Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Dolní Branná - CZ052.3610.5215.028746 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Dolní Branná

Číslo obce PRVKUK 28746
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5215.028746
Kód obce 579122
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1228 (5215)
Vrchlabí
Číslo POU
Název POU
2577
Vrchlabí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5215.028746.01 Dolní Branná 02874 28746

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Dolní Branná (420 - 450 m n.m.) je obec s venkovskou zástavbou, kde počet přechodných návštěvníků dosahuje necelé třetiny počtu trvale bydlících obyvatel.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“
Formuláře VUME 2017
Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti
Informace obce Dolní Branná
Územní plán – v roce 2019 řešena změna č. 2

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Branná Trvale bydlící - - - 980 1 020 1 050 1 050
Přechodně bydlící - - - 135 135 135 135
Celkem - - - 1 115 1 155 1 185 1 185

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Dolní Branná 970 965 965 970 978 965 972 980 985 981 998 1000 - -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Branná - - - 800 830 850 850

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 93 95 97 99
Maximální potřeba vody m3/den - - - 126 129 131 134
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 93,15 95,09 97,03 98,97
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 82,19 83,90 85,62 87,33
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 68,49 69,92 71,35 72,77
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 10,96 11,19 11,42 11,64
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 10,96 11,19 11,42 11,65

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Dolní Branná má veřejný vodovod, který je napojen na městský vodovod Vrchlabí a jeho zdroje. Z vrchlabského vodovodu jsou kromě vlastního města Vrchlabí zásobovány pitnou vodou i obce Lánov a Dolní Branná. Vodovod Vrchlabí je zásobován vodou z několika pramenišť a z řeky Labe. Říční voda je upravována v úpravně vody Vrchlabí. V Dolní Branné je z vodovodu zásobena většina trvale a třetina přechodně bydlícího obyvatelstva. Vodovod byl v roce 2000 rozšířen a zokruhován (cca 1 km potrubí). Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Dolní Branná.
 
Do Dolní Branné je voda přiváděna zásobním řadem DN 150 z vrchlabského vodojemu Třídomí Horního tlakového pásma 2x1000 m3 (559,30/554,30m n. m.). Nad obcí je redukční ventil tlaku Dolní Branná o objemu 15 m3 (468,82/467,67 m n. m.).
 
Z redukčního ventilu Dolní Branná je pitná voda gravitačně vedena PVC zásobním řadem DN 150 do vodovodní sítě a ke spotřebitelům v obci. Dále byl pro posílení a zlepšení tlakových podmínek vybudován průzkumný vrt.
 
Areál bývalého statku je zásoben z vlastního zdroje. Je jím vrtaná studna HV2, ze které je voda čerpána do vodojemu Statek o objemu 50 m3 (-/- m n. m.). Z vodojemu vede zásobní řad k objektům statku soukromého zemědělce.
 
Zbylá část trvale i přechodně bydlícího obyvatelstva je zásobena pitnou vodou ze soukromých studní. Dle informace starosty obce je vydatnost studní dostatečná. Informace o kvalitě vody ve studních nejsou k dispozici.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Postupně (do roku 2025) bude vodovod rozšířen do celé obce tak, aby bylo možné připojení téměř veškerého trvale i přechodně bydlícího obyvatelstva a dále bude zrealizován vodojem o objemu 2x100m3 s automatickou tlakovou stanici. Zároveň dojde k vystrojení vrtu. Po roce 2030 bude vybudováno propojení na Kunčice nad Labem kvůli zokruhování. Dále bude probíhat na stávající síti běžná údržba a dle potřeby budou napojovány další lokality prodloužením stávajících řadů.
 
Návrh časového harmonogramu předpokládaných technických opatření je orientační. Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech obce a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec Dolní Branná je napojena na vodovod Vrchlabí, který má vlastní záložní zdroj pitné vody – vrt Lánovská.
Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den) bude řešeno následovně:
v případě místní havárie bude do systému zásobování pitnou vodou zapojen záložní zdroj, ze kterého bude voda buď dodávána přímo do sítě, nebo dovážena do místního vodojemu cisternami. U zdroje je třeba sledovat kvalitu a zajistit hygienické zabezpečení vody. Část obce může být zásobována ze zdrojů vodovodu sousední obce Horní Branná. Pokud nebude možné využít žádný z místních zdrojů, bude pitná voda dovážena z nejbližšího veřejného vodovodu, tj. z obce Horní Branná (předpokládá se posílení tamních zdrojů), příp. z Hostinného.
v případě havárie postihující rozsáhlejší území bude náhradním zdrojem pitné vody vrtaná studna Lánovská na katastru města Vrchlabí.
V obou případech budou pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.
 
Zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace – odběrem z individuelních zdrojů, odběrem z vodotečí, příp. dodávkou užitkové vody vodovodním rozvodem.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Branná - - - 64 90 200 500

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Branná - - - 64 90 200 500

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 6,95 20,61 34,28 47,95
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 3,84 12,56 21,28 30,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Dolní Branná nemá v současnosti vybudovaný celoplošný systém veřejné kanalizace.
V centru obce je vybudovaná splašková kanalizace z PVC DN 300 – 400 v celkové délce 0,58 km. Kanalizací jsou
odpadní vody odváděny k likvidaci na čistírnu odpadních. Kapacita čistírny je 166 EO, Qd=25 m3/d, BSK5=10 kg/d.
 
Odpadní vody ze zbylých částí obce jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, které jsou vyváženy na ČOV, v septicích s přepadem do povrchových vod a v domovních mikročistírnách s odtokem do dešťové kanalizace.
 
Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru jsou v obci ještě následující producenti většího množství
odpadních vod:
 
KRPA a.s. Hostinné (výroba kancelářských papírů, má vlastní čistírnu odpadních vod)
Mileta a.s. Hořice – budova zůstala, ale provoz je uzavřen. Je napojeno na obecní kanalizaci.
 
Dešťové vody jsou z cca 80 % obce odváděny dešťovou kanalizací. Sběrače jsou na příhodných místech zaúsťovány do potoka Sovinka. Zbytek obce je odvodňován systémem příkopů, struh a propustků do potoka.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci Dolní Branná je výhledově (po roce 2030) doporučeno vybudování kanalizace ve zbývající části. S ohledem na členitost území, na kterém se obec rozprostírá, bude odkanalizovaná kombinovaným systémem gravitace DN  250 (cca 8,2 km) a výtlaku (cca 0,3 km), doplněné 5-ti lokálními ČOV a 4 čerpacími stanicemi.
  
Do doby výstavby splaškové kanalizace bude likvidace odpadních vod řešena individuelním způsobem s využitím domovních mikročistíren a žump. Žumpy budou používány pouze v případech, kdy není k dispozici vhodný recipient a kdy hydrogeologický posudek neumožní vypouštění vyčištěných odpadních vod z domovních mikročistíren do podmoku. U rekreačních objektů budou při návrhu domovních čistíren upřednostňovány extenzivní mikročistírny (septik nebo štěrbinová nádrž se zemním filtrem).
 
Návrh časového harmonogramu předpokládaných technických opatření je orientační. Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech obce a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dolní Branná 4 180,9 50 490,6 54 671,5

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dolní Branná - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva