Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Babí - CZ052.3610.5214.000591 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Trutnov

Číslo obce PRVKUK 591
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.000591
Kód obce 579025
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2569
Trutnov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.000591.01 Babí 00059 591

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Babí (500 - 580 m n.m.) je místní částí města Trutnova a leží přibližně 6km severně od centra města Trutnov. Jedná se o sídlo s rozptýlenou zástavbou roubených a zděných chalup podél státní silnice II/300 s několika novými objekty rod. domků. Počet přechodně bydlících obyvatel přesahuje počet trvale bydlících obyvatel. Územní plán nepředpokládá výrazný rozvoj obce. Obcí protéká Babský potok. Babí zasahuje svým k. ú. do KRNAP.

Obec se nachází na území vysokého rizika výskytu radonu.

 

Podklady:

Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro akumulaci PRVK“

Formuláře VUME, VUPE 2017

Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti

Zákres plánovaných sítí vodovodu a kanalizací

Podklady od společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

Informace obce Trutnov

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Babí Trvale bydlící - - - 112 121 125 130
Přechodně bydlící - - - 140 140 140 140
Celkem - - - 252 261 265 270

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Trutnov 31005 31074 30957 30860 30808 30893 30812 30680 30577 30372 30234 29958 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Babí - - - 90 90 95 100

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,03 0,04 0,04 0,04
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,03 0,04 0,04 0,04
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,03 0,03 0,04 0,04
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část Trutnova Babí má veřejný vodovod, ze kterého je zásobena převážná část trvale i přechodně bydlících obyvatel. Vlastníkem i provozovatelem vodovodu jsou Vodovody a kanalizace Trutnov a.s..
 
Zdrojem pitné vody je prameniště Babí – pramenní zářezy vybudované v roce 1938 - 1940. V roce 1994 bylo provedeno vyčištění jímacích zářezů a v letech 1995-96 bylo prameniště částečně rekonstruováno. Vydatnost zdroje je kolísavá v závislosti na vydatnosti srážek v rozmezí 1,2 - 3,3 l/s.
 
Ze sběrných jímek je voda gravitačně vedena do zemního dvoukomorového vodojemu Babí o objemu 2x35 m3 (655,50/652,50 m.n.m.) vybudovaného asi v roce 1940. Z vodojemu je pitná voda gravitačně vedena zásobním řadem DN 80 – 100 ke spotřebitelům v horním tlakovém pásmu a přes přerušovací komory následně gravitačním potrubím DN 80 do středního a DN 50 – 60 do dolního tlak. pásma.
Zdravotní zabezpečení vody je řešeno dávkováním chlornanu sodného do horní přerušovací komory.
 
Zásobované území je rozděleno do 3 tlakových pásem:
horní tlak. pásmo, které je napájeno přímo z VDJ Babí (655,50/652,50 m n.m.)
střední tlak. pásmo je napájeno přes horní přerušovací komoru
dolní tlak. pásmo je napájeno přes dolní přerušovací komoru

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti. Vodovodní síť bude rozšiřována pouze pro nové nemovitosti. Doporučujeme provést výměnu úseků z azbestových trub v rozvodné síti (cca 1,89 km). Ve výhledu je možné propojit vodovodní síť Babí s trutnovskou vodovodní sítí prostřednictvím čerpací stanice a to pro případ hrozícího trvalého snížení vydatnosti vody v krajině. Návrh časového harmonogramu předpokládaných technických opatření je orientační. Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech města a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Místní část Babí nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den) bude řešeno:

V případě místní havárie bude pitná voda dodávána z nejbližšího veřejného vodovodu, tj. z města Trutnov. Pokud nebude možné využít žádný ze zdrojů trutnovského vodovodního systému, bude pitná voda dodávána z rýchorského prameniště či zvýšením odběrů ze Sejfského prameniště. Dále by bylo možné manipulací na síti pokrýt část dodávky vody ze zdrojů nad Janskými Lázněmi (prameniště Zrcadlovky, Zinneckrovky – oba zdroje přes ÚV Janské Lázně) nebo z prameniště Modré Kameny s (nevýznamnou) výpomocí prameniště Voletiny.

 

V případě havárie postihující rozsáhlejší území bude rovněž voda dodávaná ze zdroje trutnovské sítě nebo bude náhradním zdrojem pitné ÚV Pec p/S při spuštění čerpací stanice odebírající vodu z Úpy.

 

V obou případech budou pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

 

Případné zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace. Voda by byla dodávána jako užitková pouze tehdy, jednalo by se o vodu z dostupných zdrojů, která by např. momentálně nevyhovovala svou jakostí požadovaným limitům.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Babí - - - 0 0 95 100

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Babí - - - 0 0 95 100

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 3,20 6,39 9,59
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 3,20 6,39 9,59
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Babí nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace.
 
Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, které jsou vyváženy na ČOV Trutnov - Bohuslavice (trvale bydlící obyvatelé - cca 20 %, přechodně bydlící obyvatelé - cca 20 %) a v septicích s přepadem do trativodů (trvale bydlící obyvatelé - cca 80 %, přechodně bydlící obyvatelé - cca 80 %).
 
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Místní část města Trutnov – Babí se nachází v blízkosti města Trutnov, kde jsou veškeré odpadní vody ze stávající kanalizační sítě likvidovány na ČOV Bohuslavice. Daná ČOV kapacitně umožňuje napojení dalších dílčích lokalit města Trutnov, kde dosud nedošlo k vybudování veřejné kanalizační sítě.
Pro obec Babí je navržena výstavba veřejné splaškové kanalizace (kombinace gravitace a výtlaku) o celkové délce cca 5,3 km s napojením na Horní Staré město. Jedná se o cca 3,65 km gravitačního potrubí, cca 1,67 km výtlaků včetně celkem dvou čerpacích stanic na síti. Na začátku obce je navržena centrální čerpací stranice přečerpávající odpadní vody z obce Babí po zastavěné území k. ú. Horní Staré Město. Realizace je uvažována v roce 2022.
Čištění odpadních vod z objektů vzdálených od navržené stavby kanalizace, příp. u rekreačních objektů, jejichž napojení by vyvolalo neúměrné pořizovací náklady, bude řešeno decentrálním způsobem (nepropustné jímky, nové DČOV, septiky se zemním filtrem). Žumpy budou používány pouze v případech, kdy není k dispozici vhodný recipient a kdy hydrogeologický posudek neumožní vypouštění vyčištěných odpadních vod z domovních mikročistíren do podmoku.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Babí 0,0 30 326,0 30 326,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Babí - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva