Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Střední Předměstí - CZ052.3610.5214.169056 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Trutnov

Číslo obce PRVKUK 169056
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.169056
Kód obce 579025
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2569
Trutnov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.169056.01 Střední Předměstí 16905 169056

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Střední Předměstí ( 409 – 499 m.n.m. ) je část města Trutnov. Navazuje severně na centrum města Trutnov. Jedná se o nejstarší trutnovské předměstí, založené v roce 1531 u Střední brány. Jak bývalo zvykem, dostávala předměstí název po bráně, kterou se na předměstí z města vyjíždělo. Na Středním Předměstí se nacházejí např. trutnovské čtvrti Červený Kopec, Česká čtvrť (západní část) Humlův Kopec, Křižík, Nivy a Šestidomí.
Počet přechodně bydlících obyvatel dosahuje zlomek počtu trvale bydlících obyvatel. Územní plán předpokládá rozvoj obce. Místní částí protéká řeka Úpa. Střední Předměstí leží v katastrálním území Trutnov o výměře 11,15 km2.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro akumulaci PRVK“
Formuláře VUME, VUPE 2017
Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti
Zákres plánovaných sítí vodovodu a kanalizací
Podklady od společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
Informace obce Trutnov
 
 

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Střední Předměstí Trvale bydlící - - - 6 000 5 932 5 940 5 950
Přechodně bydlící - - - 50 50 50 50
Celkem - - - 6 050 5 982 5 990 6 000

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Trutnov 31005 31074 30957 30860 30808 30893 30812 30680 30577 30372 30234 29958 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Střední Předměstí - - - 5 950 5 950 5 975 6 000

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 790 792 794 796
Maximální potřeba vody m3/den - - - 948 950 953 956
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 789,64 791,85 794,06 796,27
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 789,64 791,85 794,06 796,27
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 501,74 503,95 506,16 508,37
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 287,90 287,90 287,90 287,90
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část Střední Předměstí má veřejný vodovod, ze kterého je zásobeno veškeré trvale i přechodně bydlící obyvatelstvo. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu jsou Vodovody a kanalizace Trutnov a.s..
 
Místní část Střední Předměstí má stávající zemní vodojem s kapacitou 2 x 1500m3 (483,43/478,43m n.m.) je umístěn v lokalitě Červený Kopec. Voda je v něm hygienicky zabezpečována chlorováním. Z vodojemu je pitná voda gravitačně vedena zásobním řadem do vodovodní sítě a ke spotřebitelům v tlakovém pásmu Trutnov.
 

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti. Výhledově se uvažuje s postupnou dostavbou sítě do rozšiřující se zástavby, případná obnova vodovodní sítě.
 
Návrh časového harmonogramu předpokládaných technických opatření je orientační. Jakékoliv realizace staveb budou záviset na finančních možnostech města a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Místní část Střední Předměstí má vlastní náhradní zdroje pitné vody – zdroje Na Struze a Plovárna (u zdrojů je třeba sledovat kvalitu). Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15l/os.den) bude řešeno následovně:

V případě místní havárie budou do systému zásobování pitnou vodou zapojeny záložní zdroje, ze kterých bude voda dodávána do sítě. Pokud nebude možné využít žádný ze zdrojů trutnovského vodovodního systému, bude pitná voda dodávána z rýchorského prameniště či zvýšením odběrů ze Sejfského prameniště. Dále by bylo možné manipulací na síti pokrýt část dodávky vody ze zdrojů nad Janskými Lázněmi (prameniště Zrcadlovky, Zinneckrovky – oba zdroje přes ÚV Janské Lázně) nebo z prameniště Modré Kameny s (nevýznamnou) výpomocí prameniště Voletiny.

 

V případě havárie postihující rozsáhlejší území bude rovněž voda dodávaná (nebo opět bude řešena manipulací na síti) ze zdroje trutnovské sítě nebo bude náhradním zdrojem pitné ÚV Pec p/S při spuštění čerpací stanice odebírající vodu z Úpy.

 

V obou případech budou pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

 

Případné zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace. Voda by byla dodávána jako užitková pouze tehdy, jednalo by se o vodu z dostupných zdrojů, která by např. momentálně nevyhovovala svou jakostí požadovaným limitům.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Střední Předměstí - - - 5 950 5 950 5 975 6 000

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Střední Předměstí - - - 5 950 5 950 5 975 6 000

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 501,13 502,53 503,94 505,34
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 309,86 309,86 309,86 309,86
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Místní část Střední Předměstí - Trutnov má vybudovaný systém jednotné kanalizace, kterým je odpadní voda odváděna na čistírnu odpadních vod v lokalitě obce Bohuslavice nad Úpou. Kanalizační systém byl budován společně pro města Trutnov, Svoboda nad Úpou, Jánské Lázně a Mladé Buky (v letech 2000-3 byla kanalizační síť rozšířena o cca 1,18 km). Kanalizační zařízení je v majetku a správě společnosti VAK Trutnov a.s.. Na ČOV jsou přiváděny odpadní vody od téměř veškerého obyvatelstva města (trvale bydlící obyvatelé – cca 100 %, přechodně bydlící obyvatelé – cca 90 %). Odpadní vody z ostatních částí města jsou zachycovány v septicích s přepadem do kanalizace (přechodně bydlící obyvatelé – cca 5 %), do trativodů (přechodně bydlící obyvatelé – cca 5 %).
 
Dešťové vody z cca 98 % města jsou zachycovány jednotnou kanalizací a přes odlehčovací komory vypouštěny do řeky Úpy. Dešťové vody z cca 2 % města jsou zachycovány dešťovou kanalizací ve správě Technických služeb a vypouštěny do řeky Úpy. Dešťové vody ze zbylých ploch jsou odváděny do vodotečí systémem příkopů, struh a propustků.
 
Podle zástupce města Trutnova je území města v podstatě stoprocentně pokryto kanalizační sítí a průběžně probíhají pouze dostavby přípojek pro napojení dalších nemovitostí.
 
Trutnov byl usnesením vlády ČR č.1236 z 9.12.2002 zařazen do kategorie aglomerací s velikostí nad 10 000 EO, u kterých se předpokládá zajistit požadavky směrnice 91/271/EHS do konce roku 2010. V Regionálním plánu implementace byla v Trutnově navržena postupná dostavba kanalizačních sběračů v dalších částech města.
 
Celková produkce znečištění v aglomeraci Trutnov překračuje 10 tis. EO. Z tohoto důvodu byla aglomerace Trutnov zařazena do kategorie nad 10 tis. EO.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Nově vybudované nemovitosti budou napojeny na stávající kanalizační síť, buď přípojkou a nebo prodloužením kanalizačních stok. Bude třeba rekonstruovat stávající kanalizaci a tím snížit množství balastních vod natékajících na čistírnu.
 
Návrh časového harmonogramu předpokládaných technických opatření je orientační. Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech města a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Střední Předměstí 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Střední Předměstí - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva