Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Ježkovice - CZ052.3607.5213.059471 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Voděrady

Číslo obce PRVKUK 59471
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.059471
Kód obce 576891
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2402
Rychnov nad Kněžnou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.059471.01 Ježkovice 05947 59471

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Ježkovice je místní částí Voděrad. Nachází se asi 2 km jihozápadně na silnici III tř. z Lična do Nové Vsi.
Obcí neprotéká žádný vodní tok, území obce patří do povodí Olešnického potoka (10201085).
Ježkovice leží v zemědělsky intenzivně obdělávané oblasti a tak převládá zástavba převážně rodinných domků a zemědělských usedlostí situovaných v nadmořské výšce cca 340,00 – 380,00 m n.m.
 
V obci není průmysl. Obyvatelé za prací dojíždějí do okolí (Dobruška, Opočno, Kvasiny, Týniště n.Orl.). V této místní části převládají obyvatelé v poproduktivním věku. Některé objekty jsou využity rekreačně.
Do budoucna se podle ÚP počítá jen s mírným nárůstem počtu obyvatel.Obec Ježkovice leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída, vyhlášené nařízením vlády č.85/1981 Sb a v pásmu hygienické ochrany 3. stupně vodárenského odběru pro SV Hradec Králové.
 
Podklady:
Sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Informace od provozovatele Aqua Servis a.s.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ježkovice Trvale bydlící - - - 41 45 45 50
Přechodně bydlící - - - 10 10 10 10
Celkem - - - 51 55 55 60

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Voděrady 674 686 683 695 692 695 697 712 705 718 733 737 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ježkovice - - - 38 38 40 40

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 7 7 7 7
Maximální potřeba vody m3/den - - - 12 12 12 12
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 6,95 7,08 7,20 7,32
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 6,26 6,37 6,48 6,59
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 3,83 3,90 3,96 4,03
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,19 0,19 0,20 0,20
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,41 1,41 1,41 1,41

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je zásobena ze skupinového vodovodu Dřízna, jehož provozovatelem je Aquaservis, a.s. Rychnov n.K. Z tohoto skupinového vodovodu jsou ještě zásobovány obce Přepychy, Záhornice, Malá Záhornice, Zádolí, Vojenice, Voděrady, Ostašovice, Radostovice, Nová Ves, Vyhnanice a Uhřínovice.
 
Zdroje „Dřízna“ – dvě širokoprofilové studny o zaručené vydatnosti 4,0 l/s jsou situovány jižně od obce v údolí Vojenického potoka. V extrémně suchém období lze ještě využít pomocný vrt o vydatnosti 0,6 –0,8 l/s. Skupinový vodovod je rozdělen na tři hlavní tlaková pásma, z nichž dvě jsou vymezena právě pro zásobování Voděradské skupiny. Hodnota tlaku ve vodovodní síti je dána úrovní hladiny ve vyšším vodojemu Vyhnanice (max. hl. 450,00 ) – zásobované obce Nová Ves, Vyhnanice, Ježkovice, Uhřínovice a část Voděrad a úrovní hladiny ve vodojemu Vojenice (max. hl. 416,4 ) - zásobovány obce Vojenice a část Voděrad.
Jímaná voda je hodnocena jako nevyhovující dle ČSN 75 7111 pro občasné bakteriologické znečištění. Dle ČSN 75 7214 „Surová voda pro úpravu na vodu pitnou“ patří voda do kategorie upravitelnosti A. Rizikovou složkou jsou také dusičnany.
 
Právě probíhá posílení zdroje vody napojením skupinového vodovodu na průzkumný vrt PY v prostoru u hřiště v Přepychách. Vydatnost 8,0 l/s zajišťuje soběstačnost pro Přepychy a v systému přerozdělení to přisívá ke zlepšení bilance i u ostatních obcí.
 
Zásobovací řad z vodojemu Vyhnanice do obce má profil DN 125 mm. Rozvodné vodovodní řady v obci jsou převážně z potrubí litinového DN 100 mm.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovodní síť včetně objektů v prameništi a vodojemu je technicky v uspokojivém stavu a současným potřebám vyhovuje. Kapacita zdrojů je na hranici svých možností a kvalita vody s výjimkami uvedenými výše je vyhovující. Je však nutno počítat s rozvojem celé oblasti, která je na skupinový vodovod napojena. Doporučujeme provedení propoje SV Dřízna a SV Dobruška mezi Trnovem a Zádolí k zabezpečení pokrytí budoucí spotřeby.
Bude třeba také provést posouzení kapacity vodojemu, pokud by došlo k většímu rozvoji připojených obcí, a s doplněním rozvodů pro potřeby nové výstavby (odpovídá i úvaze ÚPSÚ).
Kapacita vodovodu s navrženými úpravami umožní rozvoj lokality dle úvah ÚPSÚ.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Současně využívané zdroje nejsou vhodné pro nouzové zásobení obyvatel. Z  vytipovaných vodních zdrojů, které jsou pro nouzové zásobení vhodné, doporučujeme vrt V3 Semechnice nebo nový vrt v Semecnicích ze skupinového vodovodu Dobruška. Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ježkovice - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ježkovice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 4,21 4,50 4,78 5,07
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 2,63 2,81 2,99 3,17
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Ježkovice je v současné době vybudována stoková síť dešťové kanalizace podél páteřní komunikace s vyústěním do požární nádrže.
Splaškové vody jsou předčišťovány v septicích a v žumpách.
Obec nemá centrální ČOV.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhuje se zachování stávajícího způsobu individuálního nakládání s odpadními vodami.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Ježkovice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Ježkovice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva