Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Střítež - CZ052.3610.5214.157899 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Trutnov

Číslo obce PRVKUK 157899
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.157899
Kód obce 579025
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2569
Trutnov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.157899.01 Střítež 15789 157899

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Střítěž (505 - 525 m n.m.) je místní částí města Trutnov a leží přibližně 5,5km jižně od centra města Trutnov. Jedná se o sídlo s ucelenou venkovskou zástavbou téměř bez přechodně bydlících obyvatel podél komunikace I/16. Územní plán nepředpokládá výrazný rozvoj obce. Obcí protéká potok Běluňka.
Střítěž leží v  OP vodního zdroje.
Střítěž se nachází na území vysokého rizika výskytu radonu.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro akumulaci PRVK“
Formuláře VUME, VUPE 2017
Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti
Zákres plánovaných sítí vodovodu a kanalizací
Podklady od společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
Informace obce Trutnov

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Střítež Trvale bydlící - - - 109 103 105 105
Přechodně bydlící - - - 15 15 15 15
Celkem - - - 124 118 120 120

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Trutnov 31005 31074 30957 30860 30808 30893 30812 30680 30577 30372 30234 29958 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Střítež - - - 97 97 97 97

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 26 26 26 26
Maximální potřeba vody m3/den - - - 31 31 31 31
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 25,74 25,74 25,74 25,74
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 25,74 25,74 25,74 25,74
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 16,52 16,52 16,52 16,52
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 9,22 9,22 9,22 9,22
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část Střítěž je zásobována vodovodem, na který je napojeno veškeré trvale bydlící obyvatelstvo v obci. Vodovod je součástí vodovodního systému Města Trutnova a jeho vlastníkem i provozovatelem jsou Vodovody a kanalizace Trutnov a.s.
 
Zdroje pitné vody jsou na území místní části Starý Rokytník. Slouží pro místní části Střítež a Nový Rokytník a dále je voda vedena napojením na vodovodní rozvod do  Starého Rokytníku.
 
Pramenní jímka Starý Rokytník o vydatnosti cca 2 l/s z roku cca 1965. Z ní je voda jednak odváděna do sběrné jímky dále čerpána do VDJ Střítež, z něhož je zásobována Strítež s Nový Rokytník. Zdroje vody vlastní a provozuje Vodovody a kanalizace Trutnov a.s.
Zde je voda hygienicky zabezpečována dávkováním chlornanu sodného. Odtud je voda čerpána litinovým přívodním řadem DN 100 do jednokomorového zemního vodojemu Střítěž o objemu 1x100 m3 (536,00 / 533,00 m n.m. ) z roku cca 1965, ze kterého je voda rozváděna litinovým vodovodním řadem DN 80 do zemědělského družstva a ke spotřebitelům ve Střítěži.
 
Někteří obyvatelé částečně využívají i vodu ze soukromých studní. Dle informace pracovníků MěÚ Trutnov je však vydatnost studní nedostatečná a informace o kvalitě vody ve studních nejsou k dispozici.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti. Pouze v roce 2021 dojde k přepojení na rozvodnou síť zásobovanou z VDJ Trutnov – Park. Dále budou v následujících letech na vodovod dle potřeby napojovány nové rodinné domy prodloužením stávajících řadů a bude prováděna běžná údržba.
 
Vzhledem k vyšším únikům vody z vodovodní sítě navrhujeme rekonstrukci litinových rozvodných řadů.
Návrh časového harmonogramu předpokládaných technických opatření je orientační. Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech města a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Místní část Střítěž nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den) bude řešeno:

V případě místní havárie bude pitná voda dodávána z nejbližšího veřejného vodovodu, tj. z města Trutnov. Pokud nebude možné využít žádný ze zdrojů trutnovského vodovodního systému, bude pitná voda dodávána z rýchorského prameniště či zvýšením odběrů ze Sejfského prameniště. Dále by bylo možné manipulací na síti pokrýt část dodávky vody ze zdrojů nad Janskými Lázněmi (prameniště Zrcadlovky, Zinneckrovky – oba zdroje přes ÚV Janské Lázně) nebo z prameniště Modré Kameny s (nevýznamnou) výpomocí prameniště Voletiny.

 

V případě havárie postihující rozsáhlejší území bude rovněž voda dodávaná ze zdroje trutnovské sítě nebo bude náhradním zdrojem pitné ÚV Pec p/S při spuštění čerpací stanice odebírající vodu z Úpy.

 

V obou případech budou pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

 

Případné zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace. Voda by byla dodávána jako užitková pouze tehdy, jednalo by se o vodu z dostupných zdrojů, která by např. momentálně nevyhovovala svou jakostí požadovaným limitům.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Střítež - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Střítež - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Střítěž nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace.
 
Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, které jsou vyváženy na ČOV Bohuslavice (trvale bydlící obyvatelé – cca 20 %,(přechodně bydlící obyvatelé – cca 20 %) a v septicích s přepadem do vodoteče (trvale bydlící obyvatelé – cca 20 %,( přechodně bydlící obyvatelé – cca 20 %) nebo do trativodů (trvale bydlící obyvatelé – cca 60 %,( přechodně bydlící obyvatelé – cca 60 %).
 
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Likvidace odpadních vod ze zástavby bude řešena individuelním způsobem s využitím domovních mikročistíren a žump. Žumpy budou používány pouze v případech, kdy není k dispozici vhodný recipient a kdy hydrogeologický posudek neumožní vypouštění vyčištěných odpadních vod z domovních mikročistíren do podmoku. U rekreačních objektů budou při návrhu domovních čistíren upřednostňovány extenzivní mikročistírny (septik nebo štěrbinová nádrž se zemním filtrem).
 
V místní části Střítež je výhledově (po roce 2030) uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná gravitační kanalizace v celkové délce cca 1,1 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250.
 
Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod s kapacitou 150 EO jihovýchodně od obce. Protože odtok z této čistírny bude do vodohospodářsky významného toku Běluňka, navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací.
 
Návrh časového harmonogramu předpokládaných technických opatření je orientační. Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech města a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Střítež 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Střítež - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva