Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Adamov - CZ052.3610.5214.006548 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Trutnov

Číslo obce PRVKUK 6548
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.006548
Kód obce 579025
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2569
Trutnov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.006548.01 Adamov 00654 6548

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Adamov je malá místní část okresního města Trutnov. Nachází se asi 5 km na jihovýchod od centra Trutnova. Adamov je nejnižším místem Trutnova s nadmořskou výškou cca 360-370 m. n. m.
 
V průmyslovém věku zde byla vybudována textilní továrna, kolem které vznikla dělnická kolonie a několik bytových domů. Od Bohuslavic je Adamov oddělen záhybem řeky Úpy, která obtéká vysoký skalnatý ostroh. Adamov je zřejmě jedinou částí města, kde už desítky let nebyl postaven žádný další dům. Místní část má cca 74 trvale bydlících obyvatel. Územní plán nepředpokládá větší rozvoj obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro akumulaci PRVK“
Formuláře VUME, VUPE 2017
Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti
Zákres plánovaných sítí vodovodu a kanalizací
Podklady od společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
Informace obce Trutnov

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Adamov Trvale bydlící - - - 78 72 75 75
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 78 72 75 75

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Trutnov 31005 31074 30957 30860 30808 30893 30812 30680 30577 30372 30234 29958 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Adamov - - - 0 0 0 0

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V místní části Adamov není v současné době zaveden veřejný vodovod.
Veškeré obyvatelstvo je zásobeno pitnou vodou ze soukromých vrtaných studní, sloužících vždy pro jeden bytový dům nebo pro více objektů rodinných domků. Studny jsou převážně provozovány firmou Juta Adamov. Dle informace pracovníků MěÚ Trutnov je vydatnost soukromých studní dostatečná a kvalita vody je dobrá.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti. Z podkladů MěÚ Trutnov vyplývá, že se nepředpokládá větší nárůst obyvatel, proto připojení na vodovod nepřipadá v úvahu, vzhledem k nízkému počtu obyvatel.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den) bude řešeno:

V případě místní havárie bude pitná voda dovážena cisternami nebo jako voda balená nebo bude dovážena z nejbližšího veřejného vodovodu, tj. z města Trutnov. Pokud nebude možné využít žádný ze zdrojů trutnovského vodovodního systému, bude pitná voda dovážena z rýchorského prameniště či zvýšením odběrů ze Sejfského prameniště. Dále by bylo možné manipulací na síti pokrýt část dodávky vody ze zdrojů nad Janskými Lázněmi (prameniště Zrcadlovky, Zinneckrovky – oba zdroje přes ÚV Janské Lázně) nebo z prameniště Modré Kameny s (nevýznamnou) výpomocí prameniště Voletiny.

 

V případě havárie postihující rozsáhlejší území bude rovněž voda dodávaná ze zdroje trutnovské sítě nebo bude náhradním zdrojem pitné ÚV Pec p/S při spuštění čerpací stanice odebírající vodu z Úpy.

 

Případné zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace. Voda by byla dodávána jako užitková pouze tehdy, jednalo by se o vodu z dostupných zdrojů, která by např. momentálně nevyhovovala svou jakostí požadovaným limitům.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Adamov - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Adamov - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Místní část Adamov nemá v současné době systém veřejné kanalizace.
 
Odpadní vody z obce jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Trutnov. Dále jsou likvidovány v septicích s přepadem do povrchových vod či trativodů nebo v domovních mikročistírnách s odtokem do povrchových vod.
 
Juta a.s. závod Adamov (94 zaměstnanců, cca 2080,5 m3/rok ) produkuje pouze splaškové odp. vody a má svou čistírnu odp. vod typu Biofluid 6 – Fortex Šumperk. Vyčištěná voda je vypouštěna do recipientu.
 
název producenta JUTA a.s. Adamov - výroba textil. vaků
počet zaměstnanců 94
množství odp. vod 5,7 m3/den
BSK5   1,880 kg/den
NL  1,723 kg/den
CHSKCr  3,447 kg/den
N - celk.  0,251 kg/den
N - NH4+  0,157 kg/den
P - celk.  0,063 kg/den
 
Dešťové vody z Adamova jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do řeky Úpa.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci Adamov bude odkanalizování a čistění odpadních vod řešeno nadále individuálně instalací domovních ČOV u jednotlivých nemovitostí. Domovní ČOV budou řešeny jako 3 komorové biologické septiky s účinným objemem větším jak 3 m3, zakončené odtokem do vodoteče a nebo balenými domovními ČOV s certifikátem CE. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do řeky Úpy (DČOV třída III) nebo do podmoků za podmínek stanovených zákonem č. 254/2001 Sb. a Nařízením vlády č. 401/2015 Sb.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Adamov 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Adamov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva