Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Dolní Kalná - CZ052.3610.5215.029271 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Dolní Kalná

Číslo obce PRVKUK 29271
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5215.029271
Kód obce 579157
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1228 (5215)
Vrchlabí
Číslo POU
Název POU
2577
Vrchlabí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5215.029271.01 Dolní Kalná 02927 29271

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Dolní Kalná (370 - 400 m n.m.) je obec s venkovskou zástavbou v centru poměrně soustředěnou a v okrajových částech roztroušenou. Počet přechodných návštěvníků dosahuje cca 6% počtu trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká vodohospodářsky významný tok Kalenský potok a potok Olešnice.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“
Formuláře VUME-VUPE 2017
Zákres stávajících sítí vodovodu a předpokládaných tras kanalizace vč. objektů na síti
Informace obce Dolní kalná
Územní plán obce Dolní Kalná z r. 2010. Obec řeší změnu územního plánu.
Kanalizační řád Dolní Kalná
Provozní řád Dolní Kalná

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Kalná Trvale bydlící - - - 551 557 572 592
Přechodně bydlící - - - 35 35 35 35
Celkem - - - 586 592 607 627

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dolní Kalná 663 681 686 686 682 683 680 689 682 692 693 687 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Kalná - - - 531 545 560 580

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 66 67 69 70
Maximální potřeba vody m3/den - - - 89 91 93 95
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 65,79 67,19 68,60 70,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 54,79 56,53 58,26 60,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 38,35 39,23 40,12 41,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 16,44 17,29 18,15 19,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 11,00 10,67 10,33 10,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Dolní Kalná má veřejný vodovod, ze kterého je zásobeno téměř veškeré trvale bydlící obyvatelstvo. Vodovodní rozvod v obci byl dokončen dostavbou 4. etapy v roce 2001. Celková délka vodovodního potrubí vč. přivaděče je cca 10,238 km. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je Obec Dolní Kalná.
 
Zdroje pitné vody pro obec:
Prameniště Rovně - jedná se o pramenní jímky se zářezy vybudované v roce 1940. Zdroj má minimální vydatnost 1,5-2 l/s. Kvalita vody odpovídá platným předpisům. Ze zdroje je voda svedena do sběrné jímky a z ní do čerpací stanice Rovně. Zde je voda hygienicky zabezpečována dávkováním chlornanu sodného. Z čerpací stanice je voda čerpána přívodním IPE řadem DN 100 přes armaturní šachtu, kde je možné propojení se zásobním řadem, do vodojemu Rovně (Dolní Kalná). Od roku 2019, kdy byl zprovozněn nový vrt, již není tento zdroj využíván.
 
Zdroj Koupaliště – pramenní jímka s minimální vydatností cca 1,5-2 l/s vybudovaná v roce 2001. U zdroje je čerpací stanice Koupaliště, ze které je pitná voda po hygienickém zabezpečení čerpána přes spotřebiště do vodojemu Rovně (Dolní Kalná).
 
V lednu 2019 byl zprovozněn nový vrt s průměrnou vydatností 2l/s, maximální vydatností 5l/s a hloubkou 60 m. Voda z vrtu je vedena přívodním potrubím (PE d 63) v délce 280m do vodojemu Rovně (Dolní Kalná).
  
Vodojem Rovně (Dolní Kalná) – zemní dvoukomorový vodojem o objemu 2x50 m3 (425,10/423,50 m n.m.) postavený v roce 1992. Z vodojemu Dolní Kalná je pitná voda gravitačně vedena PVC zásobním řadem DN 100 do vodovodní sítě a ke spotřebitelům v obci.
 
Vodovod Dolní Kalná je starým potrubím propojen s vodovodem v místní části Slemeno. Propojení v současné době není využíváno s ohledem na jeho technický stav.
 
Zbylá část trvale i přechodně bydlícího obyvatelstva je zásobena pitnou vodou ze soukromých studní.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Systém zásobování obce pitnou vodou zůstane zachován i v budoucnu. V následujících letech budou na vodovod dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a bude prováděna běžná údržba.
 
Do budoucnosti by bylo vhodné zrekonstruovat propojovací řad mezi místními částmi Dolní Kalná a Slemeno a využít ho v případě nedostatku pitné vody ve Slemenu. Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech obce a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec Dolní Kalná nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva vodou pro přímou spotřebu bude řešeno jejím dovozem z nejbližšího veřejného vodovodu s dostatečnými kapacitními zdroji, případně bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody nebo z cisteren.
 
Dále budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v  
omezené kapacitě.
 
Zásobování užitkovou vodou bude řešeno – odběrem z individuelních zdrojů, odběrem z vodotečí, příp. dodávkou užitkové vody vodovodním rozvodem.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Kalná - - - 140 140 200 300

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Kalná - - - 0 0 200 300

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 13,40 22,27 31,13 40,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,35 0,58 0,81 1,04
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Dolní Kalná má v současnosti vybudovaný pouze lokální systém veřejné kanalizace jednotné se zaústěním výustmi do Kalenského potoka a potoka Olešnice. Na tuto kanalizaci je připojeno cca 140 obyvatel. Celková délka kanalizace je cca 1,753 km. Jedná se o běžné komunální odpadní vody z bytové zástavby.
 
Ostatní odpadní vody z obce jsou zachycovány v bezodtokých jímkách s pravidelným vyvážením, v domovních mikročistírnách s odtokem do povrchových vod.
 
Dešťové vody jsou z cca 10 % obce odváděny dešťovou kanalizací vybudovanou ve 20. letech 20. století (dl. cca 1,4 km). Sběrače jsou na příhodných místech zaúsťovány do Kalenského potoka a potoka Olešnice. Zbytek obce je odvodňován systémem příkopů, struh a propustků do potoka.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci Dolní Kalná je uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizační sítě a s výstavbou nové čistírny odpadních vod v Dolní Kalné, na kterou budou odváděny splaškové vody. Čistírna je navržená jako mechanicko-biologická. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěné do Kalenského potoka. S ohledem na členitost území, na kterém se obec rozprostírá, bude obec odkanalizována systémem gravitační a tlakové kanalizace.
 
Kanalizační síť v celkové délce cca 2,5 km bude vybudována z potrubí profilů DN 50 až DN 250. Z toho cca 280 m je výstavba nové kanalizace pro základní školu, mateřskou školu a obecní úřad s napojení na ČOV 75EO, která bude po dobudování hlavní splaškové kanalizace přepojena a ČOV bude zrušena.  
  
Výhledově lze uvažovat o prodloužení kanalizace směrem na Horní Kalnou v délce cca 3,9 km.
 
Likvidace odpadních vod ze zbývajících okrajových a odloučených částí zástavby bude řešena individuelním způsobem s využitím domovních mikročistíren a žump. Žumpy budou používány pouze v případech, kdy není k dispozici vhodný recipient a kdy hydrogeologický posudek neumožní vypouštění vyčištěných odpadních vod z domovních mikročistíren do podmoku. U rekreačních objektů budou při návrhu domovních čistíren upřednostňovány extenzivní mikročistírny (septik nebo štěrbinová nádrž se zemním filtrem).
 
Realizace stavby bude rozdělena do několika etap v závislosti na finančních možnostech obce a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dolní Kalná 0,0 15 319,0 15 319,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dolní Kalná - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva