Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Vnitřní Město - CZ052.3610.5214.411230 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Trutnov

Číslo obce PRVKUK 411230
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.411230
Kód obce 579025
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2569
Trutnov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.411230.01 Vnitřní Město 41123 411230

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Vnitřní Město (410 – 430 m.n.m. ) je část města Trutnov. Jedná se o centrum města s náměstím. Zástavba je převážně městského typu. Lokalita patří do městské památkové zly Trutnov. Vnitřní Město leží v katastrálním území Trutnov o výměře 11,15 km2. Počet přechodně bydlících obyvatel dosahuje zlomek počtu trvale bydlících obyvatel. Územní plán nepředpokládá významný rozvoj obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro akumulaci PRVK“
Formuláře VUME, VUPE 2017
Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti
Zákres plánovaných sítí vodovodu a kanalizací
Podklady od společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
Informace obce Trutnov

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vnitřní Město Trvale bydlící - - - 1 905 1 887 1 890 1 900
Přechodně bydlící - - - 25 25 25 25
Celkem - - - 1 930 1 912 1 915 1 925

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Trutnov 31005 31074 30957 30860 30808 30893 30812 30680 30577 30372 30234 29958 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vnitřní Město - - - 1 897 1 897 1 905 1 915

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 249 250 251 252
Maximální potřeba vody m3/den - - - 299 300 301 302
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 249,27 250,06 250,84 251,63
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 249,27 250,06 250,84 251,63
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 158,39 159,18 159,96 160,75
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 90,88 90,88 90,88 90,88
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část má veřejný vodovod, ze kterého je zásobeno veškeré trvale i přechodně bydlící obyvatelstvo. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu jsou Vodovody a kanalizace Trutnov a.s.
 
Na městský vodovod jsou dále napojeny místní části Trutnova – Bohuslavice, Bojiště, Dolní Předměstí, Dolní Staré město, Horní Předměstí, Horní Staré město, Kryblice, Lhota, Libeč, Nový Rokytník, Oblanov, Poříčí, Starý Rokytník, Střední Předměstí, Střítež, Volanov a Voletiny. Dále se jedná o lokality Temný Důl (Horní Maršov) a Dolníky místní část obce Staré Buky. V případě potřeby je možné dodávat vodu i do obcí 023.01 Horní Maršov a 060.01 Svoboda nad Úpou - propojení na jejich samostatné vodovody je ale trvale uzavřeno.
 
Zásobované území je rozděleno do 4 hlavních tlakových pásem. Podle vyjádření provozovatele, současný systém uspořádání tlakových pásem vyhovuje a maximální přípustné tlakové poměry dle ČSN 75 5011 jsou mírně (0,7MPa) překračovány pouze v malé části spotřebiště. Redukce tlaku je zde řešena individuálními redukčními ventily.
 
- tlakové pásmo Trutnov - napájeno z vodojemů Červený kopec, Park – starý a Park – nový, Horní Staré město a vodojemy Poříčí.
VDJ Červený kopec je zemní dvoukomorový vodojem o objemu 2x1500 m3 (483,83/478,83 m n.m.). Voda je v něm hygienicky zabezpečována chlorováním. Z vodojemu je pitná voda gravitačně vedena zásobním řadem do vodovodní sítě a ke spotřebitelům v tlakovém pásmu Trutnov. Přes vodovodní síť je dodávána voda do VDJ Oblanov, Volanov a Poříčí.
  
VDJ Park-starý je zemní dvoukomorový vodojem o objemu 2x500 m3 (483,83/480,83 m n.m.). Z vodojemu je pitná voda gravitačně vedena zásobním řadem do vodovodní sítě a ke spotřebitelům v tlakovém pásmu Trutnov. Přes vodovodní síť je dodávána voda do VDJ Oblanov, Volanov a Poříčí.
  
VDJ Park-nový je zemní dvoukomorový vodojem o objemu 2x1500 m3 (483,83/478,83 m n.m.). Z vodojemu je pitná voda gravitačně vedena zásobním řadem do vodovodní sítě a ke spotřebitelům v tlakovém pásmu Trutnov. Přes vodovodní síť je dodávána voda do VDJ, Oblanov, Volanov a Poříčí.
 
VDJ Horní Staré Město zemní dvoukomorový vodojem o objemu 2x4000 m3 (491,48/486,48 m n.m.), do kterého je voda přivedena z ÚV Temný Důl a z prameniště Rýchory. Ve vodojemu je voda hygienicky zabezpečována chlorováním. Dále je gravitačně vedena zásobním řadem do vodovodní sítě a ke spotřebitelům v tlakovém pásmu Horní Staré Město.
 
Podle vyjádření vlastníka a provozovatele vodovodního systému je celková kapacita vodních zdrojů, stávající velikost akumulací a dimenze hlavních zásobních řadů dostatečná a to i výhledově. Provozovatel uvažuje o zprovoznění úseku přivaděče do VDJ Park a rozdělení Trutnova na dvě samostatně zásobené oblasti. Pro případ realizace nové zástavby mezi Novými Dvory a Horním Starým Městem je zpracována alternativní studie.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti. Výhledově se uvažuje s postupnou dostavbou sítě do rozšiřující se zástavby, případná obnova vodovodní sítě.
 
Návrh časového harmonogramu předpokládaných technických opatření je orientační. Jakékoliv realizace staveb budou záviset na finančních možnostech města a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Místní část Vnitřní Předměstí má vlastní náhradní zdroje pitné vody – zdroje Na Struze a Plovárna (u zdrojů je třeba sledovat kvalitu). Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15l/os.den) bude řešeno následovně:

V případě místní havárie budou do systému zásobování pitnou vodou zapojeny záložní zdroje, ze kterých bude voda dodávána do sítě. Pokud nebude možné využít žádný ze zdrojů trutnovského vodovodního systému, bude pitná voda dodávána z rýchorského prameniště či zvýšením odběrů ze Sejfského prameniště. Dále by bylo možné manipulací na síti pokrýt část dodávky vody ze zdrojů nad Janskými Lázněmi (prameniště Zrcadlovky, Zinneckrovky – oba zdroje přes ÚV Janské Lázně) nebo z prameniště Modré Kameny s (nevýznamnou) výpomocí prameniště Voletiny.

 

V případě havárie postihující rozsáhlejší území bude rovněž voda dodávaná (nebo opět bude řešena manipulací na síti) ze zdroje trutnovské sítě nebo bude náhradním zdrojem pitné ÚV Pec p/S při spuštění čerpací stanice odebírající vodu z Úpy.

 

V obou případech budou pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

 

Případné zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace. Voda by byla dodávána jako užitková pouze tehdy, jednalo by se o vodu z dostupných zdrojů, která by např. momentálně nevyhovovala svou jakostí požadovaným limitům.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vnitřní Město - - - 1 897 1 897 1 905 1 915

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vnitřní Město - - - 1 897 1 897 1 905 1 915

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 158,19 158,69 159,19 159,69
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 97,81 97,81 97,81 97,81
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Vnitřní Město má v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Jedná se o systém jednotné kanalizace, kterým je odpadní voda odváděna na čistírnu odpadních vod v lokalitě obce Bohuslavice nad Úpou. Kanalizační systém byl budován společně pro města Trutnov, Svoboda nad Úpou, Jánské Lázně a Mladé Buky (v letech 2000-3 byla kanalizační síť rozšířena o cca 1,18 km). Kanalizační zařízení je v majetku a správě společnosti VAK Trutnov a.s.. Na ČOV jsou přiváděny odpadní vody od veškerého obyvatelstva Vnitřního města (trvale bydlící obyvatelé – cca 100 %, přechodně bydlící obyvatelé – cca 100 %).
 
Dešťové vody z cca 98 % města jsou zachycovány jednotnou kanalizací a přes odlehčovací komory vypouštěny do řeky Úpy. Dešťové vody z cca 1 % města jsou zachycovány dešťovou kanalizací ve správě Technických služeb a vypouštěny do řeky Úpy. Dešťové vody ze zbylých ploch jsou odváděny do vodotečí systémem příkopů, struh a propustků.
 
Město Trutnov má vybudovaný systém převážně jednotné kanalizace, kterým je odpadní voda odváděna na čistírnu odpadních vod v lokalitě obce Bohuslavice nad Úpou. Konkrétně se jedná o část lokality Bohuslavice a o lokality Dolní Předměstí, Dolní Staré Město, Horní Předměstí, Horní Staré Město, Kryblice, Poříčí, Střední Předměstí, Vnitřní Město, Volanov a Voletiny. Místní části Adamov, Babí, část Bohuslavic, Dolce, Lhota, Libeč, Nový Rokytník, Oblanov, Starý Rokytník, Střítež, Studenec a Voletiny jsou odkanalizovány v současné době individuálním způsobem.
 
ČOV Trutnov - Bohuslavice byla dokončena v roce 1991 vybudováním aktivace a dosazovacích nádrží. V posledních několika letech průběžně probíhá postupná intenzifikace a rekonstrukce čistírny (od roku 2011 - výměna jemných česlí, rekonstrukce technologie usazovacích nádrží, plynové kotelny a lisování kalů, sanace betonů UN, LP, rekonstrukce administrativní budovy). Mechanicko-biologická čistírna je určena pro společné čištění odpadních vod z města Trutnov, Svoboda nad Úpou, Jánské Lázně a Mladé Buky. Čistírna byla projektována s těmito parametry Q = 23 721 m3/den a BSK5 = 4070 kg/den.
 
Po odlehčení v dešťovém oddělovači na kmenové stoce natékají  odpadní vody přes objekty mechanického
 
předčištění - přes strojně těžený lapák štěrku a jemné strojně stírané česle HUBER s průlinami šířky 6 mm - do zdvojeného provzdušňovaného lapáku písku (délka 21 m, užitný objem 204 m3, tři podélné usazovací nádrže s řetězovými plastovými shrabováky kalu (užitný objem 3x674 m3, plocha 3x346 m2). Kal z usazovacích nádrží je vypouštěn do kalové jímky a odtud čerpán do zahušťovacích nádrží v systému kalového hospodářství. Mechanicky předčištěná a odsazená odpadní voda je přes odlehčovací komoru přivedena do čerpací stanice. Z čerpací stanice je odpadní voda čerpána do čtyř provzdušňovaných aktivačních nádrží (celkový užitný objem 7128 m3, celková užitná plocha 1584 m2) a dále do čtyř podélných dosazovacích nádrží (celkový užitný objem 5760 m3, celková užitná plocha 2304 m2) s plynulým odsáváním kalu. V roce 1997 proběhla rekonstrukce, při které bylo středobublinné provzdušňování aktivačních nádrží nahrazeno jemnobublinnou aerací systémem FORTEX a byla provedena výměna dmychadel a doplnění automat. řídícího systému ČOV. Odtok z ČOV je přes Parshallův měrný žlab do řeky Úpy.
 
Přebytečný kal je čerpán do dvojice vyhnívacích nádrží s nasazeným plynojemem (průměr 12,5 m, výška 21,1 m, celkový užitný objem 3642 m3), ve kterých probíhá jeho stabilizace. Vzniklý plyn je zachycován v plynojemu a využíván v kotelně k technologickému ohřevu kalu, příp. k vytápění dalších objektů ČOV (od roku 2003 je v kotelně instalována nová kogenerační jednotka). Vyhnilý kal je uskladňován ve dvojici uskladňovacích nádrží (průměr 12,5 m, výška 21,1 m, celkový užitný objem 4664 m3) a po zahuštění je na strojním pásovém filtračním lisu VANEX 1500 (2 kusy) odvodněn. Odvodněný kal je ukládán na městskou skládku TKO.
 
Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru jsou v obci ještě následující producenti většího množství odpadních vod s těmito ukazateli:
 
název producenta JUTA a.s. Adamov - výroba textil. vaků
počet zaměstnanců 94
množství odp. vod 5,7 m3/den
BSK5   1,880 kg/den
NL  1,723 kg/den
CHSKCr  3,447 kg/den
N - celk.  0,251 kg/den
 
N - NH4+  0,157 kg/den
P - celk.  0,063 kg/den
 
název producenta OSNADO s.r.o. – osobní, nákladní doprava
počet zaměstnanců 96
množství odp. vod 4,1 m3/den
BSK5   1,440 kg/den
NL  1,320 kg/den
CHSKCr  2,640 kg/den
N - celk.  0,192 kg/den
N - NH4+  0,120 kg/den
P - celk.  0,048 kg/den
 
název producenta Pekárny a cukrárny a.s. – potrav. výroba
počet zaměstnanců 200
množství odp. vod 75,2 m3/den
BSK5   20,160 kg/den
NL  18,480 kg/den
CHSKCr  36,960 kg/den
N - celk.  2,688 kg/den
N - NH4+  1,737 kg/den
P - celk.  0,672 kg/den
 
název producenta PAJA s.r.o. – textil. výroba
počet zaměstnanců 130
množství odp. vod 108 m3/den
BSK5   22,3 kg/den
NL  2,4 kg/den
CHSKCr  55,6 kg/den
N - celk.  2,973 kg/den
N - NH4+  1,858 kg/den
P - celk.  0,743 kg/den
 
název producenta MikaFARM s.r.o.- mlékárna
počet zaměstnanců 55
množství odp. vod 265 m3/den
BSK5   184 kg/den
NL  55 kg/den
CHSKCr  625 kg/den
N - celk.  24,533 kg/den
 
N - NH4+  15,946 kg/den
P - celk.  6,133 kg/den
 
název producenta KRAKONOŠ s.r.o. - pivovar
počet zaměstnanců 68
množství odp. vod 576 m3/den
BSK5   111,7 kg/den
NL  68,4 kg/den
CHSKCr  262 kg/den
N - celk.  14,893 kg/den
N - NH4+  9,681 kg/den
P - celk.  3,723 kg/den
 
název producenta ZPA CZ s.r.o. – elektrotech. výroba
počet zaměstnanců 300
množství odp. vod 18,358 m3/den
BSK5   5,961 kg/den
NL  2,607 kg/den
CHSKCr  12,208 kg/den
N - celk.  0,600 kg/den
N - NH4+  0,375 kg/den
P - celk.  0,150 kg/den
 
název producenta SIEMENS s.r.o. - elektrotech. výroba
počet zaměstnanců 1516
množství odp. vod 92,761 m3/den
BSK5   28,758 kg/den
NL  13,173 kg/den
CHSKCr  61,692 kg/den
N - celk.  3,032 kg/den
N - NH4+  1,895 kg/den
P - celk.  0,758 kg/den
 
název producenta ABB Energo s.r.o. – elektrotech. výroba
počet zaměstnanců 145
množství odp. vod 8,873 m3/den
BSK5   2,751 kg/den
NL  1,260 kg/den
CHSKCr  5,900 kg/den
N - celk.  0,290 kg/den
N - NH4+  0,181 kg/den
P - celk.  0,072 kg/den
 
název producenta SET A&D s.r.o. - elektrotech. výroba
počet zaměstnanců 425
množství odp. vod 10,2 m3/den
BSK5   1,220 kg/den
NL  0,1 kg/den
CHSKCr  4,8 kg/den
N - celk.  0,162 kg/den
N - NH4+  0,105 kg/den
P - celk.  0,041 kg/den
 
název producenta HACAR a.s. – automobilové opravy
počet zaměstnanců 30
množství odp. vod 4 m3/den
BSK5   0,600 kg/den
NL  0,550 kg/den
CHSKCr  1,100 kg/den
N - celk.   0,080 kg/den
N - NH4+  0,050 kg/den
P - celk.  0,020 kg/den
 
název producenta Silnice HK – divize Trutnov – správa a údržba silnic
počet zaměstnanců 100
množství odp. vod 8 m3/den
BSK5   2,0 kg/den
NL  1,83 kg/den
CHSKCr  3,67 kg/den
N - celk.  0,267 kg/den
N - NH4+  0,167 kg/den
P - celk.  0,067 kg/den
 
název producenta Elektrokov – výroba el. rozvaděčů
počet zaměstnanců 60
množství odp. vod 5 m3/den
BSK5   0,900 kg/den
NL  0,825 kg/den
CHSKCr  1,650 kg/den
N - celk.  0,120 kg/den
N - NH4+  0,075 kg/den
P - celk.  0,030 kg/den
 
název producenta Státní oblastní nemocnice – zdravotnictví
počet zaměstnanců 1048
množství odp. vod 176 m3/den
BSK5   28,3 kg/den
NL  7,3 kg/den
CHSKCr  31,4 kg/den
N - celk.  3,773 kg/den
N - NH4+  2,400 kg/den
P - celk.  0,943 kg/den
 
název producenta ČEZ a.s. Elektrárny Poříčí  - elektrárna
počet zaměstnanců 384
množství odp. vod 160 m3/den
BSK5   9,6 kg/den
NL  4,16 kg/den
CHSKCr  19,2 kg/den
N - celk.  1,024 kg/den
N - NH4+  0,640 kg/den
P - celk.  0,256 kg/den
 
název producenta České dráhy s.r.o. – železniční doprava
počet zaměstnanců 440
množství odp. vod 130 m3/den
BSK5   15,6 kg/den
NL  14,3 kg/den
CHSKCr  28,6 kg/den
N - celk.  2,08 kg/den
N - NH4+  1,33 kg/den
P - celk.  0,52 kg/den
 
název producenta KARA Holding a.s. – čištění kožešin
počet zaměstnanců 70
množství odp. vod 401 m3/den
BSK5   166 kg/den
NL  91 kg/den
CHSKCr  474 kg/den
 
název producenta KASPER KOVO s.r.o. – kovovýroba
počet zaměstnanců 375
množství odp. vod - m3/den
 
název producenta KASPER SK – dřevovýroba
počet zaměstnanců 150
množství odp. vod - m3/den
 
název producenta Continental
počet zaměstnanců 150
množství odp. vod - m3/den
 
Všechny firmy vypouštějí splaškové odp. vody přímo do veřejné kanalizace. Technologické vody jsou před vypuštěním do veř. kanalizace předčištěny na vlastních ČOV u závodů HACAR a KARA Holding. České Dráhy vypouští technol. vody přes odlučovač ropných látek přímo do recipientu. Ostatní producenti průmyslových odp. vod vypouští tyto vody přímo do veř. kanalizace. Firmy ZPA, Siemens a ABB sídlí v jednom společném areálu ZPA, proto jsou údaje o produkci OV udány společně.
 
Podle zástupce města Trutnova je území města v podstatě stoprocentně pokryto kanalizační sítí a průběžně probíhají pouze dostavby přípojek pro napojení dalších nemovitostí.
 
Trutnov byl usnesením vlády ČR č.1236 z 9.12.2002 zařazen do kategorie aglomerací s velikostí nad 10 000 EO, u kterých se předpokládá zajistit požadavky směrnice 91/271/EHS do konce roku 2010. V Regionálním plánu implementace byla v Trutnově navržena postupná dostavba kanalizačních sběračů v dalších částech města.
 
Celková produkce znečištění v aglomeraci Trutnov překračuje 10 tis. EO. Z tohoto důvodu byla aglomerace Trutnov zařazena do kategorie nad 10 tis. EO.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Ve městě Trutnov bude provedena dostavba kanalizační sítě z plastových kanalizačních trub do několika okrajových lokalit (splašková kanalizace). Dostavbou kanalizace bude odkanalizována celá zástavba města.
 
Likvidace odpadních vod z ostatních částí zástavby bude řešena individuelním způsobem s využitím domovních mikročistíren a žump. Žumpy budou používány pouze v případech, kdy není k dispozici vhodný recipient a kdy hydrogeologický posudek neumožní vypouštění vyčištěných odpadních vod z domovních mikročistíren do podmoku. U rekreačních objektů budou při návrhu domovních čistíren upřednostňovány extenzivní mikročistírny (septik nebo štěrbinová nádrž se zemním filtrem).
 
S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě.
 
Stávající úroveň technologie čištění odpadních vod na ČOV Trutnov je dostačují pro plnění parametrů vyčištěné odpadní vody předepsaných platným vodoprávním povolením. Kapacitní parametry ČOV jsou vyhovující po celé sledované období.
 
 
Na ČOV bude v roce 2020 zprovozněna linka pro tepelnou hygienizaci čistírenských kalů.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vnitřní Město 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vnitřní Město - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva