Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Horní Staré Město - CZ052.3610.5214.169153 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Trutnov

Číslo obce PRVKUK 169153
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.169153
Kód obce 579025
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2569
Trutnov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.169153.01 Horní Staré Město 16915 169153

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Horní Staré Město (427 – 500 m.n.m. ) je místní částí okresního města Trutnov. Nachází se na severozápadě Trutnova, přibližně 3km od centra města Trutnov. Jedná se navazující městskou výstavbu. V Horním Starém městě se nacházejí trutnovské čtvrti např. Zelená louka, Za komínem, k Pěti bukům, Na sídlišti a Na odbočce. Horní Staré Město je také název katastrálního území. Na starších mapách se objevuje pod názvem Hořejší Staré Město. V místní hantýrce bývá Horní Staré Město označováno jako "Horňák" anebo zkratkou HSM. Již v 11. století se na říčních ostrovech rozkládala slovanská osada Úpa, s důležitým brodem přes řeku na staré cestě do Slezska (přes Žacléř) a do Krkonoš. Katastrální území zasahuje do ochranného pásma KRNAP.

 

Počet přechodně bydlících obyvatel dosahuje zlomek počtu trvale bydlících obyvatel. Územní plán předpokládá rozvoj této místní části. Místní částí protéká Pilníkovský potok , Bělidelský potok, Babský, Zlatý potok a řeka Úpa.

 

Podklady:

Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro akumulaci PRVK“

Formuláře VUME, VUPE 2017

Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti

Zákres plánovaných sítí vodovodu a kanalizací

Podklady od společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

Informace obce Trutnov

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Staré Město Trvale bydlící - - - 8 146 7 796 7 850 7 900
Přechodně bydlící - - - 150 150 150 150
Celkem - - - 8 296 7 946 8 000 8 050

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Trutnov 31005 31074 30957 30860 30808 30893 30812 30680 30577 30372 30234 29958 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Staré Město - - - 7 800 7 800 7 850 7 900

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 777 781 784 787
Maximální potřeba vody m3/den - - - 933 937 941 945
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 777,30 780,62 783,94 787,26
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 777,30 780,62 783,94 787,26
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 703,34 706,66 709,98 713,30
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 73,96 73,96 73,96 73,96
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část má veřejný vodovod, ze kterého je zásobeno veškeré trvale i přechodně bydlící obyvatelstvo. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu jsou Vodovody a kanalizace Trutnov a.s..
 
Zdroje pitné vody pro městský vodovod:
 
- zdroj Sejfy - dvě prameniště ze začátku 20.století s velmi rozsáhlou soustavou sběrných jímek s jímacími zářezy o maximální vydatnosti 25 l/s a průměrné 3 l/s. Vydatnost pramenišť kolísá v závislosti na množství srážek. Voda z pramenišť je gravitačně svedena dvěma litinovými přiváděcími řady DN 150 a DN 70 do přerušovací komory tlaku Sejfy (535,20/534,45 m n.m., objem 1,5 m3), kde je hygienicky zabezpečena chlorováním. Z přerušovací komory je pitná voda gravitačně vedena litinovým zásobním řadem DN 200 přes obec Mladé Buky (zde možnost zásobení) do VDJ Horní Staré Město.
 
- tlakové pásmo Horní Staré Město - napájeno z vodojemu Horní Staré Město - nový – zemní dvoukomorový vodojem o objemu 2x4000 m3 (491,48/486,48 m n.m.), do kterého je voda přivedena z ÚV Temný Důl a z prameniště Rýchory. Ve vodojemu je voda hygienicky zabezpečována chlorováním. Dále je gravitačně vedena zásobním řadem do vodovodní sítě a ke spotřebitelům v tlakovém pásmu Horní Staré Město. Vedle vodojemu Horní Staré město – nový je ještě umístěný stávající vodojem o objemu 200m3 – který je momentálně vyřazen mimo provoz.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Připravuje se rozšíření vodovodní sítě v ulici Za Komíne. Pro zvýšení zabezpečení dodávky vody v rozvíjejícím se území Za Komínem – Nové Dvory – Zelený kopec je plánována stavba vodovodního propoje DN 150 v délce 0,7 km.  Výhledově se uvažuje s postupnou dostavbou sítě do rozšiřující se zástavby, případná obnova vodovodní sítě.
 
Návrh časového harmonogramu předpokládaných technických opatření je orientační. Jakékoliv realizace staveb budou záviset na finančních možnostech města a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Místní část Horní Předměstí má vlastní náhradní zdroje pitné vody – zdroje Na Struze a Plovárna (u zdrojů je třeba sledovat kvalitu). Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15l/os.den) bude řešeno následovně:

V případě místní havárie budou do systému zásobování pitnou vodou zapojeny záložní zdroje, ze kterých bude voda dodávána do sítě. Pokud nebude možné využít žádný ze zdrojů trutnovského vodovodního systému, bude pitná voda dodávána z rýchorského prameniště či zvýšením odběrů ze Sejfského prameniště. Dále by bylo možné manipulací na síti pokrýt část dodávky vody ze zdrojů nad Janskými Lázněmi (prameniště Zrcadlovky, Zinneckrovky – oba zdroje přes ÚV Janské Lázně) nebo z prameniště Modré Kameny s (nevýznamnou) výpomocí prameniště Voletiny.

 

V případě havárie postihující rozsáhlejší území bude rovněž voda dodávaná (nebo opět bude řešena manipulací na síti) ze zdroje trutnovské sítě nebo bude náhradním zdrojem pitné ÚV Pec p/S při spuštění čerpací stanice odebírající vodu z Úpy.

 

V obou případech budou pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

 

Případné zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace. Voda by byla dodávána jako užitková pouze tehdy, jednalo by se o vodu z dostupných zdrojů, která by např. momentálně nevyhovovala svou jakostí požadovaným limitům.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Staré Město - - - 7 800 7 800 7 850 7 900

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Staré Město - - - 7 800 7 800 7 850 7 900

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 684,61 687,54 690,46 693,39
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 79,60 79,60 79,60 79,60
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Místní část Horní Staré Město - Trutnov má vybudovaný systém jednotné kanalizace, kterým je odpadní voda odváděna na čistírnu odpadních vod v lokalitě obce Bohuslavice nad Úpou. Kanalizační systém byl budován společně pro města Trutnov, Svoboda nad Úpou, Jánské Lázně a Mladé Buky. Kanalizační zařízení je v majetku a správě společnosti VAK Trutnov a.s.. Na ČOV jsou přiváděny odpadní vody od téměř veškerého obyvatelstva města (trvale bydlící obyvatelé – cca 100 %, přechodně bydlící obyvatelé – cca 90 %). Odpadní vody z ostatních částí města jsou zachycovány v septicích s přepadem do kanalizace (přechodně bydlící obyvatelé – cca 5 %), do trativodů (přechodně bydlící obyvatelé – cca 5 %).
 
Dešťové vody z cca 98 % města jsou zachycovány jednotnou kanalizací a přes odlehčovací komory vypouštěny do řeky Úpy. Dešťové vody z cca 1 % města jsou zachycovány dešťovou kanalizací ve správě Technických služeb a vypouštěny do řeky Úpy. Dešťové vody ze zbylých ploch jsou odváděny do vodotečí systémem příkopů, struh a propustků.
 
Podle zástupce města Trutnova je území města v podstatě stoprocentně pokryto kanalizační sítí a průběžně probíhají pouze dostavby přípojek pro napojení dalších nemovitostí.
 
Trutnov byl usnesením vlády ČR č.1236 z 9.12.2002 zařazen do kategorie aglomerací s velikostí nad 10 000 EO, u kterých se předpokládá zajistit požadavky směrnice 91/271/EHS do konce roku 2010.V Regionálním plánu implementace byla v Trutnově navržena postupná dostavba kanalizačních sběračů v dalších částech města.
 
Celková produkce znečištění v aglomeraci Trutnov překračuje 10 tis. EO. Z tohoto důvodu byla aglomerace Trutnov zařazena do kategorie nad 10 tis. EO.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Nově vybudované nemovitosti budou napojeny na stávající kanalizační síť, buď přípojkou a nebo prodloužením kanalizačních stok. Připravuje se rozšíření kanalizační sítě v ulici Za Komíne.
Bude třeba rekonstruovat, s ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, stávající kanalizaci a tím snížit množství balastních vod natékajících na čistírnu.
 
Likvidace odpadních vod z ostatních částí zástavby bude řešena individuelním způsobem s využitím domovních mikročistíren a žump. Žumpy budou používány pouze v případech, kdy není k dispozici vhodný recipient a kdy hydrogeologický posudek neumožní vypouštění vyčištěných odpadních vod z domovních mikročistíren do podmoku. U rekreačních objektů budou při návrhu domovních čistíren upřednostňovány extenzivní mikročistírny (septik nebo štěrbinová nádrž se zemním filtrem).

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Horní Staré Město 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Horní Staré Město - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva