Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Nový Rokytník - CZ052.3610.5214.155179 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Trutnov

Číslo obce PRVKUK 155179
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.155179
Kód obce 579025
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2569
Trutnov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.155179.01 Nový Rokytník 15517 155179

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Nový Rokytník (500 – 520 m n.m.) je místní část města Trutnov. Nachází se přibližně 4 km na jih od centra města Trutnov.
Jedná se o nejméně obydlenou část z 21 částí města, je zde evidováno pouhých 24 objektů s číslem popisným. Proto byl Nový Rokytník prohlášen další samostatnou částí města a domy přečíslovány.
Ve skutečnosti se vždy jednalo o osady dvě, tou druhou je málo známá Nová Střítež. V praxi se však používal jen jeden název. Domy v obou osadách vznikaly rozptýleně postupně během stovek let, převážně jako hospodářská stavení na náhorní planině okolo důležitých pramenišť na rozvodí Úpy a Labe. Pramení zde např. Starobucký potok. Rodinné domy jsou převážně umístěny podél komunikace I/16, kde počet přechodně bydlících obyvatel dosahuje zlomku počtu trvale bydlících obyvatel. Územní plán nepředpokládá větší rozvoj obce.
V budoucnu povede okolo Nového Rokytníku dálnice D11 a na okraji obce bude sjezd.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro akumulaci PRVK“
Formuláře VUME, VUPE 2017
Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti
Zákres plánovaných sítí vodovodu a kanalizací
Podklady od společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
Informace obce Trutnov
 
 

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nový Rokytník Trvale bydlící - - - 67 65 65 65
Přechodně bydlící - - - 15 15 15 15
Celkem - - - 82 80 80 80

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Trutnov 31005 31074 30957 30860 30808 30893 30812 30680 30577 30372 30234 29958 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nový Rokytník - - - 66 66 68 70

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 9 9 9 9
Maximální potřeba vody m3/den - - - 10 11 11 11
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 8,70 8,81 8,93 9,04
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 8,70 8,81 8,93 9,04
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 5,53 5,64 5,76 5,87
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 3,17 3,17 3,17 3,17
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část Nový Rokytník má veřejný vodovod, ze kterého je zásobeno veškeré trvale a polovina přechodně bydlícího obyvatelstva. Vodovod je součástí vodovodního systému Města Trutnova a jeho vlastníkem i provozovatelem jsou Vodovody a kanalizace Trutnov a.s.
 
Na katastru Starého Rokytníka se dále nacházejí zdroje vody pro místní části Střítež a Nový Rokytník a dále je voda vedena do vodovodní sítě ve  Starém Rokytníku.
 
Pramenní jímka Starý Rokytník  o vydatnosti cca 2 l/s z roku cca 1965. Z ní je voda odváděna do sběrné jímky a následně čerpána do VDJ Střítěž, z něhož je zásobována Střítež a  Nový Rokytník. Ve druhém směru je voda čerpána i do Starého Rokytníku. Poblíž tohoto zdroje se nachází vrt SR-1 hluboký 70 m a vrt SR-2 s celkovou vydatností 3,5 l/s, vyhloubený v roce 1991. Voda z těchto vrtů obsahuje vyšší množství radonu 222 a  tento zdroj je proto odstaven.. Oba zdroje vody vlastní a provozuje Vodovody a kanalizace Trutnov a.s. Voda je zde hygienicky zabezpečována dávkováním chlornanu sodného.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti. Pouze v roce 2020 dojde k přepojení na rozvodnou síť zásobovanou z VDJ Trutnov – Park. Dále budou v následujících letech na vodovod dle potřeby napojovány nové rodinné domy prodloužením stávajících řadů a bude prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Místní část Nový Rokytník nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den) bude řešeno:

V případě místní havárie bude pitná voda dodávána z nejbližšího veřejného vodovodu, tj. z města Trutnov. Pokud nebude možné využít žádný ze zdrojů trutnovského vodovodního systému, bude pitná voda dodávána z rýchorského prameniště či zvýšením odběrů ze Sejfského prameniště. Dále by bylo možné manipulací na síti pokrýt část dodávky vody ze zdrojů nad Janskými Lázněmi (prameniště Zrcadlovky, Zinneckrovky – oba zdroje přes ÚV Janské Lázně) nebo z prameniště Modré Kameny s (nevýznamnou) výpomocí prameniště Voletiny.

 

V případě havárie postihující rozsáhlejší území bude rovněž voda dodávaná ze zdroje trutnovské sítě nebo bude náhradním zdrojem pitné ÚV Pec p/S při spuštění čerpací stanice odebírající vodu z Úpy.

 

V obou případech budou pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

 

Případné zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace. Voda by byla dodávána jako užitková pouze tehdy, jednalo by se o vodu z dostupných zdrojů, která by např. momentálně nevyhovovala svou jakostí požadovaným limitům.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nový Rokytník - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nový Rokytník - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Místní část Nový Rokytník nemá v současné době systém veřejné kanalizace.
Odpadní vody z obce jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, v septicích s přepadem do vod povrchových nebo trativodů. Dále jsou vody u některých nemovitostí čištěny v domovních mikročistírnách s odtokem do povrchových vod.
 
Dešťové vody z Nového Rokytníku jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do Mlýnského potoka.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci Nový Rokytník bude odkanalizování a čistění odpadních vod řešeno individuálně instalací domovních ČOV u jednotlivých nemovitostí. Domovní ČOV budou řešeny jako 3 komorové biologické septiky s účinným objemem větším jak 3 m3, zakončené odtokem do vodoteče a nebo balenými domovními ČOV s certifikátem CE. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do místního recipientu (DČOV třída III) nebo do podmoků za podmínek stanovených zákonem č. 254/2001 Sb. a Nařízením vlády č. 401/2015 Sb.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Nový Rokytník 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Nový Rokytník - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva