Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Nová Ves - CZ052.3607.5213.105627 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Voděrady

Číslo obce PRVKUK 105627
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.105627
Kód obce 576891
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2402
Rychnov nad Kněžnou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.105627.01 Nová Ves 10562 105627

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Nová Ves je místní částí Voděrad. Nachází se asi 2 km západně od střediskové obce na silnici III.tř. z Ježkovic do Přepych.
Obcí neprotéká žádný vodní tok, zástavba obce leží na rozvodí Chropotínského a Vojenického potoka (čísla povodí 1-02-03-045, 1-02-03-040).
Nová Ves leží v zemědělsky intenzivně obdělávané oblasti, a tak převládá zástavba převážně rodinných domků a zemědělských usedlostí situovaných v nadmořské výšce cca 420,00 m n.m. Značná část nemovitostí pochází z nové výstavby a celá řada domů je zrekonstruována a zmodernizována.
 
 
V obci není průmysl. Pracovní příležitosti jsou pouze v zemědělství nebo obyvatelé za prací dojíždějí do okolí (Dobruška, Opočno, Kvasiny, Týniště n.Orl.). Některé objekty jsou využity rekreačně.
Do budoucna se podle ÚP počítá s vyšším nárůstem počtu obyvatel. Obec Nová Ves leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída, vyhlášené nařízením vlády č.85/1981 Sb a v pásmu hygienické ochrany 3. stupně vodárenského odběru pro SV Hradec Králové.
 
Podklady:
Sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Informace od provozovatele Aqua Servis a.s.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nová Ves Trvale bydlící - - - 80 80 80 80
Přechodně bydlící - - - 30 30 30 30
Celkem - - - 110 110 110 110

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Voděrady 674 686 683 695 692 695 697 712 705 718 733 737 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nová Ves - - - 82 85 85 85

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 6 6 6 6
Maximální potřeba vody m3/den - - - 8 8 8 8
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 6,40 6,40 6,40 6,40
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 6,40 6,40 6,40 6,40
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je zásobena ze skupinového vodovodu Dřízna, jehož provozovatelem je Aquaservis, a.s. Rychnov n.K. Z tohoto skupinového vodovodu jsou ještě zásobovány obce Přepychy, Záhornice, Malá Záhornice, Zádolí, Vojenice, Voděrady, Ostašovice, Radostovice, Ježkovice, Vyhnanice a Uhř ínovice.
Zdroje „Dřízna“ – dvě širokoprofilové studny o zaručené vydatnosti 4,0 l/s jsou situovány ji žně od obce v údolí Vojenického potoka. V extrémně suchém období lze ještě využít pomocný vrt o vydatnosti 0,6 –0,8 l/s.
Skupinový vodovod je rozdělen na tři hlavní tlaková pásma, z nichž dvě jsou vymezena právě pro zásobování Voděradské skupiny. Hodnota tlaku ve vodovodní síti je dána úrovní hladiny ve vy šším vodojemu Vyhnanice (max. hl. 450,00 ) – záso bované obce Nová Ves, Vyhnanice, Je žkovice, Uhřínovice a část Voděrad a úrovní hladiny ve vodojemu Vojenice (max. hl. 416,4), zásobovány obce Vojenice a část Voděrad.
Jímaná voda je hodnocena jako nevyhovující dle ČSN 75 7111 pro občasné bakteriologické znečištění. Dle ČSN 75 7214 „Surová voda pro úpravu na vodu pitnou“ pat ří voda do kategorie upravitelnosti A. Rizikovou složkou jsou také dusičnany.
Právě probíhá posílení zdroje vody napojením skupinového vodovodu na průzkumný vrt PY v prostoru u hřiště v Přepychách. Vydatnost 8,0 l/s zajišťuje soběstačnost pro Přepychy a v systému přerozdělení to přispívá ke zlepšení bilance u ostatních obcí.
 
Z čerpací stanice Dřízna vede přes Novou Ves výtlačný řad do vodojemu Vyhnanice, který je tedy vůči obci zařazen jako vodojem za spotřebištěm. Profil řadu, na který jsou zároveň napojeny i objekty v obci má profil DN 125 mm. Tlak v síti je dán hladinou vody ve vodojemu – max.hl. 451 m n.m.
Rozvodné vodovodní řady v obci jsou převážně z potrubí litinového DN 100 mm. Před obcí odbočuje řad DN 160 do vyššího tlakového pásma Voděrad.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovodní síť včetně objektů v prameništi a vodojemu je technicky v uspokojivém stavu a současným potřebám vyhovuje. Kapacita zdrojů je na hranici svých možností a kvalita vody s výjimkami uvedenými výše je vyhovující. Je však nutno počítat s rozvojem celé oblasti, která je na skupinový vodovod napojena. Doporučujeme provedení propoje SV Dřízna a SV Dobruška mezi Trnovem a Zádolí k zabezpečení pokrytí budoucí spotřeby.
Bude třeba také provést posouzení kapacity vodojemu, pokud by došlo k většímu rozvoji připojených obcí, a s doplněním rozvodů pro potřeby nové výstavby (odpovídá i úvaze ÚPSÚ).
Kapacita vodovodu s navrženými úpravami umožní rozvoj lokality dle úvah ÚPSÚ.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Současně využívané zdroje nejsou vhodné pro nouzové zásobení obyvatel. Z  vytipovaných vodních zdrojů, které jsou pro nouzové zásobení vhodné, doporučujeme vrt V3 Semechnice ze skupinového vodovodu Dobruška. Jeho kapacita je 3.870 m3/den.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nová Ves - - - 64 64 70 70

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nová Ves - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 8,60 8,57 8,54 8,51
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 5,38 5,36 5,34 5,32
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Nová ves je v současné době stávající jednotná kanalizace z betonovýtrub DN 200 až DN 400. Na kanalizaci jsou provedeny typové šachty, které zároveň slouží jako uliční vpusti pro odvádění srážkových vod z komunikací. Kanalizační sběrač kopíruje komunikaci, jsou do něj zaústěny domovní přípojky a je zaústěn do bezejmenné vodoteče.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhuje se zachování stávajícího způsobu individuálního nakládání s odpadními vodami.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Nová Ves 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Nová Ves - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva