Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Rašovice - CZ052.3607.5208.139556 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Týniště nad Orlicí

Číslo obce PRVKUK 139556
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5208.139556
Kód obce 576859
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1112 (5208)
Kostelec nad Orlicí
Číslo POU
Název POU
2411
Týniště nad Orlicí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5208.139556.01 Rašovice 13955 139556

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Rašovice – místní část Týniště nad Orlicí se nachází cca 4 km východně od města, kolem silnice III/30432. Zástavba obce leží v nadmořské výšce cca 275,0 - 285,0 m n.m.
 
Zástavba je venkovského typu (kombinace zemědělských usedlostí a rodinných domků, zčásti využívaná i pro rekreační účely), bez většího zastoupení vybavenosti. V obci není větší zaměstnavatel, obyvatelé za prací dojíždějí.
 
Zpracovaný územní plán počítá v lokalitě Rašovice s rozvojovými plochami pro možnost nárůstu obyvatel.
Obec leží v povodí náhonu Alba (dílčí  povodí 1-02-03-006), v lokalitě je pouze několik bezejmenných povrchových vodotečí, jejichž režim je zřejmě ovlivňován postupem těžby štěrkopísku v přilehlém dobývacím prostoru Lípa.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE vodovod, kanalizace, ČOV, ÚV
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu, AQUA SERVIS a.s., 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rašovice Trvale bydlící - - - 253 255 260 270
Přechodně bydlící - - - 20 20 20 20
Celkem - - - 273 275 280 290

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Týniště nad Orlicí 6364 6244 6266 6274 6265 6228 6244 6174 6117 6058 6055 6050 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rašovice - - - 91 93 98 108

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 10 11 11 12
Maximální potřeba vody m3/den - - - 17 18 19 20
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 10,28 10,92 11,56 12,20
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 9,10 9,67 10,23 10,80
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 7,46 8,22 8,99 9,75
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,36 0,24 0,12 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,00 1,00 1,00 1,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Zástavba místní části Rašovice využívá vodní zdroj RP-1 (IČME: 5208-739553-00275468-2/1) v severní části zástavby (udávaná vydatnost do 3,0 l/s). Zdroj je oplocen a je u něj ATS, která zajišťuje dodávku vody do sítě. Majitelem vodovodu je Dobrovolný svazek obcí Křivina, provozovatelem vodovodu je AQUA servis, a.s., Rychnov nad Kněžnou. Hlavní řad DN 80 (PVC 90) je proveden podél páteřní komunikace v celé části obce.
Zdroj má problémy s kvalitou vody, zvýšená koncentrace dusičňanů je snižována iontoměniči.
 
Základní údaje vodovod Rašovice:
IČME: 5208-739553-00275468-1/1
IČPE: 5208-739553-00275468-1/1-60914076
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období do roku 2030 se  po konzultaci s provozovatelem a městem předpokládá pouze dílčí dostavba vodovodní sítě podle potřeb nové zástavby.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Nouzové zásobení Rašovic pitnou vodou v případě havárie místního zdroje je směrováno na dovoz vody z SV Častolovice (vrt HV 2), a to v kombinaci s dodávkami balené vody pro přímou spotřebu.
Pokud se výhledově realizuje propojení na některý ze sousedních SV (Týniště, Častolovice), bude nouzové zásobení řešeno v rámci tohoto vodovodu.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rašovice - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rašovice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Místní část Rašovice má vybudovanou dešťovou kanalizaci podél stávající komunikace, která svádí vody dešťové. Dešťová kanalizace je zaústěna do příkopu v lese.
Obyvatelé využívají DČOV či jímky.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Zpracovaný územní plán doporučuje jako první krok provést podrobný průzkum stávající kanalizace za účelem zhodnocení její využitelnosti a možnosti rekolaudace na jednotný kanalizační systém (stavební stav, množství balastních vod apod.). Na základě výsledků tohoto zhodnocení by pak měla navázat výstavba kanalizace, a to buď nové splaškové (stávající stoky by se ponechaly pouze jako dešťové), nebo dostavba jednotného kanalizačního systému, využívajícího i rekolaudovaných částí stávající kanalizace.
Na konci stokové sítě je navržena čerpací stanice, není však jasně definováno, kam by se odpadní vody měly čerpat, neboť v blízkosti není žádný vhodný funkční systém.
PRVK zčásti akceptuje doporučení ÚPSÚ, tj. v návrhovém období předpokládá:
- provedení pasportizace a zhodnocení stavu stávající kanalizace
- studijní dořešení způsobu likvidace odpadních vod (samostatné čištění, možnost čerpání do jiného systému). Řešení bude zřejmě ovlivněno i tím, zda obec bude výhledově napojena na některý přilehlý SV a ze kterého směru – možnosti souběhu potrubí. Při této práci je třeba využít i studie, kterou dle podkladů města Týniště pro odkanalizování Rašovic zpracovala v roce 2003 firma Veselý Choceň (splašková tlaková kanalizace a samostatná ČOV).
- zahájení prací na dostavbě a sjednocení kanalizační sítě (varianta vyplyne ze zhodnocení stavu dnešní dešťové kanalizace a projednání studie).
 
Vzhledem k nejasnosti způsobu likvidace odp. vod i odlehlosti obce se v návrhovém období předpokládá lokální čištění u jednotlivých nemovitostí, s tím, že zvýšenou pozornost je třeba věnovat lokálnímu čištění u nové výstavby či rekonstrukcí objektů, kde by měly být požadovány buď septiky s dalším stupněm čištění nebo domovní BČOV.
Řešení s jímkami na vyvážení, uvedené pro přechodné období v ÚPSÚ, pokládáme u trvale obydlených objektů za diskutabilní, neboť kompletní odvoz veškeré odpadní vody (třebas i do kanalizace Týniště) u objektu s koupelnami a splachovacími záchody je značně nákladný.
 
Výstavbu kanalizace (případně s ČOV) uvažuje PRVK až po roce 2030.
 
Do doby výstavby kanalizace navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Rašovice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Rašovice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva