Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Batňovice - CZ052.3610.5214.001155 - stav 20. 6. 2022

A. Obec

Batňovice

Číslo obce PRVKUK 1155
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.001155
Kód obce 579041
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2593
Úpice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.001155.01 Batňovice 00115 1155

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Batňovice (340 - 380 m n.m.) jsou obcí s venkovskou zástavbou roztroušenou podél státní silnice. Jedná se o zástavu rodinných domů s několika objekty sociální vybavenosti. Část obce leží v PHO II. vnějšího stupně veřejných zdrojů pitné vody. Tato obec má dvě základní sídelní jednotky: Batňovice a Kvíčalu. Podklady: Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“ Formuláře VUME, VUPE 2017, kanalizační řád 2017, zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti, informace obce Batňovice, územní plán obce Batňovice 2017.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Batňovice Trvale bydlící - - - 773 780 800 800
Přechodně bydlící - - - 100 120 140 140
Celkem - - - 873 900 940 940

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Batňovice 748 750 744 750 741 744 757 764 769 764 775 789 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Batňovice - - - 754 760 783 783

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 150 153 157 160
Maximální potřeba vody m3/den - - - 300 307 313 320
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 150,05 146,83 143,62 140,40
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 107,82 110,88 113,94 117,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 94,25 96,63 99,02 101,40
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 13,57 14,25 14,92 15,60
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 39,96 38,34 36,72 35,10

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Batňovice má veřejný vodovod, ze kterého je zásobeno téměř veškeré trvale i přechodně bydlící obyvatelstvo. Vodovod byl vybudován v roce 1975.

 

Zdrojem pitné vody pro místní vodovod je vrt v areálu firmy VAPO. Vrt VAPO byl vyhlouben v roce 1975, je hluboký 22 m a má max. povolený odběr 4,1 l/s. Kvalita vody ve zdroji vyhovuje platným předpisům. Přímo u vrtu je čerpací stanice VAPO, ze které je voda čerpána PVC výtlakem prům. 90 do vodojemu Na Vartě. V čerpací stanici VAPO je voda hygienicky zabezpečena chlorováním.

 

Vodojem Na Vartě je zemní jednokomorový kruhový vodojem o objemu 100 m3 (404,70 / 401,0 m n.m.) a byl vybudován v roce 1975. Z vodojemu je pitná voda gravitačně vedena PVC zásobním řadem DN 160 do vodovodní sítě a ke spotřebitelům.

 

Část Kvíčala má veřejný vodovod napojený přes čerpací stanici U Kapličky na místní vodovod ve Velkých Svatoňovicích a jeho zdroje. Z čerpací stanice U Kapličky ve Velkých Svatoňovicích je voda PVC výtlakem DN 90 čerpána do věžového vodojemu Kvíčala, který byl nově postaven v 2012. Má kapacitu 75m3 (465,95 m n.m.) a voda je v něm hygienicky zabezpečována chlorováním ve V. Svatoňovicích. Z vodojemu Kvíčala vede zásobní řad pro vodovodní rozvod na Kvíčale a zásobní řad do Suchovršic a do místní části Úpice Skalka

 

Studny, které jsou v obci v provozu, jsou využívány jako zdroje užitkové vody.

 

Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je Obec Batňovice.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V následujících letech se obec nevyhne rekonstrukci části vodovodní sítě dole v Batňovicích a části vodovodní sítě na Kvíčale. Tato vodovodní síť je z r. 1975 a dochází zde k častým poruchám, které ohrožují kvalitu a množství dodávané pitné vody. Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech obce.  Výhledově bude vybudován nový jímací objekt (charakteru vrtané studny), vč. úpravny vody, napojení do stávající vodovodní sítě a modernizace vodojemu na Vartě. Dále bude vodovod doplňován dle potřeb obyvatel a rozvoje obce.

 

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec Batňovice nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den) bude řešeno jejím dovozem: - v případě místní havárie bude pitná voda dovážena z nejbližšího veřejného vodovodu s dostatečně kapacitními zdroji, tj. z obce Velké Svatoňovice.- v případě havárie postihující rozsáhlejší území bude náhradním zdrojem pitné vody vrtaná studna V3 na katastru obce Velké Svatoňovice. V obou případech budou pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě. Dále by bylo vhodné jako doplnění nouzového zásobování (pro obě strany) doplnit zároveň propojení se rtyňským vodovodem. Obec také do budoucna uvažuje o odkoupení vrtu od soukromého vlastníka na p.p. č. 644/10 v možností využití jako druhého zdroje pitné vody. Zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace – odběrem z individuálních zdrojů, odběrem z vodotečí, příp. dodávkou užitkové vody vodovodním rozvodem.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Batňovice - - - 582 590 610 630

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Batňovice - - - 582 582 600 630

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 275,00 275,00 275,00 275,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 60,00 60,00 60,00 60,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Batňovice má v současnosti vybudovaný soustavný systém veřejné kanalizace téměř v celé obci mimo část Kvíčala. Odpadní vody jsou odváděny oddílnou splaškovou kanalizací. Pouze v tělese silnice I/14 funguje kanalizace jako jednotná sloužící k odvodnění komunikace.  Na částech, které fungují jako jednotná kanalizace, jsou umístěny dva dešťové oddělovače. Kanalizace je po mechanickém předčištění zaústěna do kanalizace města Úpice, která je ukončena čistírnou odpadních vod. Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru jsou v obci ještě následující producenti většího množství odpadních vod:KOVYS Batňovice (počet zaměstnanců 10)NNSTEEL (počet zaměstnanců 80)VAPO (počet zaměstnanců 20)  Tyto výše uvedené firmy produkují pouze splaškové odpadní vody a jsou napojeni na kanalizaci.     Kvíčala nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Většina odpadní vody z Kvíčaly je zachycována v bezodtokých jímkách, které jsou vyváženy, a částečně v septicích s přepadem do podmoku. Nové RD nají čistírny OV

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci Batňovice bude zachován stávající systém likvidace odpadních vod. V následujících letech obec počítá pouze s dostavbou stoky Aa, která bude napojena na stávající stoku A-1.část v celkové délce cca 50 m. Dále bude kanalizace doplňována dle potřeb obyvatel a rozvoje obce. Výhledově bude část kanalizace, která byla vybudována v roce 2003 v rámci rekonstrukce silnice I/14 a byla předána ze strany ŘSD do majetku obce, rekonstruována. Z části obce Kvíčala bude likvidace odpadních vod řešena individuálním způsobem s využitím domovních čistíren odpadních vod a žump. Žumpy budou používány pouze v případech, kdy není k dispozici vhodný recipient a kdy hydrogeologický posudek neumožní vypouštění vyčištěných odpadních vod z domovních čistíren do podmoku. U rekreačních objektů budou při návrhu domovních čistíren upřednostňovány extenzivní mikročistírny (septik nebo štěrbinová nádrž se zemním filtrem).

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Batňovice 30 000,0 10 980,0 40 980,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Batňovice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
20. 6. 2022 ZK/13/901/2022 usnesení zastupitelstva
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva