Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Studenec - CZ052.3610.5214.158283 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Trutnov

Číslo obce PRVKUK 158283
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.158283
Kód obce 579025
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2569
Trutnov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.158283.01 Studenec 15828 158283

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Studenec (478 - 498 m n.m.) je místní částí města Trutnov a leží přibližně 6,5km jižně od centra města Trutnov. Jedná se o sídlo s venkovskou zástavbou podél komunikace III.třídy, kde počet přechodně bydlících obyvatel dosahuje přibližně třetiny počtu trvale bydlících obyvatel. Územní plán nepředpokládá výrazný rozvoj obce. Obcí protéká potok Běluňka.
Studenec leží v PHO II. vnějšího stupně pro veřejné vodní zdroje.
Obec se nachází na území vysokého rizika výskytu radonu.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro akumulaci PRVK“
Formuláře VUME, VUPE 2017
Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti
Zákres plánovaných sítí vodovodu a kanalizací
Podklady od společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
Informace obce Trutnov

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Studenec Trvale bydlící - - - 86 86 88 90
Přechodně bydlící - - - 40 40 40 40
Celkem - - - 126 126 128 130

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Trutnov 31005 31074 30957 30860 30808 30893 30812 30680 30577 30372 30234 29958 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Studenec - - - 75 75 75 80

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 9 9 9 9
Maximální potřeba vody m3/den - - - 10 11 11 11
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 8,71 8,90 9,10 9,29
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 8,71 8,90 9,10 9,29
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 8,71 8,90 9,10 9,29
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část Studenec je zásobována vodovodem z obce Hajnice. Veřejným vodovodem jsou zásobeni téměř všichni trvale bydlící obyvatelé a přibližně polovina přechodně bydlícího obyvatelstva. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu ve Studenci jsou Vodovody a kanalizace Trutnov a.s..
 
Zdrojem pitné vody je vrtaná studna HA-1 v Hajnici (viz 019.01). Vrt HA-1 byl vyhlouben v roce 1991, je hluboký cca 85m a má maximální vydatnost cca 30l/s a průměrnou vydatnost cca 9,5l/s. Přímo u vrtu je čerpací stanice Luka, ze které je voda čerpána do vodojemu Mravenčí domky o objemu 2x250 m3 (542,0/537,0 m.n.m.). Voda je hygienicky zabezpečována dávkováním chlornanu sodného do potrubí výtlaku. Z vodojemu Mravenčí domky, který je součástí vodovodu Hajnice, je voda gravitačním zásobním řadem DN 150 přiváděna do obcí Maršov u Úpice a Libňatova. Na trase tohoto přivaděče je provedena odbočka pro zásobování Studence – lPE potrubím DN 100 je voda rozvedena ke spotřebitelům.
 
Zbylá část obyvatelstva je zásobena pitnou vodou ze soukromých studní. Dle informace pracovníků MěÚ Trutnov je vydatnost studní dostatečná. Informace o kvalitě vody ve studních nejsou k dispozici.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti. Dále budou v následujících letech na vodovod dle potřeby napojovány nové rodinné domy prodloužením stávajících řadů a bude prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Místní část Studenec nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den) bude řešeno:

V případě místní havárie bude pitná voda dodávána z nejbližšího veřejného vodovodu, tj. z města Trutnov. Pokud nebude možné využít žádný ze zdrojů trutnovského vodovodního systému, bude pitná voda dodávána z rýchorského prameniště či zvýšením odběrů ze Sejfského prameniště. Dále by bylo možné manipulací na síti pokrýt část dodávky vody ze zdrojů nad Janskými Lázněmi (prameniště Zrcadlovky, Zinneckrovky – oba zdroje přes ÚV Janské Lázně) nebo z prameniště Modré Kameny s (nevýznamnou) výpomocí prameniště Voletiny.

 

V případě havárie postihující rozsáhlejší území bude rovněž voda dodávaná ze zdroje trutnovské sítě nebo bude náhradním zdrojem pitné ÚV Pec p/S při spuštění čerpací stanice odebírající vodu z Úpy.

 

V obou případech budou pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

 

Případné zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace. Voda by byla dodávána jako užitková pouze tehdy, jednalo by se o vodu z dostupných zdrojů, která by např. momentálně nevyhovovala svou jakostí požadovaným limitům.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Studenec - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Studenec - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Místní část Studenec nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace.
Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, které jsou vyváženy na ČOV Bohuslaviec (trvale bydlící obyvatelé – cca 30 %,( přechodně bydlící obyvatelé – cca 30 %) a v septicích s přepadem do vodoteče (trvale bydlící obyvatelé – cca 30 %,( přechodně bydlící obyvatelé – cca 30 %) nebo do trativodů (trvale bydlící obyvatelé – cca 40 %,( přechodně bydlící obyvatelé – cca 40 %).
 
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

S ohledem na velikost místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
Likvidace odpadních vod ze zástavby Studence bude řešena individuelním způsobem s využitím domovních mikročistíren a žump. Žumpy budou používány pouze v případech, kdy není k dispozici vhodný recipient a kdy hydrogeologický posudek neumožní vypouštění vyčištěných odpadních vod z domovních mikročistíren do podmoku. U rekreačních objektů budou při návrhu domovních čistíren upřednostňovány extenzivní mikročistírny (septik nebo štěrbinová nádrž se zemním filtrem).

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Studenec 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Studenec - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva