Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Zdobnice - CZ052.3607.5213.192643 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Zdobnice

Číslo obce PRVKUK 192643
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.192643
Kód obce 576948
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2402
Rychnov nad Kněžnou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.192643.01 Zdobnice 19264 192643

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Zdobnice je poměrně rozsáhlé katastrální území v severovýchodní části bývalého okresu Rychnov n.K. pod západními svahy hlavního hřebene Orlických hor. Je tvořena souborem obcí a osad Malá a Velká Zdobnice, Kačerov, Kunčina Ves a Souvlastní. Zástavba s převahou rekreačních objektů je velmi roztroušená ve výškově členitém terénu ve výšce od 570,00 do 800,00 m n.m.
Osu území obce tvoří silnice II/310 Rokytnice v O.h. – Deštné v O.h. s odbočkou II/318 do Rychnova n.K. Ze Zdobnice je možno také odbočit komunikací III. tř. do Říček.
Obec leží v povodí toku Zdobnice, číslo povodí 1-02-01-039.
 
Počet obyvatel celkem : 211
 
Zástavba je situována podél silnic a roztroušeně ve svazích. Ekonomická základna je zaměřena hlavně na turistiku a rekreaci, lesní hospodářství a z menší části i na zemědělskou výrobu. Průmyslová výroba není zastoupena, pouze několik drobných podnikatelů.
Na území obce jsou v provozu 3 lyžařské vleky, které navštěvuje v zimě několik stovek lyžařů - průměrně 300 osob denně.
 
Do budoucna počítá s mírným nárůstem počtu obyvatel.
Území obce Zdobnice leží v CHKO Orlické hory, Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Orlické hory a CHOPAV Východočeská křída.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zdobnice Trvale bydlící - - - 211 220 240 250
Přechodně bydlící - - - 1 400 1 400 1 700 2 000
Celkem - - - 1 611 1 620 1 940 2 250

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zdobnice 159 172 178 186 192 199 193 185 193 192 197 199 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zdobnice - - - 0 0 0 0

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Zdobnice nemá v žádné ze svých částí vybudovaný veřejný vodovod.
Jednotlivé nemovitosti jsou zásobovány z vlastních zdrojů vody, většinou ze studní. Dále jsou provozovány malé lokální skupinové vodovody vždy pro několik objektů s využitím jednoho zdroje. Z významnějších uvádíme:
Hájovna, ubytovna, dvě chaty a RD
Chata Slunečná a 2 b.j.
Chata Doubravanka
Chaty Jitřenka,Děvín, Emauzy a 2 b.j.
Obecní úřad, pošta a obchod
Bytovky Kunčina Ves - napojeno cca 45 osob
Využívané zdroje nemají ochranná pásma stanovena vodohospodářským orgánem.
Kapacita zdrojů je dle podkladů obce dostatečná, kvalita dodávané vody není známá.
Suché období v roce 2018 a v minulých letech se projevilo negativně na vydatnosti stávajících vodních zdrojů. Jejich majitelé si ale vlastními silami zajišťují vybudování náhradních, vydatnějších zdrojů nebo prohlubují stávající studny a vrty.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vytvořit v území obce společný vodovodní systém by si vyžádalo nemalé investiční náklady vzhledem k nutnosti rozsáhlé vodovodní sítě a kvůli provoznímu rozčlenění na více tlakových pásem. Také charakter zástavby, kde převládají rekreační objekty a ubytovny a minimum tvoří objekty pro trvalé bydlení, není vhodný pro provozování veřejného vodovodu.
Proto i výhledově zůstane zachován současný systém zásobování vodou. Bude pouze nutno posoudit současné zdroje z hlediska kvality a hydrogeologickým průzkumem stanovit nejvhodnější zdroje pro nové rozvojové plochy nebo náhradou za kontaminované. Dále doporučujeme, aby u zdrojů, na které je napojeno více objektů, zejména sloužících k hromadnému ubytování a stravování, bylo zřízeno alespoň ochranné pásmo 1.stupně (oplocení) a popř. byla zvážena stavba akumulačního zařízení jako součást zdroje.
Obec plánuje zřízení vodovodu s využitím vlastního zdroje (Emauzy). Odběr ze zdroje by neměl překročit 10 m3/den. Časové není realizace zatím upřesněná.
 
Z hlediska zásobování vodou nejsou v území zásadní limity, které by neumožnily novou výstavbu.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Nouzové zásobení obyvatel Zdobnice se předpokládá ze zdroje RK-1A z rychnovského skupinového vodovodu, který je, vzhledem k absenci širších ochranných pásem, vybrán jako jeden z možných zdrojů náhradního zásobení v regionu.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody a případně i dodávkou z lokálních zdrojů, pokud budou mít dostatečnou vydatnost a voda odpovídající kvalitu.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zdobnice - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zdobnice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Ve Zdobnici není splašková ani dešťová kanalizace, pouze několik zatroubených úseků povrchového odvodnění neznámého stáří a stavu.
Splaškové vody jsou shromažďovány v jímkách na vyvážení nebo předčišťovány v septicích. Některé rekreační objekty (Vyhlídka, Šajtava, ŽPS, Hradečanka, Celní škola) mají malé čistírny splašků.
ČOV pro 50 EO je v provozu v Kunčině Vsi u bytovek. Tato ČOV je součástí bytových domů, které jsou v soukromém vlastnictví.
Hlavní problémy v této oblasti lze zjednodušeně charakterizovat:
- nedostatečné čištění splašků
- přetěžování septiků a žump
- ze septiků není pravidelně odvážen kal
- výusti nedostatečně vyčištěných vod do recipientů

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Ze stejných důvodů, uvedených v části Vodovod, je nereálné uvažovat o společném čištění splašků soustředěných stokovou sítí do jednoho prostoru.
Zbývá tedy způsob zneškodňování splašků lokálně pro jednotlivé objekty nebo soustředěné skupiny objektů. Je předběžně vytipováno několik lokalit, vhodných pro dílčí systém splaškové kanalizace a společnou ČOV. Tři jsou v Malé a Velké Zdobnici, dvě v Kunčině Vsi a jedna v Kačerově. U ostatních objektů zůstane zachován současný způsob. Doporučujeme doplnění stávajících septiků zemním filtrem a revizi jejich technického stavu (nepropustnost), případně doplnění septiku o zemní filtr nebo biofiltr.
Problematické z pohledu současných právních úprav se jeví způsob vypouštění vyčištěných splašků. Při vypouštění do vod povrchových je nutné vzít v úvahu ustanovení Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
Pokud není možno, z důvodu absence povrchové vodoteče v ekonomické vzdálenosti, vypouštět do vodního toku, platí Nařízení vlády č. 57/2016 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě s maximálním zřetelem na zadržení vody v krajině.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Zdobnice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Zdobnice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva