Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Světlá - CZ052.3607.5208.195219 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Žďár nad Orlicí

Číslo obce PRVKUK 195219
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5208.195219
Kód obce 576956
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1112 (5208)
Kostelec nad Orlicí
Číslo POU
Název POU
2411
Týniště nad Orlicí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5208.195219.01 Světlá 19521 195219

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Světlá je místní část Žďáru nad Orlicí, zhruba 1 km severovýchodně od obce, na levém břehu Divoké Orlice (cca 200-400 m od řeky). Zástavba leží v nadmořské výšce cca 255,0 – 270,0 m n.m., cca 1 km nad soutokem Divoké a Tiché Orlice.
 
Počet obyvatel celkem: 31
 
Hlavní funkce obce je bydlení, v blízkosti je i rozsáhlá těžba štěrkopísku.
Průmysl ani drobné živnosti se v obci nenacházejí.
PRVK předpokládá do výhledu mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.
Přestože je obec poměrně blízko toku Divoká Orlice, patří dle vodohospodářské mapy převážně již do povodí Tiché Orlice (dílčí  povodí 1-02-02-086). Podél toků obou řek i v prostoru jejich soutoku se nachází záplavové území, jehož převážná část je tvořena loukami, v kombinaci se shluky vzrostlé vegetace, doprovázejícími původní meandry toku.
Údolní niva je v této části vyhlášena jako přírodní park Orlice.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Informace provozovatele vodovodu
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Světlá Trvale bydlící - - - 31 45 50 55
Přechodně bydlící - - - 13 15 25 30
Celkem - - - 44 60 75 85

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Žďár nad Orlicí 444 444 442 473 483 474 480 496 512 516 518 527 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Světlá - - - 24 26 28 50

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 3 4 4 5
Maximální potřeba vody m3/den - - - 4 6 8 9
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 2,60 3,54 4,48 5,42
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 2,50 3,40 4,31 5,21
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 2,50 3,40 4,31 5,21
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,40 0,40 0,40 0,40

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Světlá je zásobována malým obecním vodovodem. Zdrojem vody je vrt s ATS + hygienickým zabezpečením chlorací jižně od Světlé, odtud vede vodovodní řad DN 63 PE do obce.
Vodovod je v majetku  Dobrovolného svazku obcí „Tichá Orlice“ se sídlem v Borohrádku, jeho provozovatelem je AQUA SERVIS, a.s. Rychnov nad Kněžnou. Na vodovod, vzhledem k rozsahu zásobení a množství dodávané vody se nevztahuje zákon č. 274/2001 Sb. (§1, odst.3 zákona) v platném znění.
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
Kapacita vodního zdroje dle údajů obce dostatečná a v suchém období letos ani v minulých letech nebyly s vydatností zdroje problémy..

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vydatnost centrálního zdroje je údajně až 1l/s, územní plán proto ponechává místní vodovod i do výhledu. Toto řešení přejímá pro návrhové období i PRVK.
V případě nepředvídaných problémů s kvalitou nebo vydatností zdroje je možno lokalitu přepojit na vodovod ve Žďáru novým propojovacím řadem (v PRVK není uvažováno).
Bude řešena pouze běžná údržba, zejména čerpací techniky a ATS, s cílem dosažení maximální efektivity provozu.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro nouzové zásobení obce Světlá je uvažováno se zásobením z vrtu VC-1 ve Velké Čermné v kombinaci s dodávkami balené vody.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Světlá - - - 0 - - 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Světlá - - - 0 - - 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Světlá nemá systematickou kanalizaci (pouze dílčí úseky dešťového odvodnění) a je zde lokální čištění odpadních vod pro jednotlivé nemovitosti (převážně septiky s přepadem do povrchového odtoku nebo podmoku, u starší zástavby mohou být i žumpy).

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

PRVK uvažuje pro návrhové období ponechání dnešního systému, tj. lokálního čištění odpadních vod pro jednotlivé nemovitosti. Zvýšená pozornost bude věnována objektům rekonstruovaným a nové výstavbě, kde bude požadován septik s dalším stupněm čištění nebo malá domovní ČOV a místům, kde dochází k lokálním závadám. Navrhované zařízení musí vyhovovat Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
 
V návrhovém období se v obci neuvažuje se stavbou veřejné kanalizace.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Světlá 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Světlá - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva