Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Petrovice - CZ052.3607.5208.120138 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Týniště nad Orlicí

Číslo obce PRVKUK 120138
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5208.120138
Kód obce 576859
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1112 (5208)
Kostelec nad Orlicí
Číslo POU
Název POU
2411
Týniště nad Orlicí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5208.120138.01 Petrovice 12013 120138

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Petrovice je místní části Týniště nad Orlicí, která se nachází cca 3 km západně od Týniště, mezi silnicí I/11 a tratí ČD. Zástavba obce leží v nadmořské výšce cca 245,0 - 250,0 m n.m.
 
Zástavba je venkovského typu (kombinace zemědělských usedlostí a rodinných domků, zčásti využívaná i pro rekreační účely) s minimální vybaveností. V obci není větší zaměstnavatel, obyvatelé za prací dojíždějí.
 
Zpracovaný územní plán počítá v lokalitě Petrovice s rozvojovými plochami pro možnost nárůstu obyvatel.
 
Obec leží v povodí Orlice -  dílčí  povodí 1-02-03-007, přes zástavbu vede několik bezejmenných povrchových odpadů, ústících do Orlice.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE vodovod, kanalizace, ČOV, ÚV
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu, AQUA SERVIS, 2018
Podtlaková kanalizace Petrovice, BPT, 8/2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Petrovice Trvale bydlící - - - 183 185 187 190
Přechodně bydlící - - - 20 20 20 20
Celkem - - - 203 205 207 210

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Týniště nad Orlicí 6364 6244 6266 6274 6265 6228 6244 6174 6117 6058 6055 6050 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Petrovice - - - 173 175 177 180

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 19 19 20 20
Maximální potřeba vody m3/den - - - 33 33 34 34
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 19,55 19,81 20,08 20,34
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 16,61 16,83 17,06 17,28
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 16,44 16,86 17,28 17,70
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,90 1,90 1,90 1,90

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je zásobena ze skupinového vodovodu, který v současné době zásobuje vlastní Týniště nad Orlicí včetně osad Křivice, Petrovice, Štěpánovsko, Kopaniny a obec Albrechtice. Vodovod je v majetku vodohospodářského sdružení obcí „Křivina“, jeho provoz zajišťuje AQUA servis a.s., Rychnov nad Kněžnou.
 
Základní údaje vodovod "Křivina" - síť:
IČME: 5208-772429-75055384-1/2
IČPE: 5208-772429-75055384-1/2-60914076
 
Vlastní Petrovice jsou napojeny řadem DN 150 (PVC 160) nižšího tlakového pásma z ATS "Za tratí. Věžový vodojem Týniště n.O. - 240 m3 – 273,8 / 279,4 již není využíván. Řad prochází Petrovicemi.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí městem a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovodní síť včetně zdrojů a akumulace je nová a poměrně dobře koncepčně řešena, v návrhovém období do roku 2030 se proto s přihlédnutím k úvaze ÚPSÚ a po konzultaci s provozovatelem i městem Týniště předpokládá pouze dílčí dostavba vodovodní sítě podle potřeb nové zástavby.
V rámci celého SV je nutno dořešit otázku širších PHO zdrojů SV Týniště (jde v podstatě o optimální kompromis mezi požadavky na garanci kvality pitné vody a současné minimalizaci požadavků na náhrady za omezení činností v PHO vodních zdrojů nad obecné požadavky zákona o vodách).

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Nouzové zásobení obyvatel , napojených na SV Týniště se předpokládá ve dvou stupních a to:
- v prvé etapě s využitím prameniště Křivice, kde jsou dnes 2 vrty a to K-1 – hloubka 35 m a K-2 – hloubka 92 m . Předpokládá se , že jako zdroj nouzového zásobení by se v tomto kroku využil vrt K-2 s vydatností do 25 l/s, mělčí vrt K-1 by se v případě havarijní situace odstavil. Nutno ovšem konstatovat, že i hlubší vrt K-2 dle údajů OHGS Ústí nad Orlicí jímá už vodu v horizontu cca 25 m pod terénem, je tedy poměrně zranitelný.
Kvalitu vody je nutno průběžně sledovat. V případě, že by rozbory prokázaly zhoršení v takové míře, že se stane nepoužitelná jako voda pitná, by se přikročilo ke druhé etapě náhradního zásobení, a to dovozem vody z SV Častolovice, z tamníh vrtu HV 2 (zřejmě od vodojemu Častolovice – dovozová vzdálenost do 10 km).
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody v okrajových částech území s méně hustým osídlením.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Petrovice - - - 0 0 187 190

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Petrovice - - - 0 0 187 190

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Místní část Petrovice nemá dle údajů ÚPSÚ kanalizaci, jsou zde pouze krátké úseky povrchového odvodnění s vyústěním do otevřených příkopů (systém není vhodný pro budoucí využití jako jednotná kanalizace.
Odpadní vody jsou čištěny individuelně v žumpách či DČOV.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci Petrovice je plánováno vybudování splaškové podtlakové kanalizace s napojením do stávající kanalizace v Týništi nad Orlicí.
 
Celková délka navržené kanalizace je 2,073 km.
Realizace projektu se předpokládá v roce 2025 a celkové investiční náklady dle Metodického pokynu Mze čj. 401/2010-15000 jsou cca 4,561 mil. Kč.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Petrovice 0,0 4 560,6 4 560,6

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Petrovice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva