Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Křenov - CZ052.3610.5214.002771 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Bernartice

Číslo obce PRVKUK 2771
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.002771
Kód obce 579050
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2585
Žacléř

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.002771.01 Křenov 00277 2771

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Křenov (445 - 550 m n.m.) je místní část obce Bernartice. Je to sídlo s roztroušenou venkovskou zástavbou. Počet přechodných návštěvníků přibližně třikrát přesahuje počet trvale bydlících obyvatel.
Nad Křenovem jsou PHO I. a II. stupně veřejného zdroje pitné vody.
Obcí protéká vodohospodářsky významný tok potok Ličná.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Křenov Trvale bydlící - - - 58 60 60 60
Přechodně bydlící - - - 146 150 150 150
Celkem - - - 204 210 210 210

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bernartice 888 907 904 944 950 952 955 955 951 933 924 935 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Křenov - - - 90 90 90 90

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 12 12 12 12
Maximální potřeba vody m3/den - - - 18 18 18 18
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 11,76 11,76 11,76 11,76
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 11,76 11,76 11,76 11,76
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 10,51 10,51 10,51 10,51
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 1,25 1,25 1,25 1,25
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část Křenov má veřejný vodovod, ze kterého je zásobeno téměř veškeré trvale i přechodně bydlící obyvatelstvo. Vlastníkem a provozovatelem vodovodů je obec Bernartice.
 
Zdrojem pitné vody pro místní vodovod je prameniště Křenov – jímací zářezy s průměrnou vydatností 0,5 l/s, které byly v roce 2003 zrekonstruovány. Kvalita vody ve zdroji vyhovuje požadavkům platných předpisů. Přímo ze zářezů voda gravitačně natéká do vodojemu Křenov.
 
Vodojem Křenov - jednokomorový zemní vodojem o objemu 10 m3 (-/- m n.m.). Ve vodojemu je voda hygienicky zabezpečována chlorováním. Z vodojemu je pitná voda gravitačně vedena polyethylenovým zásobním řadem DN 80 do vodovodní sítě a ke spotřebitelům v místní části Křenov.
 
Vodovod je ve špatném stavu a kapacita prameniště je nedostatečná.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovod Křenov je ve špatném stavu a také je nedostatečná kapacita prameniště.
Do budoucna bude provedeno posílení vodovodu v Křenově jeho napojením na vodovodní rozvod v Bernarticích. Součástí vodovodního řadu bude nový vodojem Křenov-nový 50 m3 (cca 510,00/512,50 m n.m.).
Výhledově bude na vodovodní systém Bernartic připojena i osada Malý Křenov. Osada bude zásobena gravitačně z vodojemu Křenov-nový. Odbočka z vodovodního řadu bude v Křenově. Rozvodná síť v Malém Křenově bude z polyethylenových trub o DN 80 a celkové délce řadu 1,0 km.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Místní část Křenov nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den) bude řešeno jejím dovozem:
v případě místní havárie bude pitná voda dovážena z nejbližšího veřejného vodovodu s dostatečně kapacitními zdroji, tj. z obce Bernartice.
v případě havárie postihující rozsáhlejší území bude náhradním zdrojem pitné vody vrtaná studna V3 na katastru obce Velké Svatoňovice.
V obou případech budou pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

Zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace – odběrem z individuelních zdrojů, odběrem z vodotečí, příp. dodávkou užitkové vody vodovodním rozvodem.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Křenov - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Křenov - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 9,62 9,72 9,82 9,92
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 6,02 6,08 6,15 6,21
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Místní část Křenov nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody z obce jsou zachycovány:
v bezodtokých jímkách
v septicích s přepadem do povrchových vod
v domovních mikročistírnách s odtokem do povrchových vod
 
Dešťové vody jsou z Křenova odváděny systémem příkopů, struh a propustků do potoka voda Ličná.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

S ohledem na velikost místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
Likvidace odpadních vod ze zástavby bude řešena individuelním způsobem s využitím domovních mikročistíren a žump. Žumpy budou používány pouze v případech, kdy není k dispozici vhodný recipient a kdy hydrogeologický posudek neumožní vypouštění vyčištěných odpadních vod z domovních mikročistíren do podmoku. U rekreačních objektů budou při návrhu domovních čistíren upřednostňovány extenzivní mikročistírny (septik nebo štěrbinová nádrž se zemním filtrem).

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Křenov 6 339,0 0,0 6 339,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Křenov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva