Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Voděrady - CZ052.3607.5213.184225 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Voděrady

Číslo obce PRVKUK 184225
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.184225
Kód obce 576891
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2402
Rychnov nad Kněžnou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.184225.01 Voděrady 18422 184225

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Voděrady se nachází v západní části bývalého okresu Rychnov n.K. v území, ohraničeném městy Třebechovice p.O., Opočno, Dobruška, Rychnov n,K, a Týniště n.O. K obci náleží ještě místní části Uhřínovice, Ježkovice, Vojenice, Vyhnanice a Nová Ves.
Vlastní Voděrady leží na křižovatce komunikací III.tř. Lično – Přepychy a Nová Ves – Houdkovice. Obcí neprotéká žádný tok, jihovýchodně pod obcí pramení potok Chobot, číslo povodí 1-02-01-061.
Voděrady leží v zemědělsky intenzivně obdělávané oblasti, a tak převládá zástavba převážně rodinných domků a zemědělských usedlostí situovaných v nadmořské výšce cca 340,00 – 380,00 m n.m.
 
V obci není průmysl, pouze několik drobných provozoven služeb a ubytovna s kapacitou 40 lůžek. Obyvatelé za prací dojíždějí do okolí (Dobruška, Opočno, Kvasiny, Týniště n.Orl.). Některé objekty jsou využity rekreačně.
Do budoucna se podle ÚP počítá s nárůstem počtu obyvatel. Obec Voděrady leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída, vyhlášené nařízením vlády č.85/1981 Sb a v pásmu hygienické ochrany 3. stupně vodárenského odběru pro SV Hradec Králové.
 
Podklady:
Sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Informace od provozovatele Aqua Servis a.s.
Kanalizační řád Voděrady
Rozhodnutí o povolení k nakládání s odpadními vodami
 

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Voděrady Trvale bydlící - - - 274 292 290 290
Přechodně bydlící - - - 70 70 70 70
Celkem - - - 344 362 360 360

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Voděrady 674 686 683 695 692 695 697 712 705 718 733 737 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Voděrady - - - 289 290 290 290

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 53 53 53 53
Maximální potřeba vody m3/den - - - 90 90 90 90
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 52,89 52,95 53,01 53,07
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 29,74 29,77 29,81 29,84
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 24,28 24,30 24,33 24,36
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 1,45 1,45 1,45 1,45
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 10,72 10,72 10,72 10,72

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je zásobena ze skupinového vodovodu Dřízna, jehož provozovatelem je Aquaservis, a.s. Rychnov n.K. Z tohoto skupinového vodovodu jsou ještě zásobovány obce Přepychy, Záhornice, Malá Záhornice, Zádolí, Vojenice, Ježkovice, Ostašovice, Radostovice, Nová Ves, Vyhnanice a Uhřínovice.
Zdroje Dřízna dvě širokoprofilové studny o zaručené vydatnosti 4,0 l/s jsou situovány jižně od obce v údolí
Vojenického potoka. V extrémně suchém období lze ještě využít pomocný vrt o vydatnosti 0,6 0,8 l/s.
 
Skupinový vodovod je rozdělen na tři hlavní tlaková pásma, z nichž dvě jsou vymezena právě pro zásobování Voděradské skupiny. Hodnota tlaku ve vodovodní síti je dána úrovní hladiny ve vyšším vodojemu Vyhnanice (max. hl. 450,00 ) zásobované obce Nová Ves, Vyhnanice, Ježkovice, Uhřínovice a část Voděrad a úrovní hladiny ve vodojemu Vojenice (max. hl. 416,4), zásobovány obce Vojenice a část Voděrad.
Jímaná voda je hodnocena jako nevyhovující dle ČSN 75 7111 pro občasné bakteriologické znečištění. Dle ČSN 75 7214 Surová voda pro úpravu na vodu pitnou patří voda do kategorie upravitelnosti A. Rizikovou složkou jsou také dusičnany.
Právě probíhá posílení zdroje vody napojením skupinového vodovodu na průzkumný vrt PY v prostoru u hřiště v Přepychách. Vydatnost 8,0 l/s zajišťuje soběstačnost pro Přepychy a v systému přerozdělení to přispívá ke zlepšení bilance u ostatních obcí.
Zásobovací řad z vodojemu do obce má profil DN 125 mm z vodojemu Vojenice a DN 160 mm z vodojemu
Vyhnanice. Rozvodné vodovodní řady v obci jsou převážně z potrubí litinového DN 100 mm.
 

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovodní síť včetně objektů v prameništi a vodojemu je technicky v uspokojivém stavu a současným potřebám vyhovuje. Kapacita zdrojů je na hranici svých možností a kvalita vody s výjimkami uvedenými výše je vyhovující. Je však nutno počítat s rozvojem celé oblasti, která je na skupinový vodovod napojena. Doporučujeme provedení propoje SV Dřízna a SV Dobruška mezi Trnovem a Zádolí k zabezpečení pokrytí budoucí spotřeby.
Bude třeba také provést posouzení kapacity vodojemu, pokud by došlo k většímu rozvoji připojených obcí, a s doplněním rozvodů pro potřeby nové výstavby (odpovídá i úvaze ÚPSÚ).
Kapacita vodovodu s navrženými úpravami umožní rozvoj lokality dle úvah ÚPSÚ.
Dalším řešením by bylo prověření možnosti zbudování vlastního zdroje v katatru obce Voděrady.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Současně využívané zdroje nejsou vhodné pro nouzové zásobení obyvatel. Z  vytipovaných vodních zdrojů, které jsou pro nouzové zásobení vhodné, doporučujeme vrt V3 Semechnice nebo nový vrt v Semecnicích ze skupinového vodovodu Dobruška. Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Voděrady - - - 196 200 200 200

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Voděrady - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 29,75 29,75 29,75 29,75
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 18,62 18,62 18,62 18,62
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Veřejná kanalizace v obci Voděrady byla budována postupně s rozvojem obce a potřebami na odvádění produkovaných odpadních vod z jednotlivých objektů včetně řešení odvádění dešťových vod. Kanalizace je provedena gravitační převážně z betonových trub o velikosti DN 250 až DN 500. Na kanalizaci jsou provedeny typové šachty, které současně slouží jako uliční vpusti pro odvádění srážkových vod z komunikací a odstavných ploch. Sběrače částečně kopírují komunikace a jsou postupně zaúsťovány do uvedených vodotečí. V současné době nemá obec Voděrady soustavnou kanalizační síť napojenou na centrální ČOV. Splaškové vody jsou přečišťovány u jednotlivých nemovitostí samostatně.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhuje se zachování stávajícího způsobu individuálního nakládání s odpadními vodami.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Voděrady 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Voděrady - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva