Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Dolní Dvůr - CZ052.3610.5215.029025 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Dolní Dvůr

Číslo obce PRVKUK 29025
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5215.029025
Kód obce 579149
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1228 (5215)
Vrchlabí
Číslo POU
Název POU
2577
Vrchlabí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5215.029025.01 Dolní Dvůr 02902 29025

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Dolní Dvůr (545 - 600 m n.m.) je horská obec s velmi roztroušenou zástavbou. V turistické sezóně se počet obyvatel v obci díky přítomnosti přechodných návštěvníků několikanásobně zvyšuje. V obci není kromě ubytovacích a stravovacích zařízení žádný subjekt, který by produkoval nadprůměrné množství odpadní vody nebo vody specielně znečištěné.
Vlastní obec leží v ochranném pásmu KRNAP. Úsek Zlatého potoka nad obcí je vyhlášen jako vodárenský tok a jsou k němu vztažena pásma hygienické ochrany 2. stupně.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný dotazník "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Situace vodovod
Situace kanalizace

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Dvůr Trvale bydlící - - - 250 260 290 300
Přechodně bydlící - - - 1 447 1 500 1 500 1 500
Celkem - - - 1 697 1 760 1 790 1 800

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dolní Dvůr 246 251 251 248 253 251 261 262 267 268 275 273 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Dvůr - - - 46 60 70 70

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 3 3 3 3
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci jsou dvě větve obecní vodovodu.
1) Zdrojem pitné vody pro první z nich je cca 1,5 m hluboká studna vybudovaná na začátku tohoto století. Přímo ze studny je vybudovaný vodovodní rozvod ke spotřebitelům. Kvalita vody zjišťovaná ve studni vyhovuje požadavkům platných předpisů, mimo obsahu radonu. Tento zdroj zásobuje 5 objektů na náměstí a v jeho bezprostředním okolí. Vydatnost zdroje je nízká, pro plánovanou výstavbu bytů již nedostatečná
2) Vrtaná studna s úpravnou pitné vody v lokalitě Sluneční stráň byla uvedena do trvalého provozu v roce 2007. Z tohoto zdroje je zásobováno cca 15 objektů, rodinných domů i komerčních objektů. Kapacita je dostatečná, umožňuje připojení dalších objektů.
Přes katastrální území Dolního Dvora prochází z pramenišť pod Tetřevími boudami přívodní řad pro zásobování obcí Lánov, Dolní Lánov a Prosečné. Toto vodárenské zařízení provozuje Vodárenská společnost Lánov. Na katastru Dolního Dvora je z tohoto vodovodu zásobováno cca 7 objektů, v současnosti probíhá jednání o rozšíření tohoto připojení.
Zbylá část trvale bydlícího obyvatelstva včetně návštěvníků obce je zásobena pitnou vodou ze soukromých studní nebo pramenních jímek. Vydatnost studní postupně klesá, dochází k jejich vysychání a postupnému nahrazování vrty.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V aktuálně platném územním plánu obce je záměr posilování stávajících vodních zdrojů a vyhledání nových. V rámci tohoto procesu jde o posílení zdroje pro vodovod uvedený v odstavci 1) oddílu C.1 tohoto materiálu a nalezení vhodného zdroje v lokalitě Luisino údolí pro zásobování západní části obce.
Posílení zdroje v centrální části obce může být dosaženo jak novým vrtem, tak případně i využitím zdrojů výše zmíněného vodovodu pro Lánov a další obce.
Práce na projektu, který by komplexně řešil zásobování obce pitnou vodou v budoucnosti, je aktuálně ve fázi přípravy zadání.
 

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec Dolní Dvůr nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den) bude řešeno jejím dovozem.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Dvůr - - - 46 60 70 70

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Dvůr - - - 46 60 70 70

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 66,26 66,71 67,16 67,60
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 41,46 41,74 42,02 42,30
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Dolní Dvůr nemá v současnosti vybudovaný centralizovaný systém veřejné kanalizace.
Obec má ve svém vlastnictví dvě čistírny:
U původní DČB 16/2 proběhla výměna technologie a navýšení kapacity ČOV. Současná ČOV je typu STEINLESS CLEANER SC 170 Q24=39 m3/den.
ČOV pro budovu OÚ a byty v domě čp. 76, typ STEINLESS CLEANER SC 20, Q24=3 m3, vyústění do Klínového potoka.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

S ohledem na velikost obce Dolní Dvůr není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
Přestože jsou a nadále budou k zásobování pitnou vodou využívány místní zdroje navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod kombinací výstavby domovních ČOV a septiků se zemním filtrem.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dolní Dvůr 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dolní Dvůr - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva