Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Lhota - CZ052.3610.5214.081230 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Trutnov

Číslo obce PRVKUK 81230
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.081230
Kód obce 579025
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2569
Trutnov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.081230.01 Lhota 08123 81230

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Lhota (400 - 550 m.n.m.) je místní částí města Trutnova a leží přibližně 5km východně od centra města Trutnov. Jedná se o sídlo s venkovskou zástavbou podél komunikace, kde počet přechodně bydlících obyvatel dosahuje přibližně třetiny počtu trvale bydlících obyvatel. Pro účely tohoto projektu byla k vlastní Lhotě přiřazena i osada Bezděkov. Územní plán nepředpokládá výrazný rozvoj obce.
Obcí protéká Lhotecký potok.
Obec se nachází na území vysokého rizika výskytu radonu.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro akumulaci PRVK“
Formuláře VUME, VUPE 2017
Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti
Zákres plánovaných sítí vodovodu a kanalizací
Podklady od společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
Informace obce Trutnov

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lhota Trvale bydlící - - - 156 150 150 150
Přechodně bydlící - - - 48 48 49 50
Celkem - - - 204 198 199 200

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Trutnov 31005 31074 30957 30860 30808 30893 30812 30680 30577 30372 30234 29958 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lhota - - - 96 96 98 100

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,02 0,02 0,02 0,02
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,02 0,02 0,02 0,02
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,02 0,02 0,02 0,02
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část Lhota je napojena na městský vodovod z Trutnova, na zásobní síť tlakového pásma Poříčí – VDJ Poříčí potrubím DN 80, kterým je v obci zásobena většina trvale a přechodně bydlícího obyvatelstva. V roce 2010 se zrealizovalo rozšíření vodovodní sítě do další části Lhoty, a to prodloužením stávajícího vodovodu Trutnov. Vodovodní rozvody byly prodlouženy o cca 2 km (DN 50, 80). Vzhledem k tomu, že vodovod byl rozšířen do části spotřebiště, která je již mimo hranici tlakového pásma, bylo třeba přidat další dvě tlaková pásma. Požadované tlakové poměry (0,15-0,6 mPa) v těchto pásmech jsou zajištěny pomocí dvou AT-stanic.
Vlastníkem i provozovatelem vodovodu jsou Vodovody a kanalizace Trutnov a.s..
 
V osadě Bezděkov, která je přiřazena k místní části Lhota, byl cca v 50. letech vybudován zemědělský vodovod pro bývalé zemědělské družstvo a bytovou zástavbu v těsném okolí zemědělského družstva. Zdrojem pitné vody je prameniště o maximální vydatnosti 0,05 l/s a špatné kvalitě (nevyhovuje po bakteriologické stránce) – na základě provedených rozborů provozovatel prohlásil vodu za pitnou až po převaření. Ze zdroje je voda svedena do zemního jednokomorového vodojemu o objemu 1x25 m3 (572,12/cca 570,00 m n.m.). Z vodojemu je pitná voda zásobním řadem přivedena do areálu zemědělského družstva a k několika blízkým objektům.
Vlastníkem i provozovatelem vodovodu jsou Vodovody a kanalizace Trutnov a.s..
V roce 2013 byla městem Trutnov rozšířena vodovodní síť v městské části Lhota, která byla prostřednictvím redukční šachty současně propojena s vodovodní sítí v Bezděkově.
 
Zbylá část obyvatelstva je zásobena pitnou vodou ze soukromých studní. Dle informace pracovníků MěÚ Trutnov je vydatnost studní nedostatečná. Informace o kvalitě vody v soukromých studních nejsou k dispozici.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k vyšším únikům vody ze stávající vodovodní sítě doporučujeme rekonstrukci stávajících litinových rozvodných řadů. Rozvržení tlakových pásem, rozmístění vodojemů a jejich kapacita vyhovují i do budoucnosti požadavkům na zásobení místní části Lhota. Vodovodní síť bude rozšiřována pouze pro nové nemovitosti.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Místní část Lhota má vlastní náhradní zdroje pitné vody – zdroje Na Struze a Plovárna (u zdrojů je třeba sledovat kvalitu). Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15l/os.den) bude řešeno následovně:

V případě místní havárie budou do systému zásobování pitnou vodou zapojeny záložní zdroje, ze kterých bude voda dodávána do sítě. Pokud nebude možné využít žádný ze zdrojů trutnovského vodovodního systému, bude pitná voda dodávána z rýchorského prameniště či zvýšením odběrů ze Sejfského prameniště. Dále by bylo možné manipulací na síti pokrýt část dodávky vody ze zdrojů nad Janskými Lázněmi (prameniště Zrcadlovky, Zinneckrovky – oba zdroje přes ÚV Janské Lázně) nebo z prameniště Modré Kameny s (nevýznamnou) výpomocí prameniště Voletiny.

 

V případě havárie postihující rozsáhlejší území bude rovněž voda dodávaná (nebo opět bude řešena manipulací na síti) ze zdroje trutnovské sítě nebo bude náhradním zdrojem pitné ÚV Pec p/S při spuštění čerpací stanice odebírající vodu z Úpy.

 

V obou případech budou pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

 

Případné zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace. Voda by byla dodávána jako užitková pouze tehdy, jednalo by se o vodu z dostupných zdrojů, která by např. momentálně nevyhovovala svou jakostí požadovaným limitům.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lhota - - - 0 0 0 145

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lhota - - - 0 0 0 145

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 4,63 9,27 13,90
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Lhota nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace.
 
Likvidace odpadních vod je řešena individuálním způsobem. Odpadní vody jsou zachycovány v septicích s přepadem do vodoteče (trvale bydlící obyvatelé – cca 50 %, přechodně bydlící obyvatelé – cca 50 %), nebo do trativodů (trvale bydlící obyvatelé – cca 50 %, přechodně bydlící obyvatelé – cca 50 %).
 
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V místní části Lhota je výhledově (zhruba v roce 2026) uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizační sítě. Splašková kanalizace z části zástavby bude svedena do čerpací stanice ČS Lhota, ve které bude odpadní vody přečerpávána do dalšího gravitačního úseku zaústěného do stávající kanalizace v Poříčí s odvedením na ČOV Bohuslavice. Daná ČOV kapacitně umožňuje napojení dalších dílčích lokalit města Trutnov, kde dosud nedošlo k vybudování veřejné kanalizační sítě.
Pro obec Lhota je navržena výstavba veřejné splaškové kanalizace (kombinace gravitace a výtlaku) o celkové délce cca 3,9 km s napojením na Poříčí. Jedná se o 3,6 km gravitačního potrubí, 0,3 km výtlaků včetně tří čerpacích stanic na síti.
 
Čištění odpadních vod z objektů vzdálených od navržené stavby kanalizace, příp. u rekreačních objektů, jejichž napojení by vyvolalo neúměrné pořizovací náklady, bude řešeno decentrálním způsobem (nepropustné jímky, nové DČOV, septiky se zemním filtrem). Žumpy budou používány pouze v případech, kdy není k dispozici vhodný recipient a kdy hydrogeologický posudek neumožní vypouštění vyčištěných odpadních vod z domovních mikročistíren do podmoku.
 
Návrh časového harmonogramu předpokládaných technických opatření je orientační. Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech města a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lhota 0,0 25 189,0 25 189,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lhota - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva