Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Libeč - CZ052.3610.5214.081876 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Trutnov

Číslo obce PRVKUK 81876
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.081876
Kód obce 579025
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2569
Trutnov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.081876.01 Libeč 08187 81876

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Libeč (410 - 500 m n.m.) je místní částí města Trutnov a leží přibližně 4,5km severně od centra města Trutnov. Jedná se o sídlo s poměrně roztroušenou venkovskou zástavbou podél komunikace. Počet přechodně bydlících obyvatel dosahuje zlomku počtu trvale bydlících obyvatel. Sídlem protéká potok Ličná. Územní plán nepředpokládá výrazný rozvoj obce.
Obec se nachází na území vysokého rizika výskytu radonu.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro akumulaci PRVK“
Formuláře VUME, VUPE 2017
Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti
Zákres plánovaných sítí vodovodu a kanalizací
Podklady od společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
Informace obce Trutnov

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Libeč Trvale bydlící - - - 253 285 290 300
Přechodně bydlící - - - 30 30 30 30
Celkem - - - 283 315 320 330

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Trutnov 31005 31074 30957 30860 30808 30893 30812 30680 30577 30372 30234 29958 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Libeč - - - 230 230 235 240

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,09 0,10 0,10 0,10
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,09 0,10 0,10 0,10
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,06 0,06 0,06 0,06
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,03 0,03 0,03 0,03
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část Libeč je napojena na městský vodovod Trutnov z vodovodní sítě místní části Poříčí z vodojemu Poříčí (457,55/453,05). Jako provizorní řešení je možno tuto část napojit na tlakové pásmo Trutnov, vodojem Červený kopec (483,83/478,83). Voda je do spotřebiště přiváděna potrubím DN 80, kterým je zásobena většina trvale a přechodně bydlícího obyvatelstva.
Vlastníkem i provozovatelem vodovodu jsou Vodovody a kanalizace Trutnov a.s..
 
Zbylá část obyvatel je zásobena pitnou vodou ze soukromých studní. Dle informace pracovníků MěÚ Trutnov je vydatnost studní jen v části obce dostatečná. Informace o kvalitě vody ve studních nejsou k dispozici.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Systém zásobování obce pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti. Vodovodní síť bude rozšiřována pouze pro nové nemovitosti.
  
Vzhledem k tomu, že je prakticky v celé obci postaven vodovod, doporučujeme připojit i zbylé obyvatele a vyřešit tak problémy s kvalitou a množstvím vody v domovních studních.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Místní část Libeč má vlastní náhradní zdroje pitné vody – zdroje Na Struze a Plovárna (u zdrojů je třeba sledovat kvalitu). Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15l/os.den) bude řešeno následovně:

V případě místní havárie budou do systému zásobování pitnou vodou zapojeny záložní zdroje, ze kterých bude voda dodávána do sítě. Pokud nebude možné využít žádný ze zdrojů trutnovského vodovodního systému, bude pitná voda dodávána z rýchorského prameniště či zvýšením odběrů ze Sejfského prameniště. Dále by bylo možné manipulací na síti pokrýt část dodávky vody ze zdrojů nad Janskými Lázněmi (prameniště Zrcadlovky, Zinneckrovky – oba zdroje přes ÚV Janské Lázně) nebo z prameniště Modré Kameny s (nevýznamnou) výpomocí prameniště Voletiny. Ve zbývající časti (kde není napojení na vodovod) bude pitná voda dovážena cisternami nebo jako voda balená.

 

V případě havárie postihující rozsáhlejší území bude rovněž voda dodávaná (nebo opět bude řešena manipulací na síti) ze zdroje trutnovské sítě nebo bude náhradním zdrojem pitné ÚV Pec p/S při spuštění čerpací stanice odebírající vodu z Úpy.

 

V obou případech budou pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

 

Případné zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace. Voda by byla dodávána jako užitková pouze tehdy, jednalo by se o vodu z dostupných zdrojů, která by např. momentálně nevyhovovala svou jakostí požadovaným limitům.

 

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Libeč - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Libeč - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Libeč nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace.
Likvidace odpadních vod je řešena individuálním způsobem. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, které jsou vyváženy na ČOV Trutnov – Bohuslavice (trvale bydlící obyvatelé – cca 10 %, přechodně bydlící obyvatelé – cca 10 %) a v septicích s přepadem do vodoteče (trvale bydlící obyvatelé – cca 60 %, přechodně bydlící obyvatelé – cca 60 %), nebo do trativodů (trvale bydlící obyvatelé – cca 30 %, přechodně bydlící obyvatelé – cca 30 %).
 
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V místní části Libeč je zpracován návrh odkanalizování této lokality s napojením na stávající kanalizaci, ale vzhledem k neúměrným nákladům se předpoklad realizace projektu nepředpokládá. Pro obec Libeč je navržena výstavba veřejné splaškové kanalizace (kombinace gravitace a výtlaku) o celkové délce cca 3,05 km s napojením na stávající kanalizaci Voletiny.
 
Čištění odpadních vod z objektů, příp. u rekreačních objektů tedy bude řešen decentrálním způsobem (nepropustné jímky, nové DČOV, septiky se zemním filtrem). Žumpy budou používány pouze v případech, kdy není k dispozici vhodný recipient a kdy hydrogeologický posudek neumožní vypouštění vyčištěných odpadních vod z domovních mikročistíren do podmoku.
 
Návrh časového harmonogramu předpokládaných technických opatření je orientační. Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech města a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Libeč 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Libeč - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva