Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Dolní Lánov - CZ052.3610.5215.029424 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Dolní Lánov

Číslo obce PRVKUK 29424
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5215.029424
Kód obce 579165
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1228 (5215)
Vrchlabí
Číslo POU
Název POU
2577
Vrchlabí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5215.029424.01 Dolní Lánov 02942 29424

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Dolní Lánov (392 - 430 m n.m.) je obec se zástavbou roztroušenou podél státní silnice. Počet přechodných návštěvníků dosahuje pouze zlomku počtu trvale bydlících obyvatel.
Přímo v obci jsou PHO veřejného zdroje pitné vody pro Lánov, a to PHO I. a II. vnitřního a vnějšího stupně.
Obcí protéká vodohospodářsky významný tok Malé Labe.
Obec se nachází na území vysokého rizika výskytu radonu.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
VUME + VUPE 2017
Informace od provozovatele vodovodu, Vodárenská Lánov, p.Stránský

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Lánov Trvale bydlící - - - 695 780 790 800
Přechodně bydlící - - - 60 60 60 60
Celkem - - - 755 840 850 860

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dolní Lánov 727 751 737 738 749 759 765 770 777 780 793 781 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Lánov - - - 680 732 768 790

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 129 131 133 135
Maximální potřeba vody m3/den - - - 175 176 178 179
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 161,84 170,57 179,29 188,02
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 136,00 143,33 150,67 158,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 129,20 136,17 143,13 150,10
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 6,80 7,17 7,53 7,90
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 25,84 27,23 28,63 30,02

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Dolní Lánov má veřejný rozvod vody, který je součástí místního vodovodu Lánov. Z místního vodovodu Lánov jsou kromě vlastního Lánova dále zásobovány obce Dolní Lánov a Prosečné. Místní vodovod Lánov má své vlastní zdroje vody zdroj Hádek (viz. 039.01) a vrt P2 (viz. Dolní Lánov) a v případě potřeby je dotován z městského vodovodu Vrchlabí.
V Dolním Lánově je z vodovodu zásobeno veškeré trvale i přechodně bydlící obyvatelstvo. Vlastníkem vodovodu je obec Dolní Lánov a jeho provozovatelem Vodárenská společnost Lánov spol. s r.o..
V letech 1998-2001 byly původní ocelové řady nahrazeny novými (PVC DN 110 dl. 5,3 km, PVC DN 90 dl. 3,9 km), na který byly přepojeny všechny okolní nemovitosti. Ocelové potrubí bylo vyřazeno z provozu.
Vodovod je zásobován vodou z vodovodu Lánov a dle potřeby z vlastního zdroje. Vlastním zdrojem je vrt P2 U školy vrtaná studna z roku 1985 hluboká cca 110 m. Vydatnost zdroje je 6 l/s. U vrtu je čerpací stanice Za školou, ve které je voda hygienicky zabezpečena chlorováním. Z čerpací stanice je voda čerpána PE přiváděcím řadem DN 160 do vodojemu Dolní Lánov. Vodojem Dolní Lánov - zemní dvoukomorový vodojem o objemu 2x200 m3 (510,0/506,0 m n.m.) vybudovaný v roce 1907 a opravený v roce 2012. Z vodojemu je pitná voda gravitačně vedena PE zásobním řadem DN 110 do vodovodní sítě a ke spotřebitelům v Dolním Lánově a v Prosečném. Pouze v případě nedostatku vody v Lánově je z tohoto vodojemu zásobována i část Lánova.
Spotřebiště je rozděleno do 4 tlakových pásem, která jsou dána funkcí 3 redukčních ventilů a polohou vodojemu Dolní Lánov.
Vodovodní síť průběžně pokračuje z Dolního Lánova do Lánova, kde jsou na hranicích katastrů obou obcí na řadech sekční šoupata, která vodovody rozdělují, a do Prosečného.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Systém zásobování obce pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnu.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Jako doplňkový zdroj vody pro vodovod Lánov slouží PVC přivaděč DN 160 z městského vodovodu Vrchlabí (napojení na dolní tlakové pásmo vodojemu Městský Park (529,70/- m n.m.), který je využíván pouze v případě havárie vodovodní sítě nebo při dlouhodobém nedostatku vody ve zdrojích.
Vzhledem k nedostatečné kapacitě obecních zdrojů v suchém období byly v roce 2013 vybudovány dva vrty z Dolní Dvoře Hádku. Kapacita vrtu je v průměru 2,5 l/s, hloubka 60 m.
Druhý vrt je monitorovací – sleduje výšku hladiny podzemní vody se záznamem – KRNAP.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Lánov - - - 0 0 700 800

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Lánov - - - 0 0 700 800

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 66,64 70,00 73,36 76,71
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 41,70 43,80 45,90 48,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Dolní Lánov nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k existenci pásem hygienické ochrany veřejného zdroje pitné vody na území obce navrhujeme v budoucích letech postupnou výstavbu dvou oddílných splaškových kanalizačních systémů pro dvě lokality. Tyto kanalizace budou zakončeny ČOV pro 200 a 400 EO. Kanalizační síť v celkové délce cca 3,0 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250.
Likvidace odpadních vod z ostatních částí zástavby bude řešena individuálním způsobem s využitím DČOV nebo septiků se zemním filtrem.
 
Výše uvedené řešení však doporučujeme v budoucnosti přehodnotit a zadat vypracování důkladné variantní technicko-ekonomické studie pro výhledové řešení nakládání se splaškovými odpadními vodami pro celé správní území obce Dolní Lánov. Zastupitelstvo obce by pak mělo vybrat a schválit nejoptimálnější řešení, toto promítnout do územního plánu obce a dále jej dopracovat do podoby projektové dokumentace s vydáním územního rozhodnutí, resp. stavebního povolení.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dolní Lánov 1 000,0 0,0 1 000,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dolní Lánov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva