a zhodnocení stavu stávající kanalizace (k potvrzení nebo upřesnění názoru města na její použitelnost do výhledu).
- zpracování dokumentace na dostavbu kanalizační sítě včetně základního majetkoprávního projednání a technicko ekonomického zhodnocení, zda odpadní vody čerpat do Týniště nebo čistit samostatně (je problematická i vodnost recipientu). Při zpracování tohoto materiálu je třeba přihlédnout i k studii odkanalizování a čištění odpadních vod v obcích Rašovice, Křivice, Petroviče a Petrovičky, vypracované firmou Veselý v roce 2003 (uvažuje tlakovou splaškovou kanalizaci s lokální ČOV).
Vzhledem k navržené celkové rekonstrukci ČOV Týniště lze preferovat společné čištění Křivic na ČOV Týniště jakožto řešení šetrnější z hlediska ochrany ŽP.
Vlastní výstavba se uvažuje až po roce 2030.
V návrhovém období se předpokládá lokální čištění u jednotlivých nemovitostí, s tím že zvýšenou pozornost je třeba věnovat lokálnímu čištění u nové výstavby či rekonstrukcí objektů, kde by měly být požadovány buď septiky s dalším stupněm čištění nebo domovní BČOV.
Řešení s jímkami na vyvážení, uvedené pro přechodné období v ÚPSÚ pokládáme u trvale obydlených objektů za sporné, neboť kompletní odvoz veškeré odpadní vody (třebas i do kanalizace Týniště) u objektu s koupelnami a splachovacími záchody je značně nákladný.
 
V návrhovém období se v obci neuvažuje veřejná kanalizace.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Křivice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Křivice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva