Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Bojiště - CZ052.3610.5214.169269 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Trutnov

Číslo obce PRVKUK 169269
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.169269
Kód obce 579025
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2569
Trutnov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.169269.01 Bojiště 16926 169269

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Bojiště (410 - 455 m.n.m.) je místní částí města Trutnova a leží přibližně 2 km jižně od centra města Trutnov. Jedná se o sídlo se zástavbou rodinných domků a rekreačních chat, kde počet přechodně bydlících obyvatel dosahuje přibližně poloviny počtu trvale bydlících obyvatel. Územní plán nepředpokládá výrazný rozvoj obce. Obcí protéká Dolnický potok.
Obec se nachází na území vysokého rizika výskytu radonu.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro akumulaci PRVK“
Formuláře VUME, VUPE 2017
Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti
Zákres plánovaných sítí vodovodu a kanalizací
Podklady od společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
Informace obce Trutnov

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bojiště Trvale bydlící - - - 254 265 270 280
Přechodně bydlící - - - 105 105 105 105
Celkem - - - 359 370 375 385

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Trutnov 31005 31074 30957 30860 30808 30893 30812 30680 30577 30372 30234 29958 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bojiště - - - 250 250 255 260

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 35 35 36 36
Maximální potřeba vody m3/den - - - 42 42 43 43
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 34,97 35,27 35,56 35,86
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 34,97 35,27 35,56 35,86
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 22,22 22,52 22,81 23,11
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 12,75 12,75 12,75 12,75
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V místní části Bojiště je veřejný vodovod, který je součástí vodovodního systému města Trutnova. Vlastníkem i provozovatelem vodovodu jsou Vodovody a kanalizace Trutnov a.s..
Z vodovodu na Bojišti je zásobena většina trvale a přechodně bydlícího obyvatelstva.
Do spotřebiště je voda přivedena gravitačně ze zásobní sítě tlakového pásma Trutnov – VDJ Červený kopec (483,83/478,83), VDJ Park – nový (483,83/478,83) a VDJ Park – starý (483,83/480,83) - potrubím DN 100, 80. Lokalita rodinných domků Chmelnice je zásobena vodovodní odbočnou z vodovodu, který napojuje Starý Rokytník. V letech 2006 – 2009 byl vodovod rozšířen do lokalit K Valům, Laudonova a Hřbitovní.
 
Zbylá část obyvatelstva je zásobena pitnou vodou ze soukromých studní. Dle informace pracovníků MěÚ Trutnov je vydatnost studní dostatečná a kvalita vody je dobrá.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti. Vodovodní síť bude rozšiřována pouze pro nové nemovitosti. V ulici K Valům je plánovaná stavba podzemní čerpací stanice, kterou by měla být posílena gravitační dodávka vody přivaděčem do VDJ Oblanov zásobeného z VDJ Park.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Místní část Bojiště má vlastní náhradní zdroje pitné vody – zdroje Na Struze a Plovárna (u zdrojů je třeba sledovat kvalitu). Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15l/os.den) bude řešeno následovně:

V případě místní havárie budou do systému zásobování pitnou vodou zapojeny záložní zdroje, ze kterých bude voda dodávána do sítě. Pokud nebude možné využít žádný ze zdrojů trutnovského vodovodního systému, bude pitná voda dodávána z rýchorského prameniště či zvýšením odběrů ze Sejfského prameniště. Dále by bylo možné manipulací na síti pokrýt část dodávky vody ze zdrojů nad Janskými Lázněmi (prameniště Zrcadlovky, Zinneckrovky – oba zdroje přes ÚV Janské Lázně) nebo z prameniště Modré Kameny s (nevýznamnou) výpomocí prameniště Voletiny.

 

V případě havárie postihující rozsáhlejší území bude rovněž voda dodávaná (nebo opět bude řešena manipulací na síti) ze zdroje trutnovské sítě nebo bude náhradním zdrojem pitné ÚV Pec p/S při spuštění čerpací stanice odebírající vodu z Úpy.

 

V obou případech budou pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

 

Případné zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace. Voda by byla dodávána jako užitková pouze tehdy, jednalo by se o vodu z dostupných zdrojů, která by např. momentálně nevyhovovala svou jakostí požadovaným limitům.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bojiště - - - 150 150 155 160

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bojiště - - - 150 150 155 160

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 22,60 23,10 23,61 24,11
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Bojiště má v současné době vybudovaný systém veřejné kanalizace vybudované v letech 2012, kterým je odpadní voda napojena na kanalizaci města Trutnov. Odpadní vody jsou odváděny na ČOV obce Bohuslavice, kde dochází k její likvidaci.
Jedná se o gravitační stokovou síť v celkové délce cca 2,9 km, která je doplněna čerpacími stanicemi a výtlaky.. Splašky z Bojiště jsou odváděny do čerpací stanice ČSS U Hampla (Q = 4 l/s, H=42 m) umístěné pod zástavbou. Odtud pak jsou čerpány výtlačným potrubím délky 920 m do stávající městské kanalizace u hřbitova. Dvě z gravitačních stok jsou zaústěny do dvou menších ČS (Q = 1 l/s, H=8 m), ze kterých jsou splašky čerpány výtlačnými potrubími do stávajícího výtlaku od autosalónu.
 
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Nově vybudované nemovitosti budou napojeny na splaškovou kanalizační síť, buď přípojkou a nebo prodloužením kanalizačních stok.
 
Do budoucna lze zahrnut záměr odkanalizovat rekreační lokality Dolce a Dolníky s napojením na ČSS U Hampla. V případě realizace tohoto záměru by musela být stávající čerpací stanice U Hampla zkapacitněna. Neboť v posledních letech byla rozšířena zástavba v ulicích Laudonova, K Valům a Barona Trencka. Realizace čerpací stanice bude probíhat v roce 2021. Dostavba splaškové kanalizace pro rekreační oblast Dolce s stávající zástavbu rodinných domů v Dolníkách bude napojena na stávající kanalizaci a novou ČS. Realizace bude probíhat v 2030. Návrh časového harmonogramu předpokládaných technických opatření je orientační. Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech města a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Bojiště 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Bojiště - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva