Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Volanov - CZ052.3610.5214.169111 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Trutnov

Číslo obce PRVKUK 169111
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.169111
Kód obce 579025
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2569
Trutnov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.169111.01 Volanov 16911 169111

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Volanov (380 - 415 m n.m.) je místní částí města Trutnova a leží přibližně 2,5 km západně od centra města Trutnov. Jedná se o sídlo se zástavbou městských rodinných domků a zemědělských usedlostí roztroušených podél státní silnice I/16, kde počet přechodně bydlících obyvatel dosahuje zlomku počtu trvale bydlících obyvatel. Územní plán předpokládá mírný rozvoj obce.
Obcí protéká Volanovský potok.
Obec se nachází na území vysokého rizika výskytu radonu.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro akumulaci PRVK“
Formuláře VUME, VUPE 2017
Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti
Zákres plánovaných sítí vodovodu a kanalizací
Podklady od společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
Informace obce Trutnov

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Volanov Trvale bydlící - - - 540 555 560 570
Přechodně bydlící - - - 19 19 20 20
Celkem - - - 559 574 580 590

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Trutnov 31005 31074 30957 30860 30808 30893 30812 30680 30577 30372 30234 29958 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Volanov - - - 530 530 540 550

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 55 56 56 57
Maximální potřeba vody m3/den - - - 66 67 68 69
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 55,09 55,78 56,48 57,17
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 55,09 55,78 56,48 57,17
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 50,93 51,62 52,32 53,01
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 4,16 4,16 4,16 4,16
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část Volanov má veřejný vodovod, kterým je v obci zásobeno téměř veškeré trvale a přechodně bydlící obyvatelstvo. Vodovod je součástí vodovodního systému Města Trutnova a jeho vlastníkem i provozovatelem jsou Vodovody a kanalizace Trutnov a.s.
  
Vodovod je napájený z vodojemu Volanov, umístěného v Trutnově a zásobovaného z městského vodovodu ze zásobní sítě tlakového pásma „Trutnov“ – VDJ Červený kopec (483,83/478,83 m n.m.), VDJ Park – nový (483,83/478,83 m n.m.) a VDJ Park – starý (483,83/480,83 m n.m.).
Vodojem Volanov je zemní jednokomorový vodojem o objemu 1x50 m3 (453,00/450,00 m.n.m.). Z vodojemu je pitná voda gravitačně vedena zásobním řadem DN 150, 100 přes redukci tlaku ke spotřebitelům v místní části Volanov a přes automatickou tlakovou stanici do lokality Sluneční stráň.
 
Zbytek obyvatel je zásoben z domovních studní. Kvalita ani množství vody nejsou známy.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti. V celém sídle je postaven vodovod, proto doporučujeme připojit i zbylé obyvatele a vyřešit tak problémy s kvalitou a množstvím vody v domovních studních. Vzhledem k havarijnímu stavu rozvodů doporučujeme provést rekonstrukci celé vodovodní sítě v místní části Volanov.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Místní část Volanov má vlastní náhradní zdroje pitné vody – zdroje Na Struze a Plovárna (u zdrojů je třeba sledovat kvalitu). Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15l/os.den) bude řešeno následovně:

V případě místní havárie budou do systému zásobování pitnou vodou zapojeny záložní zdroje, ze kterých bude voda dodávána do sítě. Pokud nebude možné využít žádný ze zdrojů trutnovského vodovodního systému, bude pitná voda dodávána z rýchorského prameniště či zvýšením odběrů ze Sejfského prameniště. Dále by bylo možné manipulací na síti pokrýt část dodávky vody ze zdrojů nad Janskými Lázněmi (prameniště Zrcadlovky, Zinneckrovky – oba zdroje přes ÚV Janské Lázně) nebo z prameniště Modré Kameny s (nevýznamnou) výpomocí prameniště Voletiny.

 

V případě havárie postihující rozsáhlejší území bude rovněž voda dodávaná (nebo opět bude řešena manipulací na síti) ze zdroje trutnovské sítě nebo bude náhradním zdrojem pitné ÚV Pec p/S při spuštění čerpací stanice odebírající vodu z Úpy.

 

V obou případech budou pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

 

Případné zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace. Voda by byla dodávána jako užitková pouze tehdy, jednalo by se o vodu z dostupných zdrojů, která by např. momentálně nevyhovovala svou jakostí požadovaným limitům.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Volanov - - - 320 320 340 360

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Volanov - - - 320 320 340 360

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 18,77 19,55 20,33 21,11
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 4,61 4,68 4,74 4,81
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Volanov má v současné době vybudovaný systém veřejné splaškové kanalizace vybudované v letech 2014-2015, kterým je odpadní voda napojena na kanalizaci města Trutnov. V místní části jsou umístěny dvě čerpací stanice. Odpadní vody jsou odváděny na ČOV obce Bohuslavice, kde dochází k její likvidaci. Jedná se o oddílnou splaškovou kanalizace (v kombinaci gravitační a tlaková) v celkové délce 6,5 km, která je vybudována z plastových trub, na síti jsou osazeny dvě čerpací stanice. Na tuto kanalizaci je napojené téměř veškeré obyvatelstvo v dané lokalitě.
  
Odpadní vody z objektů vzdálených od stavby kanalizace jsou zachycovány v septicích s přepadem do vodoteče, nebo v jímkách, které jsou vyváženy k likvidaci na ČOV Bohuslavice.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Nově vybudované nemovitosti budou napojeny na splaškovou kanalizační síť, buď přípojkou a nebo prodloužením kanalizačních stok.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Volanov 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Volanov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva