Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Záměl - CZ052.3607.5213.190918 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Záměl

Číslo obce PRVKUK 190918
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.190918
Kód obce 576921
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2429
Vamberk

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.190918.01 Záměl 19091 190918

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Záměl se nachází v jižní části bývalého okresu Rychnov nad Kněžnou, zhruba mezi Vamberkem a Potštejnem, podél toku Divoké Orlice.
Hlavní komunikační spoj tvoří silnice I/14, Rychnov n.K. – Vamberk – Ústí n.O. s propojením na komunikace III.tř. do Doudleb n.O. a do Lhot u Potštejna.
Záměl má také železniční spojení tratí ČD č. 020 Hradec Králové – Letohrad.
Celé území se nachází v povodí Divoké Orlice, číslo dílčího povodí 1-02-01-036.
Vlastní obec Záměl má nadmořskou výšku kolem 300,00 m.
 
Informacče obce z roku 2017 uvádějí následující údaje:
Počet obyvatel celkem : 631
Počet trvale obydlených domů : 190
Z toho rodinných domků : 190
Neobydlené domy celkem : 23
Z toho využívané k rekreaci : 19
 
Zástavba v Záměli má již více venkovský charakter s  rodinnými domky a také ještě zemědělskými usedlostmi.
V území města nejsou průmyslové podniky, zemědělské podniky v současné době prosperují. V obci je pouze několik drobných živností. Obyvatelé dojíždějí za prací do nejbližších měst.
 
Vývoj obce ve výhledovém období naznačuje projednávaná změna č.2 územního plánu obce, kde se předpokládá mírný nárůst v počtu obyvatel.
Záměl leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída, vyhlášené nařízením vlády č.85/1981 Sb. a je součástí přírodního parku Orlice.
 
Podklady:
-dotazník s údaji o vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odp. vod
-územní plán z roku 2011 - zpracovatel p. Eduard Žaluda
-údaje provozovatele vodovodu a kanalizace, statistické výkazy
-provozní řád vodovodu
-provozní řád kanalizace
-vodohospodářské rozhodnutí k provozu vodovodu, kanalizace a čov
konzultace s obcí a provozovatelem

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Záměl Trvale bydlící - - - 643 631 700 700
Přechodně bydlící - - - 100 100 100 100
Celkem - - - 743 731 800 800

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Záměl 648 641 655 668 656 646 643 622 626 632 624 612 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Záměl - - - 592 592 772 772

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 59 65 71 77
Maximální potřeba vody m3/den - - - 80 88 96 104
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 76,96 84,76 92,56 100,36
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 59,20 65,20 71,20 77,20
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 59,20 65,20 71,20 77,20
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Celé území obce je zásobováno vodou ze skupinového vodovodu Potštejn – Záměl – Doudleby n.O.

Zdroj vody – hlubinný vrt P – 1 a úpravna vody se nacházejí na katastru obce Potštejn. Voda z úpravny je čerpána do vodojemu 2 x 400 m3 v Potštejně s kótami 356,45/360,05 m n.m. Odtud je veden zásobovací řad do Potštejna a odbočkou, přes armaturní šachtu s měřením a redukcí tlaku je zásobována Záměl.
Rozvodné řady jsou ve vlastnictví obce, zásobovací řad vlastní obec Doudleby n.O. a provozovatelem skupinového vodovodu je akciová společnost AQUASERVIS Rychnov n.K. Slouží k zásobování výše uvedených měst a obcí.
Celková délka vodovodních řadů v Záměli je 5254 m, převážně v profilech DN 80 a 100 mm z potrubí PVC. Na vodovodní systém je napojeno 592 trvale bydlících obyvatel.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Současný systém skupinového vodovodu, který je v území provozován je ucelený a provozně vyhovující. Zdroje jsou kapacitně vyhovující a trubní síť je poměrně nová.
Ve výhledovém období půjde pouze o postupné doplnění vodovodní sítě, zejména pak v nově navržených lokalitách pro výstavbu v souladu s návrhem územního plánu. Napojeno bude 100 % trvale bydlících obyvatel.

Kapacita skupinového vodovodu umožní rozvoj území obce .

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro nouzové zásobení obyvatel Záměle je vhodný vrt P-1 v Potštejně, který je vzhledem k absenci širších ochranných pásem vybrán jako  možný zdroj náhradního zásobení v regionu. Jeho kapacita je 1.728 m3/den.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Záměl - - - 160 160 320 330

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Záměl - - - 160 160 320 330

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 18,29 24,39 30,48 36,58
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 12,20 13,40 14,60 15,80
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V současné době je na území obce Záměl několik lokálních systémů převážně splaškové kanalizace, zakončených malou čistírnou odpadních vod. Čistírna „U křížku“  byla v roce 2017 rekonstruována. Dále jsou v obci ještě další dvě lokální čistírny s navazujícím systémem splaškových stok, z nichž byla jedna rekonstruována v roce 2015. Stav kanalizace je označován za dobrý, celkově je napojeno 180 osob. Vyčištěné vody jsou vypouštěny do Divoké Orlice. Mimo to existují i některé úseky zatrubených příkopů pro odvádění dešťových vod.
U nenapojených objektů převládá likvidace splašků v domovních septicích nebo v jímkách na vyvážení, příápadně v domovníích ČOV.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Snahou obce je uchovat stávající systém a pokud možno rozšířit navazující stokovou sít tak, aby bylo připojeno co nejvíce obyvatel. Ucelené zkompletování celé stokové sítě v obci se zakončením v jedné společné čistírně odpadních vod není záměrem obce. Obec má v plánu dostavět další 2 decentralizované ČOV (první cca 300EO, druhá cca 100EO).
Výhledově bude nutno provést rekonstrukci třetí stávající ČOV. Obec by se v budoucnu měla zaměřit na postupné doplňování stokové sítě podle svých finančních možností.
Některé technicky nevyhovující úseky stok bude nutno rekonstruovat a v nových lokalitách bude třeba vybudovat nové stoky.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Záměl 4 675,0 18 432,0 23 107,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Záměl - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva