Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Fořt - CZ052.3610.5215.020699 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Černý Důl

Číslo obce PRVKUK 20699
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5215.020699
Kód obce 579114
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1228 (5215)
Vrchlabí
Číslo POU
Název POU
2577
Vrchlabí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5215.020699.01 Fořt 02069 20699

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Fořt (430 - 455 m n.m.) je místní částí obce Černý Důl. Sídlo má roztroušenou venkovskou zástavbu. Počet přechodných návštěvníků dosahuje přibližně počtu 10. Fořtem protéká vodohospodářsky významný tok potok Čistá.
 
Podklady:
Informace vodárenské společnosti Lánov spol. s.r.o.
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“
Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti
Informace obce Černý Důl

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Fořt Trvale bydlící - - - 75 80 82 90
Přechodně bydlící - - - 10 10 10 10
Celkem - - - 85 90 92 100

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Černý Důl 757 748 747 734 721 712 694 689 700 679 683 697 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Fořt - - - 81 86 88 96

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 19 19 19 19
Maximální potřeba vody m3/den - - - 22 22 22 22
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 18,06 18,86 19,65 20,45
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 16,04 16,71 17,38 18,05
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 11,18 11,61 12,05 12,48
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 4,05 4,30 4,55 4,80
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,81 0,80 0,78 0,77

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část Fořt má veřejný vodovod, který je součástí obecního vodovodu Černý Důl. Z obecního vodovodu jsou zásobeny vlastní Černý Důl, místní části Čistá a Fořt a částečně obec Rudník. (V době aktualizace odpojeno) Zdroje pro obecní vodovod Černý Důl jsou prameniště Na Janské Lázně a odběr povrchové vody ze Srnčího potoka. Vlastníkem vodovodu je městys Černý Důl a jeho provozovatelem Vodárenská společnost Lánov s.r.o..
 
Ve Fořtu je z vodovodu zásobeno veškeré trvale a přechodně bydlící obyvatelstvo. Do místní části je pitná voda přivedena litinovým zásobním řadem DN 80. Optimální tlakové poměry v síti si spotřebitelé zajišťují individuální redukcí tlaku a na počátku katastru je redukční šach na vodovodním řadu. Z Fořtu pokračuje PE vodovodní řad DN 80 do Rudníku, v době aktualizace odpojeno

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Systém zásobování obce pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti.
 
Vzhledem ke stáří vodovodního řadu je doporučena celková rekonstrukce výměnou za polyethylenové potrubí stejného profilu (DN 80) i délky (cca 1,5 km). Dále je doporučena rekonstrukce části přípojek vybudovaných v roce 1907.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Místní část Fořt je napojena na vodovod Černý Důl, který má vlastní záložní zdroj pitné vody - zdroj Železný Důl II.
Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den) bude řešeno následovně:
v případě místní havárie bude do systému zásobování pitnou vodou zapojen záložní zdroj, ze kterého bude voda buď dodávána přímo do sítě, nebo dovážena cisternami. U zdroje je třeba sledovat kvalitu a zajistit hygienické zabezpečení vody.
Pokud nebude možné využít žádný z místních zdrojů, bude pitná voda dovážena z nejbližšího veřejného vodovodu s dostatečně kapacitními zdroji, tj. z obce Rudník.
v případě havárie postihující rozsáhlejší území bude náhradním zdrojem pitné vody vrtaná studna Lánovská na katastru města Vrchlabí.
V obou případech budou pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.
 
Zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace – odběrem z individuelních zdrojů, odběrem z vodotečí, příp. dodávkou užitkové vody vodovodním rozvodem.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Fořt - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Fořt - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Místní část Fořt nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody ze zástavby jsou zachycovány:
v bezodtokých jímkách, které jsou vyváženy na ČOV Trutnov, Vrchlabí (trvale bydlící obyvatelé – cca 5 %, přechodní návštěvníci – cca 5 %),
v septicích s přepadem do povrchových vod (trvale bydlící obyvatelé – cca 70 %, přechodní návštěvníci – cca 70 %) nebo do trativodů (trvale bydlící obyvatelé – cca 25 %, přechodní návštěvníci – 25 %).
 
Dešťové vody z Fořtu jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do potoka Čistá.
 
Městys Černý Důl má zpracovaný generel, ve kterém je navrženo řešit likvidaci odpadních vod ve Fořtu individuelně v domovních mikročistírnách.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

S ohledem na velikost místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
 
Likvidace odpadních vod ze zástavby bude řešena individuelním způsobem s využitím domovních mikročistíren a žump. Žumpy budou používány pouze v případech, kdy není k dispozici vhodný recipient a kdy hydrogeologický posudek neumožní vypouštění vyčištěných odpadních vod z domovních mikročistíren do podmoku a dešťové kanalizace. U rekreačních objektů budou při návrhu domovních čistíren upřednostňovány extenzivní mikročistírny (septik nebo štěrbinová nádrž se zemním filtrem).

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Fořt 3 700,0 0,0 3 700,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Fořt - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva