Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Bohuslavice - CZ052.3610.5214.006556 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Trutnov

Číslo obce PRVKUK 6556
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.006556
Kód obce 579025
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2569
Trutnov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.006556.01 Bohuslavice 00655 6556

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Bohuslavice (360 - 430 m n.m.) je místní částí města Trutnova. Nachází se asi 4 km na jihovýchod od centra Trutnova. Jedná se o sídlo s venkovskou zástavbou, kde počet přechodně bydlících obyvatel dosahuje zlomku počtu trvale bydlících obyvatel. Územní plán nepředpokládá větší rozvoj obce.
Obcí protéká řeka Úpa.
Obec se nachází na území vysokého rizika výskytu radonu.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro akumulaci PRVK“
Formuláře VUME, VUPE 2017
Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti
Zákres plánovaných sítí vodovodu a kanalizací
Podklady od společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
Informace obce Trutnov

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bohuslavice Trvale bydlící - - - 119 118 120 120
Přechodně bydlící - - - 15 15 15 15
Celkem - - - 134 133 135 135

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Trutnov 31005 31074 30957 30860 30808 30893 30812 30680 30577 30372 30234 29958 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bohuslavice - - - 90 90 95 100

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,04 0,04 0,04 0,04
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,04 0,04 0,04 0,04
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,03 0,03 0,03 0,03
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,02 0,02 0,02 0,02
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část Bohuslavice je částečně napojena na městský vodovod z Trutnova. Vlastníkem i provozovatelem vodovodu jsou Vodovody a kanalizace Trutnov a.s..
 
V Bohuslavicích je z veřejného vodovodu zásobena většina trvale bydlících a většina přechodně bydlících obyvatel ve výškovém rozsahu 430 - 380 m.n.m.
 
Pitná voda je do Bohuslavic přiváděna gravitačně zásobním řadem DN 100, 150 z VDJ Poříčí (457,55/453,05). Vzhledem k výškovému umístění Bohuslavic a VDJ Poříčí je na rozvodné síti umístěn redukční ventil, který zajišťuje optimální tlakové poměry (0,15-0,6 MPa) ve spotřebišti.
Původní zemní dvoukomorový vodojem Bohuslavice o objemu 2x125 m3 (440,0/436,0 m n.m.), napájený vodou ze zásobního řadu z VDJ Poříčí, který sloužil pro zásobování Bohuslavic, je nyní odstaven a zakonzervován. Důvodem pro odstavení vodojemu Bohuslavice je zhoršování kvality akumulované vody vlivem dlouhého zdržení.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti. Vodovodní síť bude rozšiřována pouze pro nové nemovitosti.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Místní část Bohuslavice má vlastní náhradní zdroje pitné vody – zdroje Na Struze a Plovárna (u zdrojů je třeba sledovat kvalitu). Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15l/os.den) bude řešeno následovně:

V případě místní havárie budou do systému zásobování pitnou vodou zapojeny záložní zdroje, ze kterých bude voda dodávána do sítě. Pokud nebude možné využít žádný ze zdrojů trutnovského vodovodního systému, bude pitná voda dodávána z rýchorského prameniště či zvýšením odběrů ze Sejfského prameniště. Dále by bylo možné manipulací na síti pokrýt část dodávky vody ze zdrojů nad Janskými Lázněmi (prameniště Zrcadlovky, Zinneckrovky – oba zdroje přes ÚV Janské Lázně) nebo z prameniště Modré Kameny s (nevýznamnou) výpomocí prameniště Voletiny.

 

V případě havárie postihující rozsáhlejší území bude rovněž voda dodávaná (nebo opět bude řešena manipulací na síti) ze zdroje trutnovské sítě nebo bude náhradním zdrojem pitné ÚV Pec p/S při spuštění čerpací stanice odebírající vodu z Úpy.

 

V obou případech budou pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

 

Případné zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace. Voda by byla dodávána jako užitková pouze tehdy, jednalo by se o vodu z dostupných zdrojů, která by např. momentálně nevyhovovala svou jakostí požadovaným limitům.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bohuslavice - - - 90 90 90 100

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bohuslavice - - - 90 90 100 100

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 5,90 5,90 5,90 5,90
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Bohuslavice mají v současné době částečně vybudovaný systém veřejné kanalizace vybudované v roce 2015. Odpadní vody jsou odváděny na ČOV obce Bohuslavice, kde dochází k její likvidaci.
 
Odpadní vody z okrajových a odloučených částí zástavby jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, které jsou vyváženy na ČOV Trutnov - Bohuslavice. Dále jsou likvidovány v septicích s přepadem do povrchových vod či do vsaku nebo v domovních mikročistírnách s odtokem do povrchových vod.
 
V těsné blízkosti obce je umístěna Trutnovská městská čistírna ČOV Bohuslavice s kapacitou 47500 EO s odtokem vyčištěných vod do vodoteče Úpa. Tato čistírna likviduje odpadní vody ze spádové oblasti města Trutnov. ČOV byla kompletně rekonstruována včetně nitrifikace a denitrifikace. V letech 2019 až 2020 probíhá na ČOV v Bohuslavicích instalace technologie odstřeďování. Dále proběhne výstavba sušárny s montáží pyrolyzéru.
 
Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru jsou v sídle ještě následující producenti většího množství
odpadních vod s těmito ukazateli:
 
název producenta KARA Trutnov a.s.
počet zaměstnanců 70
množství odp. vod 401 m3/den
 
Dešťové vody z Bohuslavic jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do řeky Úpa.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Čištění odpadních vod z okrajových a odloučených částí zástavby bude řešena individuelním způsobem, jejichž napojení by vyvolalo neúměrné pořizovací náklady, bude řešeno decentrálním způsobem (nepropustné jímky, nové DČOV, septiky se zemním filtrem).

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Bohuslavice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Bohuslavice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva