Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Žďár nad Orlicí - CZ052.3607.5208.195227 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Žďár nad Orlicí

Číslo obce PRVKUK 195227
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5208.195227
Kód obce 576956
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1112 (5208)
Kostelec nad Orlicí
Číslo POU
Název POU
2411
Týniště nad Orlicí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5208.195227.01 Žďár nad Orlicí 19522 195227

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Žďár nad Orlicí leží v údolní nivě řeky Tiché Orlice, cca 3 km severozápadně od Borohrádku, při železniční trati Týniště – Choceň. a silnici II/305 Týniště Borohrádek – Skuteč. Zástavba leží v nadmořské výšce cca 250,0 – 280,0 m n.m. v prostoru Horního Žďáru.
K obci patří místní části Chotiv a Světlá.
 
Počet obyvatel celkem: 515
 
Zástavba je rozptýlená, jako Ždár jsou společně sledovány i místně odlehlé části Tůmovka a Horní Žďár, vzdálené od centra cca 1 km.
Hlavní funkce obce je bydlení, významná vzhledem k příznivé poloze je i funkce rekreační (zejména individuelní rekreace).
V obci není žádný průmysl. V obci je škola (1 - 5) a školka a několik drobných provozoven služeb.
Obec Žďár nad Orlicí je součástí DSO "Tichá Orlice" se sídlem v Borohrádku.
PRVK předpokládá, vzhledem k dosavadnímu vývoji, mírný nárůst i do výhledu.
Pod obcí protéká Tichá Orlice (dílčí  povodí 1-02-02-083), samotný Žďár leží již spíše v povodí Žďárského potoka (levostranný přítok Tiché Orlice – dílčí povodí 1-02-02-085) a Horní Žďár v povodí Velinského potoka (levostranný přítok Orlice – dílčí povodí 1-02-03-004) .
 
Hydrologické údaje pro Tichou Orlici jsou k dispozici pro její zaústění do Orlice (cca 1 km pod městem), kde ročenka HMÚ udává :
Plocha povodí: 755,39 km2
Průměrná srážka: 761 mm
Q355 1,31 m3/s
Q1 53 m3/s
Q5 111 m3/s
Q100 240 m3/s
 
Podél toku Tiché Orlice se nachází záplavové území, jehož převážná část je tvořena loukami, v kombinaci se shluky vzrostlé vegetace, doprovázejícími původní meandry toku.
Údolní niva řeky je v této části vyhlášena jako přírodní park Orlice.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Informace provozovatele vodovodu
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Žďár nad Orlicí Trvale bydlící - - - 515 550 565 580
Přechodně bydlící - - - 39 45 50 55
Celkem - - - 554 595 615 635

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Žďár nad Orlicí 444 444 442 473 483 474 480 496 512 516 518 527 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Žďár nad Orlicí - - - 364 510 520 530

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 36 41 46 52
Maximální potřeba vody m3/den - - - 60 69 79 88
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 35,50 40,90 46,29 51,69
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 25,24 29,08 32,91 36,75
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 23,61 27,20 30,79 34,38
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 2,00 2,30 2,61 2,91
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 6,69 6,69 6,69 6,69

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Ždár je zásobena ze skupinového vodovodu Borohrádek, který v současné době zásobuje vlastní Borohrádek včetně místní části Šachov, obce Zdelov a Žďár nad Orlicí. Skupinový vodovod je rovněž propojen se skupinou Čermná nad Orlicí, tento propoj má sice obousměrný charakter a slouží pro výpomoc mezi jednotlivými vodovody SV Borohrádek a Čermná n. Orlicí v období minimálních vydatností zdrojů nebo v případě mimořádné události na jednom z vodovodů (za běžného provozu je uzavřen).
Vodovod je v majetku Dobrovolného svazku obcí „Tichá Orlice“ se sídlem v Borohrádku, jeho provozovatelem je AQUA SERVIS, a.s. Rychnov nad Kněžnou.
 
Zdroje vody pro vodovod jsou:
Prameniště Veliny (Na jelení) – v lese na okraji zástavby Borohrádku, při silnici na Horní Jelení. Voda se čerpá přes síť, dnes udávaná vydatnost prameniště cca 5,0 l/s.
Prameniště Perlivá - v lese při železniční trati z Borohrádku na Choceň. Voda se čerpá převážně samostatným výtlakem do věžového vodojemu Šachov (možné i čerpání přes síť do Borohrádku), dnes udávaná vydatnost prameniště 7,0 l/s.
Prameniště mají vyhlášena PHO 1. stupně.
Posílení z vodovodu Čermná n.Orlicí – pouze v problémových situacích (pokles vydatnosti vlastních zdrojů) - z hlubokého artézského vrtu v Čermné, za běžného provozu propoj uzavřen.
Kapacita zdrojů je dle podkladů provozovatele dostatečná.
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody a je pravidelně kontrolována.
 
Dodávka vody:
Zásobování vodou probíhá z věžového vodojemu Šachov 200 m3 (317,36 / 323,8), do kterého se voda čerpá jednak samostatným výtlakem z prameniště Perlivá, jednak přes síť z prameniště Na jelení.
Z vodojemu je do Borohrádku veden hlavní zásobní řad DN 200 (PVC), tento prochází – již v profilu 150 severní části obce a pokračuje ve směru na Žďár. Na tomto řadu je v prostoru hájenky osazen redukční ventil, který snižuje tlak vody v síti pro Borohrádek cca o 0,15 MPa.
Od vodojemu Šachov vede dále samostatný zásobní řad pro Šachov a Zdelov.
 
Žďár nad Orlicí je zásoben z pokračování hlavního zásobního řadu, který prochází severní části Borohrádku a vede dále v profilu 150 (PVC 160) až do Žďáru, kde se větví do několika rozvodných řadů v zástavbě.
Suché období letos a v minulých letech se projevilo na vydatnosti stávajících soukromých lokálních vodních zdrojů ztrátou jejich vydatnosti a majitelé pozemků a RD se přepojili na veřejný vodovod.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Obec uvažuje v blízké budoucnosti s rozvojem bydlení včetně rozšíření vodovodní sítě pro tuto novou zástavbu. V roce 2019 budou zahájeny práce na změně ÚPO, kde budou tyto úvahy a plány blíže specifikovány včetně nároku na rozšíření vodovodní sítě. V návaznosti na změnu ÚPO bude provedena i změna PRVK, která bude tento rozvoj zohledňovat. Bude se ale jednat pouze o rozvoj sítě, což stávající vodovodní systém umožňuje bez problémů.
Kromě rozšíření vodovodu bude řešena i běžná údržba, zejména čerpací techniky, s cílem dosažení maximální efektivity provozu.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Zdroje vodovodu, situované přímo v Borohrádku, svým charakterem nesplňují požadavky na zdroje nouzového zásobení (mělké horizonty jímání, možnosti kontaminace), v případě havarijní situace by byly odstaveny a systém vodovodu by se nouzově provozoval pouze s vodou, přivedenou z hlubokého artézského vrtu z vodovodu Čermná n. Orl. – vrt VC-1 (propojení je provedeno).
V obci Žďár se bude náhradní zásobení řešit návazně na Borohrádek.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Žďár nad Orlicí - - - 350 450 500 550

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Žďár nad Orlicí - - - 350 450 500 550

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 24,70 29,40 34,11 38,81
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 21,35 25,42 29,48 33,55
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 1,60 1,75 1,90 2,05
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,83 0,97 1,11 1,25

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována oddílná kanalizace s přečerpací stanici odpadních vod na ČOV. Stoková síť byla postupně budována ve třech etapách v období 1991 – 1994, je převážně z potrubí z PVC DN 250-300.
ČOV je situována na SV okraji obce, splašky jsou na ní přečerpávány pomocí čerpací stanice. Vlastní ČOV je typu BČ-90D (balená čistírna), u které je upraveno provzdušení (místo rotačních povrchových aerátorů provzdušovací ejektor). Vyčištěná voda je svedena do recipientu Tichá Orlice v říčním km 1,568.
Čistírna byla uvedena do zkušebního provozu v roce 1991 a do trvalého v roce 1993.
ČOV byla vyprojektována na průměrný přítok 90 m3/den. Na ČOV jsou dnes připojeny prakticky všechny nemovitosti ve vlastním Žďáru s výjimkou místně odloučených částí Horní Žďár a Tůmovka.
Vlastníkem kanalizace a ČOV je vodohospodářské sdružení (DSO) Tichá Orlice, provoz zajišťuje AQUA servis, a.s. Rychnov nad Kněžnou.
Oblast Horní Žďár a Tůmovka nemá kanalizaci a je zde pouze lokální čištění odpadních vod pro jednotlivé nemovitosti (převážně septiky s přepadem do povrchového toku nebo do vod podzemních, u starší zástavby mohou být i žumpy).

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

PRVK uvažuje pro návrhové období:
 
Žďár nad Orlicí: Dostavba kanalizace dle potřeb obce (pro nové objekty a plochy výstavby dle územního plánu).
Obec uvažuje v blízké budoucnosti s rozvojem bydlení včetně rozšíření oddílné kanalizační sítě pro tuto novou zástavbu a napojení na centrální ČOV. V roce 2019 budou zahájeny práce na změně ÚPO, kde budou tyto úvahy a plány blíže specifikovány včetně nároku na rozšíření kanalizační sítě. V návaznosti na změnu ÚPO bude provedena i změna PRVK, která bude tento rozvoj zohledňovat.
V předstihu před těmito kroky je ale nezbytně nutné realizovat rekonstrukci technologie stávající ČOV, která již překročila dobu životnosti. Obec má zpracovanou projektovou dokumentaci na rekonstrukci technologie a snaží se ve spolupráci s DSO zajistit finanční prostředky na realizaci.
 
Tůmovka: Obec neplánuje masivní rozvoj bydlení v lokalitě s ponecháním dnešního systému, tj. lokálního čištění odp. vod pro jednotlivé nemovitosti. Zvýšená pozornost bude věnována objektům rekonstruovaným a nové výstavbě, kde bude požadován septik s dalším stupněm čištění nebo malá domovní ČOV. Navrhované čistící zařízení musí splňovat požadavky na kvalitu vyčištěné vody v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
 
Horní Žďár: dtto Tůmovka. Obec neplánuje žádný masivní rozvoj bydlení v této lokalitě. Pokud budou objekty rekonstruovány, bude zneškodňování splaškových vod řešeno v souladu s platnou legislativou, tj. v případě neexistence vodního toku vypouštění do vod podzemních - viz předchozí odstavec.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Žďár nad Orlicí 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Žďár nad Orlicí - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva