Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Merklovice - CZ052.3607.5213.093203 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Vamberk

Číslo obce PRVKUK 93203
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.093203
Kód obce 576883
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2429
Vamberk

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.093203.01 Merklovice 09320 93203

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Merklovice je spolu s Peklem nad Zdobnicí místní částí města Vamberk, které je významným sídlem v jižní části bývalého okresu Rychnov nad Kněžnou.
Všechny tyto části tvoří jeden urbanistický celek. Vamberk je střediskem poskytující okolním obcím služby ve vyšší občanské vybavenosti.
Hlavní komunikační spoj tvoří silnice I/11 Hradec Králové – Žamberk s odbočením silnice I/14 do Rychnova n.K. a dále do Náchoda. Merklovice jsou přístupné místní komunikací z jihovýchodní části Vamberka, která v obci končí.
Celé území se nachází v povodí Zdobnice a Merklovického potoka, číslo povodí 102-01-049, vlastní obec Merklovice má nadmořskou výšku kolem 350,00 - 450,00 m n.m.
 
Zástavba v Merklovicích je spíše venkovského charakteru s rodinnými domy a zemědělskými usedlostmi.
Na území obce nejsou průmyslové podniky, spíše drobné živnosti a zemědělská zařízení.
 Podle vyjádření zástupců města se dá očekávat rozvoj výstavby rodinných domků v lokalitě v jihozápadní části města nad údolím Zdobnice. Zvýšený tlak na novou obytnou výstavbu se dá očekávat i v místních částech, zejména v Merklovicích.  
Merklovice, stejně jako Vamberk leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída, vyhlášené nařízením vlády č.85/1981 Sb.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Merklovice Trvale bydlící - - - 355 360 370 370
Přechodně bydlící - - - 10 10 10 10
Celkem - - - 365 370 380 380

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Vamberk 4698 4649 4680 4654 4594 4576 4581 4595 4536 4532 4567 4579 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Merklovice - - - 280 320 340 340

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 50 51 51 52
Maximální potřeba vody m3/den - - - 65 66 66 67
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 50,40 54,00 57,60 61,20
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 28,00 30,00 32,00 34,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 28,00 30,00 32,00 34,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 22,40 22,40 22,40 22,40

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Celé území města i místních částí je zásobováno vodou ze skupinového vodovodu Vamberk, který je ve vlastnictví města a provozuje jej Vamberecká voda s.r.o. Vamberk. Slouží k zásobování Vamberka, Merklovic, Pekla nad Zdobnicí a Rovně. Na vodovodní řady v této místní části je napojena většina obyvatel.
Podrobný popis stávajících zařízení je shodný s textovou částí pro město Vamberk a zástavba Merklovic se díky velkému výškovému rozpětí nachází ve třech tlakových pásmech.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Systém skupinového vodovodu, který je v území provozován, je ucelený a provozně vyhovující. Zdroje jsou kapacitně vyhovující a nadnesené bilance z původního územního plánu nutno brát s velkou rezervou. Současná fakturovaná hodnota denního maxima pro celou skupinu činí cca 8 l/s, i se všemi ztrátami činí 14 l/s. Využitelná kapacita zdrojů je 30 l/s a je dostatečná i pro větší nárůst výstavby objektů pro bydlení. Také kapacita vodojemů je zatím vyhovující, ve výhledu však přesto doporučujeme přepočet akumulace podle návrhu rozvoje území v novém územním plánu.
 
Dále bude potřeba rozšířit vodovodní síť do míst nové zástavby podle zastavovacích plánů jednotlivých lokalit.
Kapacita skupinového vodovodu umožní rozvoj území obcí Vamberecka, tedy i Merklovic.
 
V roce 2020 je navržený DN 90 1,5 km nového vodovodního řádu do lokality Záhumení.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro nouzové zásobení obyvatel Vamberka a místních částí je vhodný vrt Park ve Vamberku, který bude v roce 2020 aktivován. Jeho kapacita je 10l/s, tj. cca 850m3/den. Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Merklovice - - - 350 355 360 370

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Merklovice - - - 350 355 360 370

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 34,00 35,33 36,67 38,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 6,20 6,47 6,73 7,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Město Vamberk má vybudovanou soustavnou síť jednotné kanalizace, na kterou je napojena většina obyvatel. Do Merklovic směřuje sběrač B jednotné stokové sítě ve Vamberku. Spádové poměry v této místní části umožňují gravitační prodloužení a možnost napojení všech objektů. Na kanalizaci je napojeno 320 trvale bydlících obyvatel.
O nakládání s odpadními vodami platí vše, co je uvedeno v textové části pro Vamberk.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající stoková síť, která je poměrně ucelená, bude i ve výhledu kapacitně vyhovující, za předpokladu správného provozování, zejména odstraňování nánosů splavenin po přívalových deštích a oprav poškozených úseků. Bude dostatečná i pro napojení nově navrhovaných ploch výstavby. V případě Merklovic to bude již pouze dokončování okrajové části obce. Územní plán měxtsa uvede jistě podrobně soupis všech nově navržených lokalit zástavby se stanovením způsobu odkanalizování. Problematika výhledového čištění odpadních vod je totožná s navrženým řešením ve Vamberku.
 
 V roce 2020 je navržena současně s vodovodem výstavba nového kanalizačního řádu do části Záhumení v šíři DN 250 a délce 1,5 km.
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Merklovice 4 785,0 8 625,0 13 410,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Merklovice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva