Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Oblanov - CZ052.3610.5214.169277 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Trutnov

Číslo obce PRVKUK 169277
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.169277
Kód obce 579025
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2569
Trutnov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.169277.01 Oblanov 16927 169277

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Oblanov (390 - 455 m n.m.) je místní částí města Trutnova a leží přibližně 3 km jihozápadně od centra města Trutnov. Jedná se o sídlo s ucelenou venkovskou zástavbou s blízkou rekreační oblastí Dolce. Počet přechodně bydlících obyvatel mnohokrát přesahuje počet trvale bydlících obyvatel. Územní plán předpokládá mírný rozvoj obce.
Jižně pod obcí se nacházejí vodní nádrže Dolce, které jsou napájeny Dolnickým potokem.
Obec se nachází na území vysokého rizika výskytu radonu.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro akumulaci PRVK“
Formuláře VUME, VUPE 2017
Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti
Zákres plánovaných sítí vodovodu a kanalizací
Podklady od společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
Informace obce Trutnov

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Oblanov Trvale bydlící - - - 115 131 140 150
Přechodně bydlící - - - 570 570 570 570
Celkem - - - 685 701 710 720

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Trutnov 31005 31074 30957 30860 30808 30893 30812 30680 30577 30372 30234 29958 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Oblanov - - - 108 108 110 130

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 43 45 48 51
Maximální potřeba vody m3/den - - - 51 54 58 61
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 42,64 45,33 48,03 50,72
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 42,64 45,33 48,03 50,72
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 14,89 15,90 16,92 17,93
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 27,75 29,43 31,11 32,79
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část Oblanov má veřejný vodovod, ze kterého je zásobeno veškeré trvale bydlící obyvatelstvo. Vlastníkem i provozovatelem tohoto vodovodu jsou Vodovody a kanalizace Trutnov a.s..
Na katastrálním území Oblanova se nachází rekreační oblast Dolce, která je zásobována samostatným vodovodem v majetku i správě města Trutnov, t.č. v pronájmu spolu s areálem autocampu fy. AUST CZ s.r.o. Trutnov.
 
Veřejný vodovod v Oblanově byl vybudován v 80.letech 20.století a je napojen na zásobní řad Trutnova, konkrétně je napojen na VDJ Park – nový (483,83/478,83 m n.m.) a VDJ Park – starý (483,83/480,83 m n.m.). Voda je přivedena lPE řadem DN 80 do zemního jednokomorového vodojemu Oblanov o objemu 1x50 m3 (479,54/476,84 m n.m.). Dále je voda gravitačně vedena lPE rozvody do spotřebiště.
Záložním zdrojem pitné vody pro veřejný vodovod v Oblanově je prameniště Dolce - studna s jímacím zářezem dl. 7,0m/s vydatností 1,5 l/s. Její součástí je čerpací stanice, která výtlačným řadem DN 50 dodává vodu do vodojemu Oblanov, do osady Dolníky a do rekreační oblasti Dolce. Zdravotní zabezpečení vody je řešeno dávkováním chlornanu sodného v čerpací stanici.
 
Zdrojem vodovodu pro rekreační oblast Dolce, který zásobuje areál autocampu, je studna „Dolce“ o vydatnosti 0,6-0,8 l/s vybudovaná v roce cca 1978, ze které je voda čerpána do ocelové tlakové nádrže o objemu 1 m3, odkud je zásobním řadem DN 80, 50 rozvedena do spotřebiště. V 90. letech bylo provedeno posílení vodárny a zásobního řadu pro období rekreační sezóny osazením ocel. akumulační nádrže o objemu 8 m3, kam je ze studny přečerpávána nevyužitá voda přepadající při nízkém odběru do vodoteče a výstavbou nového zásobního řadu DN 150. Zdravotní zabezpečení pitné vody je zajištěno dávkováním roztoku chlornanu sodného do akumulační nádrže. I přes toto posílení vodovodu nestačí v letních měsících vydatnost zdejšího zdroje pro dostatečné zásobování celé autokempu, z tohoto důvodu je vodovodní síť v Dolcích napojena na zásobní řad veřejného vodovodu Oblanov. Tento vodovod je ve vlastnictví společnosti VAK Trutnov.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnu. Vodovodní síť bude rozšiřována pouze pro nové nemovitosti. Konkrétně se bude jednat o přípravu rozšíření rozvodné sítě v délce 1,2km pro plánovanou zástavbu v připravovaných ulicí Čapí a Volavčí, která proběhne v roce 2025.
 
Pokud bude VDJ Oblanov používán jako akumulace i pro rekreační areál Dolce, navrhujeme dostavbu druhé komory vodojemu Oblanov (479,54/476,84 m n.m.) o objemu 50 m3. Celkový objem vodojemu tedy bude 100 m3. Z důvodu restitučních nejasností vlastnictví pozemku není jasné v jakých letech proběhne rozšíření.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Místní část Oblanov má vlastní náhradní zdroje pitné vody – zdroje Na Struze a Plovárna (u zdrojů je třeba sledovat kvalitu). Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15l/os.den) bude řešeno následovně:

V případě místní havárie budou do systému zásobování pitnou vodou zapojeny záložní zdroje, ze kterých bude voda dodávána do sítě. Pokud nebude možné využít žádný ze zdrojů trutnovského vodovodního systému, bude pitná voda dodávána z rýchorského prameniště či zvýšením odběrů ze Sejfského prameniště. Dále by bylo možné manipulací na síti pokrýt část dodávky vody ze zdrojů nad Janskými Lázněmi (prameniště Zrcadlovky, Zinneckrovky – oba zdroje přes ÚV Janské Lázně) nebo z prameniště Modré Kameny s (nevýznamnou) výpomocí prameniště Voletiny.

 

V případě havárie postihující rozsáhlejší území bude rovněž voda dodávaná (nebo opět bude řešena manipulací na síti) ze zdroje trutnovské sítě nebo bude náhradním zdrojem pitné ÚV Pec p/S při spuštění čerpací stanice odebírající vodu z Úpy.

 

V obou případech budou pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

 

Případné zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace. Voda by byla dodávána jako užitková pouze tehdy, jednalo by se o vodu z dostupných zdrojů, která by např. momentálně nevyhovovala svou jakostí požadovaným limitům.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Oblanov - - - 0 0 0 80

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Oblanov - - - 0 0 0 80

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 6,94 13,88 20,82
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Místní část Oblanov nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace.
 
Odpadní vody z obce jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Trutnov. Dále jsou likvidovány v septicích s přepadem do povrchových vod či trativodů nebo v domovních mikročistírnách s odtokem do povrchových vod nebo do vsaku.
Pro autokempDolce byla v roce 1994 vybudována vlastní kořenová čistírna odpadních vod s předřazeným biologickým septikem. ČOV je dimenzovaná na přítok odpadních vod z celé chatové oblasti Dolce, v současné době je na ČOV přiveden pouze areál autocampu.
 
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

S ohledem na velikost místní části Oblanov není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
  
Likvidace odpadních vod z Oblanova bude řešena nadále individuálně instalací domovních ČOV u jednotlivých nemovitostí. Domovní ČOV budou řešeny jako 2 nebo 3 komorové biologické septiky s účinným objemem větším jak 3 m3, zakončené odtokem do vodoteče a nebo balenými domovními ČOV s certifikátem CE. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do řeky Úpy (DČOV třída III) nebo do podmoků za podmínek stanovených zákonem č. 254/2001 Sb. a Nařízením vlády č. 401/2015 Sb.
  
Vzhledem k tomu, že dle zadání PRVK nemá tento dokument řešit rekreační oblasti mimo zástavbu obce, nebyl do návrhu zahrnut záměr odkanalizovat rekreační lokalitu Dolce, ačkoliv je tato akce projekčně zpracovaná a územně povolená.
 
Město Trutnov má zpracované zadání na odkanalizování rekreační lokality Dolce (001.07) a Dolníků (057.02). Vzhledem k morfologii terénu je navržen smíšený splaškový systém – gravitační kanalizace s několikastupňovým přečerpáváním. Gravitačními stokami v celkové délce cca 2,0 km budou splašky z Dolců odváděny do čerpacích stanic ČS3, ČS4 a ČS5, ze kterých pak budou postupně přečerpávány přes ČS2 a ČS1 do stávající městské kanalizace u trutnovského hřbitova. Celková délka výtlačných potrubí až po ČS1 je 2,0 km. Na tuto akci bylo vydáno územní rozhodnutí. Realizace se předpokládá do roku 2030.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Oblanov 3 989,0 0,0 3 989,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Oblanov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva