Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Chotiv - CZ052.3607.5208.195201 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Žďár nad Orlicí

Číslo obce PRVKUK 195201
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5208.195201
Kód obce 576956
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1112 (5208)
Kostelec nad Orlicí
Číslo POU
Název POU
2411
Týniště nad Orlicí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5208.195201.01 Chotiv 19520 195201

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Chotiv je místní část obce Žďár nad Orlicí, ležící izolovaně mezí inundací Orlice a rozsáhlým lesním masivem cca 5 km východně od Žďáru (u místní komunikace, odbočující ze silnice II/318). Zástavba leží v nadmořské výšce cca 260,0-270,0 m n.m.
 
Počet obyvatel celkem: 21
 
Hlavní funkce obce je bydlení, významná vzhledem k příznivé poloze je i funkce rekreační (individuelní rekreace – soukromé chaty).
V obci není ani průmysl ani drobné provozovny.
PRVK předpokládá do výhledu mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci se nepředpokládá žádná masivní výstavba ani pro trvalé bydlení ani pro rekreaci.
Pod obcí protéká Divoká Orlice (dílčí  povodí 1-02-01-093). Podél toku Divoké Orlice se nachází záplavové území, jehož převážná část je tvořena loukami, v kombinaci se shluky vzrostlé vegetace, doprovázejícími původní meandry toku.
Údolní niva řeky je v této části vyhlášena jako přírodní park Orlice.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Informace provozovatele vodovodu
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chotiv Trvale bydlící - - - 21 30 35 40
Přechodně bydlící - - - 29 35 40 45
Celkem - - - 50 65 75 85

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Žďár nad Orlicí 444 444 442 473 483 474 480 496 512 516 518 527 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chotiv - - - 0 0 0 0

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Chotiv je zásobován individuelně z domovních studní.
Kvbalita vody není sledována.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Územní plán uvažuje v návrhovém období 2 varianty a to:
- ponechání dnešního stavu zásobení vodou
- hydrogeologický průzkum pro vyhledání obecního zdroje vody, následná výstavba veřejného vodovodu.
PRVK se vzhledem k velikosti obce a její odlehlosti od zástavby obce Žďár nad Orlicí přiklání k variantě ponechat v návrhovém období dosavadní stav individuelního zásobení pro jednotlivé objekty. Varianta s centrálním zdrojem by připadala v úvahu pouze při výrazném snížení vydatnosti stávajících individuelních zdrojů. Pokud by tato situace nastala, bude nutno v tomto směru upravit i PRVK.
V návrhovém období se v obci neuvažuje s výstavbou veřejného vodovodu.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro nouzové zásobení obce Chotiv je uvažováno se zásobením dovozem vody z vrtu VC-1 ve Velké Čermné v kombinaci s dodávkami balené vody.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chotiv - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chotiv - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Chotiv nemá systematickou kanalizaci (pouze dílčí úseky dešťového odvodnění) a je zde lokální čištění odpadních vod pro jednotlivé nemovitosti (převážně septiky s přepadem do povrchového odtoku nebo podmoku, u starší zástavby mohou být i žumpy).

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

PRVK uvažuje pro návrhové období ponechání dnešního systému, tj. lokálního čištění odpadních vod pro jednotlivé nemovitosti. Zvýšená pozornost bude věnována objektům rekonstruovaným a nové výstavbě, kde bude požadován septik s dalším stupněm čištění nebo malá domovní ČOV a místům, kde dochází k lokálním závadám.
Řešení je v souladu s územním plánem.
V návrhovém období se v obci neuvažuje se stavbou veřejné kanalizace.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Chotiv 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Chotiv - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva