Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Voletiny - CZ052.3610.5214.184870 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Trutnov

Číslo obce PRVKUK 184870
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.184870
Kód obce 579025
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2569
Trutnov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.184870.01 Voletiny 18487 184870

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Voletiny (400 - 460 m n.m.) jsou místní částí města Trutnova a leží přibližně 3,5 km severovýchodně od centra města Trutnov. Jedná se o sídlo s venkovskou zástavbou podél komunikace, kde počet přechodně bydlících obyvatel dosahuje cca 11% počtu trvale bydlících obyvatel. Územní plán nepředpokládá výrazný rozvoj obce.
Obcí protéká Voletinský potok.
Obec se nachází na území vysokého rizika výskytu radonu.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro akumulaci PRVK“
Formuláře VUME, VUPE 2017
Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti
Zákres plánovaných sítí vodovodu a kanalizací
Podklady od společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
Informace obce Trutnov

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Voletiny Trvale bydlící - - - 399 399 400 400
Přechodně bydlící - - - 44 44 45 45
Celkem - - - 443 443 445 445

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Trutnov 31005 31074 30957 30860 30808 30893 30812 30680 30577 30372 30234 29958 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Voletiny - - - 388 388 390 390

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 80 81 83 84
Maximální potřeba vody m3/den - - - 96 98 99 100
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 80,13 81,32 82,50 83,69
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 80,13 81,32 82,50 83,69
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 54,35 55,54 56,72 57,91
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 25,78 25,78 25,78 25,78
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část Voletiny je zásobena pitnou vodou z vodovodního rozvodu, který vlastní a provozuje společnost Vodovody a kanalizace a.s. Trutnov. Vodovodní síť je tvořena dvěma nezávislými vodovody, které lze v případě poklesu vydatnosti místního zdroje vzájemně propojit:
 
1. vodovod - část Voletin je napojena na městský vodovod Trutnov z vodojemu Poříčí s kapacitou 2x650m3 (457,55/453,05 m n.m.). Tímto vodovodním rozvodem (DN 80-DN 160) je zásobena cca polovina trvale a přechodně bydlícího obyvatelstva. Jako provizorní řešení je možno tuto část napojit na tlakové pásmo Trutnov - vodojem Červený kopec (483,83/478,83 m n.m.).
 
2. vodovod - druhá část Voletin je zásobena samostatným vodovodem s vlastním zdrojem a vodojemem.
 
Zdrojem pitné vody místního vodovodu jsou pramenní zářezy vybudované v roce 1935. Vydatnost zdroje je kolísavá v závislosti na vydatnosti srážek v rozmezí 0,6-3,5 l/s.(Kvalita vody ve zdroji vyhovuje požadavkům platných předpisů.) Ze sběrných jímek je voda svodným potrubím DN 80 gravitačně svedena do zemního jednokomorového vodojemu Voletiny o objemu 1x90 m3 (457,65/454,65 m n. m.) vybudovaného asi v roce 1935. Z vodojemu, kde je zdravotní zabezpečení vody řešeno dávkováním chlornanu sodného, je pitná voda gravitačně vedena zásobním řadem DN 90, 110 a 160 ke spotřebitelům ve středním tlakovém pásmu.
 
Ze sběrné jímky nad vodojemem je zásobováno horní tlakové pásmo. V 80. a 90. létech došlo k rekonstrukci vodovodu v horním tlak. pásmu včetně přívodu do VDJ a v dolní části obce.
  
Zásobované území je rozděleno do 4 tlakových pásem:
dolní tlak. pásmo - napájeno z vodovodního systému města Trutnova střední tlak. pásmo - napájeno z VDJ Voletiny
horní tlak. pásmo - napájeno ze sběrné  jímky cca 200 m nad VDJ Voletiny (výstavba v okolí VDJ)
objekty společnosti FARMERS a čtyřbytovka – čerpací stanice FARMERS umístěná na kótě 428,0 m n.m..
  
Zbylá část obyvatelstva je zásobena pitnou vodou ze soukromých studní. Dle informace pracovníků MěÚ Trutnov je vydatnost studní dostatečná jen z části. Informace o kvalitě vody ve studních nejsou k dispozici.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k tomu, že město Trutnov neuvažuje o připojení dalších obyvatel na vodovod, systém zásobování obce pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti. Vodovodní síť bude rozšiřována pouze pro nové nemovitosti v místě, kde je již vodovod postaven.
 
S ohledem na vyšší úniky vody z vodovodní sítě doporučujeme rekonstrukci stávajících litinových řadů.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Místní část Voletiny má vlastní náhradní zdroje pitné vody – zdroje Na Struze a Plovárna (u zdrojů je třeba sledovat kvalitu). Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15l/os.den) bude řešeno následovně:

V případě místní havárie budou do systému zásobování pitnou vodou zapojeny záložní zdroje, ze kterých bude voda dodávána do sítě. Pokud nebude možné využít žádný ze zdrojů trutnovského vodovodního systému, bude pitná voda dovážena z rýchorského prameniště či zvýšením odběrů ze Sejfského prameniště. Dále by bylo možné manipulací na síti pokrýt část dodávky vody ze zdrojů nad Janskými Lázněmi (prameniště Zrcadlovky, Zinneckrovky – oba zdroje přes ÚV Janské Lázně) nebo z prameniště Modré Kameny s (nevýznamnou) výpomocí prameniště Voletiny.

 

V případě havárie postihující rozsáhlejší území bude rovněž voda dodávaná (nebo opět bude řešena manipulací na síti) ze zdroje trutnovské sítě nebo bude náhradním zdrojem pitné ÚV Pec p/S při spuštění čerpací stanice odebírající vodu z Úpy.

 

V obou případech budou pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

 

Případné zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace. Voda by byla dodávána jako užitková pouze tehdy, jednalo by se o vodu z dostupných zdrojů, která by např. momentálně nevyhovovala svou jakostí požadovaným limitům.

 

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Voletiny - - - 244 244 250 260

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Voletiny - - - 244 244 250 260

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 12,45 12,72 13,00 13,27
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 1,82 1,82 1,82 1,82
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Voletiny mají vybudovaný systém jednotné veřejné gravitační kanalizace, kterým je odpadní voda napojena na kanalizaci města Trutnov. Vody jsou odváděny na čistírnu odpadních vod v lokalitě obce Bohuslavice, kde dochází k její likvidaci. Na tuto kanalizaci jsou napojeny téměř všechny nemovitosti v dané lokalitě.
  
Odpadní vody z objektů vzdálených od stavby kanalizace jsou zachycovány v septicích s přepadem do vodoteče, nebo v jímkách, které jsou vyváženy k likvidaci na ČOV Bohuslavice.
 
Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru jsou ve Voletinách ještě následující producenti většího množství odpadních vod s těmito ukazateli:
 
název producenta FARMERS s.r.o. - zemědělská prvovýroba
počet zaměstnanců 30
množství odp. vod 1,125 m3/den
BSK5   0,45 kg/den
NL  0,412 kg/den
CHSKCr  0,825 kg/den
N - celk.  0,06 kg/den
 
N - NH4+  0,038 kg/den
P - celk.  0,015 kg/den
 
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.
 
Trutnov byl usnesením vlády ČR č. 1236 z 9.12.2002 zařazen do kategorie aglomerací s velikostí nad 10 000 EO, u kterých se předpokládá zajistit požadavky směrnice 91/271/EHS do konce roku 2010. V Regionálním plánu implementace byla v Trutnově navržena postupná dostavba kanalizačních sběračů v dalších částech města.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Výhledově bude splašková kanalizace prodloužena i do dalších částí Voletin.
 
Čištění odpadních vod z objektů vzdálených od navržené stavby kanalizace, příp. u rekreačních objektů, jejichž napojení by vyvolalo neúměrné pořizovací náklady, bude řešeno decentrálním způsobem (nepropustné jímky, nové DČOV, septiky se zemním filtrem). Žumpy budou používány pouze v případech, kdy není k dispozici vhodný recipient a kdy hydrogeologický posudek neumožní vypouštění vyčištěných odpadních vod z domovních mikročistíren do podmoku.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Voletiny 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Voletiny - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva