Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Vamberk - CZ052.3607.5213.176788 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Vamberk

Číslo obce PRVKUK 176788
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.176788
Kód obce 576883
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2429
Vamberk

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.176788.01 Vamberk 17678 176788

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Město Vamberk je významným sídlem v jižní části bývalého okresu Rychnov nad Kněžnou. Ve Vamberku byl nejdůležitějším prvkem ve městě průmysl. Výhodou tohoto města je, že může soustředit průmyslovou výrobu do dvou velkých ploch mimo obytné území.
V době největšího rozkvětu, kdy ve městě působily takové podniky jako Železárny A.Zápotockého, Masný průmysl a další s celkovým počtem zaměstnanců přes 2000, byl počet lidí dojíždějících do Vamberka z okresního města Rychnova n.K. větší, než naopak.
 
Do správního území Vamberka náleží ještě místní části Merklovice a Peklo. Všechny tyto části tvoří jeden urbanistický celek. Vamberk je střediskem poskytující okolním obcím služby ve vyšší občanské vybavenosti.
Hlavní komunikační spoj tvoří silnice I/11 Hradec Králové – Žamberk s odbočením silnice I/14 do Rychnova n.K. a dále do Náchoda. Vamberk je i křižovatkou dalších komunikací III.tř., zajišťujících spojení s okolními obcemi. Vamberk má také železniční připojení odbočkou z Doudleb do Rokytnice v O.h.
Celé území se nachází převážně v povodí dvou toků, které se ve Vamberku spojují, a to Zdobnice a Merklovického potoka, číslo povodí 1-02-01-049, vlastní město Vamberk má nadmořskou výšku kolem 320,00 m.
 
Zástavba ve Vamberku má již více městský charakter s bytovými domy a lokální výstavbou sídlištního typu. V okrajových částech pak převládá zástavba rodinnými domky a také ještě zemědělskými usedlostmi.
V území města je soustředěna celá řada průmyslových podniků a zástupců výrobních služeb, které poskytují pracovní místa obyvatelům obcí ze  spádového území.
 
Podle vyjádření zástupců města se dá očekávat rozvoj výstavby rodinných domků v lokalitě v jihozápadní části města nad údolím Zdobnice Bačinka. Zvýšený tlak na novou obytnou výstavbu se dá očekávat i v místních částech. Doporučován bude jistě i přírůstek ubytovací kapacity pro rozvoj cestovního ruchu a rekreace. Nepředpokládá se zakládání rozsáhlejších průmyslových areálů, ve městě je k dispozici dostatečná plošná kapacita pro rozvoj této oblasti, spíše bude pamatováno na rozvoj drobné výroby a živnostenských provozoven.
Vamberk leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída, vyhlášené nařízením vlády č.85/1981 Sb.
 
 
 
 
 
 

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vamberk Trvale bydlící - - - 3 800 3 850 3 900 3 900
Přechodně bydlící - - - 100 100 100 100
Celkem - - - 3 900 3 950 4 000 4 000

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Vamberk 4698 4649 4680 4654 4594 4576 4581 4595 4536 4532 4567 4579 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vamberk - - - 3 800 3 850 4 000 4 000

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 520 530 540 550
Maximální potřeba vody m3/den - - - 650 667 683 700
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 646,00 657,33 668,67 680,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 387,60 394,40 401,20 408,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 387,60 394,40 401,20 408,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 258,40 258,40 258,40 258,40

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Celé území města i místních částí je zásobováno vodou ze skupinového vodovodu Vamberk, který je ve vlastnictví města a provozuje jej Vamberecká voda s.r.o.. Slouží k zásobování Vamberka, Merklovic, Pekla nad Zdobnicí a Rovně.
 
Skupinový vodovod se rozkládá v jihovýchodní části bývalého okresu. Vzhledem k výškovému členění zásobované oblasti má vodovodní systém několik tlakových pásem.
Nižší tlakové pásmo
Vázané na vodojem dolního tlak.pásma Vamberk, 280 m3 s kótou max. hladiny 391,00 m n.m.. Z tohoto pásma je zásobována dolní část Vamberka.
Vyšší tlakové pásmo
Vázané na vodojem vyššího tlak.pásma 650 m3 s kótou max. hladiny 391,00 m n.m. Vyšší tlakové pásmo zásobuje kromě vyšších partií města Vamberka i obce Peklo n.Z., Roveň a dolní část Merklovic.
 
Dalšími tlakovými pásmy jsou:
 
AT stanice Roveň, zásobuje horní část obce Roveň
Merklovice, střední část, vázaná na dolní vodojem Merklovice 30 m3 s kótou max.hl. 406,5 m n.m.
Merklovice , horní část, vázaná na horní vodojem Merklovice 50 m3 s kótou max.hl.460,29 m n.m.
Vamberk, sídliště rodinných domků, které je zásobováno posilovací stanicí umístěnou v armaturní komoře vodojemu vyššího pásma
 
Celý vodovodní systém je zásobován z hlavního vodního zdroje Vamberk Luka. Jedná se o vrt s vydatností 24 l/s, s označením V-3, který byl proveden v roce 1961 a jeho hloubka je 196,20 m. Pro tento zdroj vody je vydáno povolení k odběru čj. ŽP 1120/01-231/1 ze dne 10.6.2010 pro odběry v množství max. 25 l/s, 65700 m3/měsíc a 560000 m3/rok. Platnost povolení je do 31.12.2020.
K zásobování bude dále možno použít po rekonstrukci vrt Park, označený jako Vr-10. Tento zdroj bude aktivován a napojen do spotřebiště v roce 2020.
Oba zdroje splňují ve všech ukazatelích normové hodnoty vyhlášky MZdr.č.252/2004 Sb. Voda je pouze hygienicky zabezpečována chlorací.
Rozhodujícími zařízeními na vodárenské soustavě, kromě zdrojů, jsou:
čerpací stanice Luka, kapacita 20 l/s(DTP) a 25 l/s(HTP)
čerpací stanice Park, kapacita 10 l/s - od roku 2020
AT stanice Roveň, kapacita 4 l/s
posilovací stanice horní vodojem Vamberk + přečerpací stanice na Merklovice, kapacita 2 l/s
akumulace Luka
vodojem dolního pásma Vamberk
vodojem horního pásma Vamberk
vodojem Merklovice dolní pásmo s přečerpací stanicí, kapacita 4 l/s
vodojem Merklovice horní pásmo
vodojem Roveň
vodovodní rozvodná síť
Voda z vrtu Luka je čerpána do akumulace Luka, kde je dezinfikována. Samostatně je pak čerpána do vodojemu nižšího a vyššího tlakového pásma. V případě zvýšených odběrů je možno použít k zásobování dolního pásma čerpací stanici zdroje Park. Sídliště rodinných domků kolem vodojemu vyššího pásma je zásobováno pomocí posilovací stanice v armaturní komoře vodojemu. Zde je také umístěno čerpadlo, které čerpá vodu přes síť do vodojemu nižšího tlakového pásma v Merklovicích.
Do vodojemu vyššího tlakového pásma Merklovice je čerpána voda čerpadlem ve vodojemu nižšího pásma.
Z vodojemu vyššího tlakového pásma Vamberk je zásobena také obec Peklo n.Zd. a přes síť v obci je doplňován vodojem Roveň přes plovákové uzávěry. Zde je také napojena AT stanice Roveň pro zásobování vyšších partií této obce.
Celkový počet zásobovaných obyvatel napojených na skupinový vodovod představuje skoro 99 %. Ve Vamberku je napojeno na vodovod 3968 trvale bydlících obyvatel.
Celková délka vodovodní sítě činí 38044 m potrubí, převážně litinového, na síti je 1010 domovních přípojek.
Množství vyrobené vody je 370000 m3/rok, fakturováno je 200000 m3/rok, z toho pro obyvatelstvo 160000 m3/rok.
Pozoruhodná je hodnota ztrát v trubní síti – 170000 m3, což představuje skoro 41 % a svědčí o špatném stavu potrubí.
 

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Systém skupinového vodovodu, který je v území provozován, je ucelený a provozně vyhovující. Zdroje jsou vyhovující. Současná fakturovaná hodnota denního maxima pro celou skupinu činí cca 8 l/s, i se všemi ztrátami činí 14 l/s. . Kapacita vodojemů je zatím vyhovující, ve výhledu však přesto doporučujeme přepočet akumulace podle návrhu rozvoje území v novém územním plánu.
Ve výhledovém období bude nutno přikročit k postupné rekonstrukci nevyhovujících a starých částí potrubí rozvodné sítě, aby se ztráty vody snížily na únosnou hodnotu. Je také třeba sledovat technický stav čerpacích stanic, vodojemů a také samotných vrtů, jejichž technologické osazení a vlastní vystrojení také zastarává. Provozovatel vodovodních zařízení provádí systematické kamerové prohlídky důležitých vrtů.
Dále bude potřeba rozšířit vodovodní síť do míst nové zástavby podle zastavovacích plánů jednotlivých lokalit.
Navrhované investice:
Ve výhledovém období je v plánu posílení zdroje pitné vody a to o vrt Park. V současnosti se zpracovává PD a plánovaná realizace posílení vodovodu je do roku 2020. Plánovanou investicí bude zároveň řešen i plán pro nouzové zásobování pitnou vodou v případě havárie či rekonstrukce stávajícího hlavního vrtu Luka. V roce 2022 navrhujeme zokruhování části Popluží v rozsahu cca 800m. Další plánovanou investicí bude vodovod do části Bačinka výhledově v roce 2025 a délce DN80 985m. V neposlední řadě je v plánu rekonstrukce stávajícího hlavního zdroje vrtu Luka v roce 2025.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro nouzové zásobení obyvatel Vamberka a místních částí je zvolen vrt Park ve Vamberku, který je vzhledem k umístění vybrán jako aktuální zdroj zásobení v regionu. Jeho kapacita je 850m3/den. Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vamberk - - - 3 650 3 700 5 700 5 700

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vamberk - - - 3 650 3 700 5 700 5 700

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 700,00 666,67 633,33 600,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 115,00 113,33 111,67 110,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Město Vamberk má vybudovanou soustavnou síť jednotné kanalizace, na kterou je napojena většina obyvatel. Město leží ve svahu se spádem k řece Zdobnici, a tak se stoková síť vyvíjela spíše živelně bez ucelené koncepce, a to jako dílčí stoky s nejkratším směrem k vyústění do toku. Až v souvislosti s rozvojem průmyslu ve městě a stavbou sídliště Na Struhách došlo k ucelení roztříštěné stokové sítě a k vybudování kmenové stoky, podchycující výusti se zakončením v centrální čistírně odpadních vod, která byla postavena zejména pro tehdejší podnik Vamberecký masný průmysl, s.p., jako největšího znečišťovatele ve městě.
Ve městě jsou výhodné spádové podmínky, i když z větších průtočných rychlostí ve stokách zase vyplývají poruchy stok z obrušování dna stok a jejich časté propadání.
Profil stok se pohybuje od DN 300 do 1000 mm, původní betonové trouby byly později nahrazeny kameninovými a umělohmotnými.
Do kmenové stoky A je napojena přes dešťový oddělovač sběrač B, odvádějící převážnou část splašků se stávající zástavby města. Nad odlehčovací komorou je připojen sběrač C, odvádějící vody z náměstí a zástavby RD Vyhlídka. Sběrač D odvádí odpadní vody z lokality Bačinka a Junovy ulice, sběrač E odkanalizovává sídliště Na struhách. Několik krátkých samostatných stok je dosud vyústěno do Zdobnice, z nichž největší je sběrač H, ze zástavby rodinných domků ve směru na Peklo n.Zd. Do stokové sítě, která odvádí odpadní vody na čistírnu je napojeno 3926 obyvatel. Celková délka stok je 13951 m.
Celkový počet volných výustí je 7 a je na ně připojeno asi 390 obyvatel. Jsou zdokumentovány a je vydáno povolení k vypouštění odpadních vod z nich čj. ŽP 8612/15 – 1830/2015/NOV ze dne 1.4.2015, kde jsou pro jednotlivé výusti stanovena max. vypouštěná množství a limity znečištění. Platnost povolení je do 30.4.2020.
Čistírna odpadních vod, kde je technologickým zařízením osazena jenom polovina stavební části, je mechanicko biologická s hrubým předčištěním, lapákem štěrku, šnekovou čerpací stanicí, česlovnou a provzdušňovaným lapákem písku. V prvních čtyřech komorách aktivace je anaerobní a anoxická část s míchadly, v dalších čtyřech komorách je oxická část s nitrifikací a povrchovými aerátory. Následuje dosazovací nádrž. V areálu čistírny je i budova kalového hospodářství.
Čistírna byla dána do provozu 4.12.1992.
Do stokové sítě je vypouštěno ročně 171000 m3 splaškových vod.
V současné době je stoková síť a ČOV provozována společností Vamberecká voda s.r.o.
Celkové množství odpadních vod protékající ČOV je od 250-350 tis. m3 v závislosti na srážkách.
Vyčištěná voda je vypouštěna do recipientu Zdobnice, číslo povodí 1-02-01-049. Q355 = 1,03 m3/s.
Jakost vody v toku: BSK5 = 2,67 mg/l CHSK 5 = 4,38 mg/l NH4 = 0,29 mg/l NO3 = 14,92 l/s
Výust z ČOV se nachází na pravém břehu Zdobnice. V roce 2018 proběhla intenzifikace ČOV - byla instalována jemnobublinná areace.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající stoková síť, která je poměrně ucelená, bude i ve výhledu kapacitně vyhovující, za předpokladu správného provozování, zejména odstraňování nánosů splavenin po přívalových deštích a oprav poškozených úseků. Bude dostatečná i pro napojení nově navrhovaných ploch výstavby.
Některé technicky nevyhovující úseky stok bude nutno rekonstruovat a v nových lokalitách výstavby bude třeba vybudovat nové stoky. V souvislosti s napojením odtokových množství z ploch těchto nových lokalit bude třeba posoudit stávající odlehčovací zařízení a případně upravit i přepadové hrany, aby byla dodržena současná hodnota ředění splašků před odlehčením do vodního toku.
Snahou by mělo být podchytit, pokud to bude možné, i zbývající volné výusti, aby veškeré odpadní vody byly čištěny na společném zařízení.
Je vydáno povolení k připojení obce Doudleby nad Orlicí na ČOV Vamberk. Investici z převážné většiny bude hradit městys Doudleby, město Vamberk bude hradit  pouze dopojení na stávající ČOV.
V první řadě je v plánu intenzifikace ČOV s novými mikrosíty a chemickým srážením fosforu.
Napojení by mělo být provedeno tlakovou kanalizací do roku 2022. Počet připojených obyvatel na místní ČOV by měl vzrůst na 5700.
V roce 2020 je v plánu nová investice do odkanalizování části Bačinka novou kanalizační stokou. Na tuto stoku bude dále napojeno výhledem v roce 2030 dílo ZTV.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vamberk 10 194,0 12 900,0 23 094,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vamberk - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva