Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Věkoše - CZ052.3602.5205.126586 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Hradec Králové

Číslo obce PRVKUK 126586
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.126586
Kód obce 569810
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.126586.01 Věkoše 12658 126586

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Věkoše jsou místní část a současně katastrální území statutárního města Hradce Králové, rozkládají se severně od centra města. Stavebně jsou přímo propojeny s místní částí Pouchov.
 
Podklady:
Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti
Zákres plánovaných sítí vodovodů a kanalizací vč. objektů na síti
Podklady od provozovatele
Kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Věkoše Trvale bydlící - - - 2 489 2 510 2 502 2 495
Přechodně bydlící - - - - - - -
Celkem - - - 2 489 2 510 2 502 2 495

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hradec Králové 94493 93801 93490 93035 92904 92808 92891 92929 92917 92742 92939 92683 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Věkoše - - - 2 802 2 799 2 791 2 782

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 591 590 588 587
Maximální potřeba vody m3/den - - - 739 737 735 733
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 590,96 589,55 588,15 586,74
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 497,56 496,38 495,19 494,01
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 188,05 187,60 187,16 186,71
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 309,51 308,77 308,04 307,30
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 93,40 93,18 92,96 92,73

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V místní části je vybudován veřejný vodovod, který je součástí Vodárenské soustavy východní Čechy (skupinový vodovod Hradec Králové). Na systém veřejného vodovodu místní část obce jsou napojeni téměř všichni trvale bydlící obyvatelé. Část obce je zásobována individuálně z domovních studní.
 
Podrobnější popis vodovodní sítě je uveden v kartě Hradec Králové

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V místní části Věkoše budou v budoucnu napojovány nové lokality rozšířením stávající vodovodní sítě a bude prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vzhledem k tomu, že skupinový vodovod Hradec Králové je zásobován z více zdrojů (v rámci Vodárenské soustavy východní Čechy), je možné při vyřazení jednoho či několika zdrojů zásobovat obyvatele alespoň částečně ze zdrojů zbývajících.  Při vyřazení celého systému vodovodu budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren. U nemovitostí vlastnících domovní studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou nebo pomocí cisteren

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Věkoše - - - 2 769 2 768 2 760 2 752

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Věkoše - - - 2 769 2 768 2 760 2 752

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 192,04 191,65 191,25 190,86
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 92,12 91,93 91,74 91,55
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 308,24 307,61 306,98 306,35
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 147,86 147,56 147,25 146,95

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Věkoše mají vybudovanou jednotnou gravitační kanalizační síť (stoka A).
Areál Letiště má vybudovanou jednotnou kanalizaci. Odpadní vody jsou dovedeny do kanalizační ČS Věkoše Letiště a jsou dále čerpány do městské části Věkoše.
 
Podrobnější popis kanalizační sítě je uveden v kartě Hradec Králové

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V místní části Věkoše budou v budoucnu napojovány nové lokality rozšířením stávající stokové sítě a bude prováděna běžná údržba.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Věkoše 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Věkoše - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva