Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Dolní Olešnice - CZ052.3610.5214.411353 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Dolní Olešnice

Číslo obce PRVKUK 411353
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.411353
Kód obce 579173
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2569
Trutnov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.411353.01 Dolní Olešnice 41135 411353

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Dolní Olešnice (340 - 365 m n.m., zámek 380 m n.m. ) je zemědělská obec se zástavbou roztroušenou podél státní silnice. Počet přechodných návštěvníků dosahuje necelé poloviny počtu trvale bydlících obyvatel.
V Dolní Olešnicí jsou PHO II. veřejného zdroje pitné vody pro obec. Obcí protéká vodohospodářsky významný tok Kalenský potok, na rozhraní s obcí Chotěvice protéká řeka Labe.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“
Formuláře VUME, VUPE 2017, 2018
Kanalizační řád
Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti
Informace obce Dolní Olešnice

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Olešnice Trvale bydlící - - - 375 390 390 395
Přechodně bydlící - - - 147 150 150 150
Celkem - - - 522 540 540 545

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dolní Olešnice 369 363 365 379 392 382 383 379 366 373 378 377 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Olešnice - - - 174 180 390 390

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 21 21 21 21
Maximální potřeba vody m3/den - - - 25 25 25 25
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 23,29 23,45 23,60 23,76
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 20,32 20,46 20,59 20,73
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 17,47 17,59 17,70 17,82
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 2,85 2,87 2,89 2,91
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 2,97 2,99 3,01 3,03

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Dolní Olešnice je veřejný rozvod vody, ze kterého je zásobena přibližně polovina trvale bydlícího obyvatelstva a část přechodných návštěvníků obce. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Dolní Olešnice. Vodovodní systém v obci se skládá ze dvou nezávislých vodovodů:
 
Vodovod Dolní Olešnice:
Vodní zdroje:
-vrt DO-1, který byl vyhlouben v roce 1985, je hluboký 80 m a má vydatnost 2 l/s. Kvalita vody ve zdroji vyhovuje platným předpisům.
Přímo u vrtu je čerpací stanice, ze které je voda čerpána PVC výtlakem DN 110 do zemního vodojemu Dolní Olešnice. Voda je v něm hygienicky zabezpečována chlorováním.
  
Vodojem Dolní Olešnice – zemní dvoukomorový vodojem o objemu 2x50 m3 (379,25/ 376,25 m n.m.) vybudovaný v roce 1985. Z vodojemu je pitná voda gravitačně vedena PVC zásobním řadem DN 110 do vodovodní sítě a ke spotřebitelům v centrální části obce.
 
Vodovod Vestřev - Debrné – je napojen na městský vodovod Hostinné, a to odbočkou z výtlačného řadu z čerpací stanice Debrné do Hostinného (čerpání vody ze zdroje vodovodu Hostinné - prameniště Debrné). Je z něj zásobována oblast Vestřeva a Debrného. V letech 2001-2002 bylo potrubí vodovodního řadu vedeného ve státní silnici Hostinné – Dvůr Králové nad Labem vyměněno a přeloženo mimo vozovku (PE 6/4“ v délce 580 m).
 
Zbylá část trvale i přechodně bydlícího obyvatelstva je zásobena pitnou vodou z obecních a soukromých studní. Dle informace starostky obce je vydatnost studní dostatečná pouze z části. Informace o kvalitě vody nejsou k dispozici. U  bývalé oční léčebny v Nových Zámcích je pramenní jímka s ATS stanicí, vlastní jej GREAT PARKLAND s.r.o. a není využíváno pro veřejnou potřebu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V následujících letech (předpoklad do roku 2022) obec Dolní Olešnice počítá s realizací rozšíření vodovodní sítě do celé obce. Nová vodovodní síť bude tvořena řady DN 50 - 100 v celkové délce cca 5,7 km a výtlakem cca 0,2 km.
 
Zároveň bude v následujících letech na stávajícím potrubí prováděna běžná údržba.
 
Návrh časového harmonogramu předpokládaných technických opatření je orientační. Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech obce a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec Dolní Olešnice nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den) bude řešeno jejím dovozem:
v případě místní havárie bude pitná voda dovážena z nejbližšího veřejného vodovodu s dostatečně kapacitními zdroji, tj. z města Hostinné.
v případě havárie postihující rozsáhlejší území bude náhradním zdrojem pitné vody vrtaná studna Lipka na katastru města Hostinné.
V obou případech budou pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.
 
Zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace – odběrem z individuelních zdrojů, odběrem z vodotečí, příp. dodávkou užitkové vody vodovodním rozvodem.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Olešnice - - - 180 240 280 320

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Olešnice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 20,16 25,29 30,41 35,54
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Dolní Olešnice má v současnosti vybudovaný celoplošný systém veřejné kanalizace. Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Dolní Olešnice.
 
V říjnu roku 2015 dokončena výstavba nové oddílné splaškové kanalizace. Na kanalizačním řadu je celkem, 9 čerpacích stanic. Celková délka této kanalizační sítě je cca 6,78 km (gravitace + výtlak). Odpadní vody z kanalizačního řadu jsou svedeny výtlakem na čistírnu odpadních vod Hostinné, která se nachází ve vzdálenosti cca 0,6 km severním směrem od východního okraje obce Dolní Olešnice. Přečištěné odpadní vody z městské čistírny odpadních vod Hostinné jsou vypouštěny do toku Labe. Na tuto kanalizaci je připojeno cca 70% obyvatel a cca 70% přechodných návštěvníků. Do této oddílné splaškové kanalizace je napojena původní oddílná splašková kanalizace z centrální části obce (lokalita okolo obecního úřadu). Tato část byla vybudována v roce 1997 z kameninových trub DN 200 v délce 0,5 km a výtlačným řadem DN 50 cca 0,2 km a byla původně zakončena lokální čistírnou odpadních vod. Lokální čistírna odpadních vod je zrušena a přestavěna na čerpací stanici.
  
Areál bývalé oční léčebny v Nových Zámcích má rovněž biokontaktorovou čistírnu odpadních vod DČB 16. Dále jsou v obci na několika místech vybudovány lokální kanalizace zakončené malými čistírnami (trvale bydlící obyvatelé – cca 5 %, přechodní návštěvníci – cca 0 %):
 
Odpadní vody ze zbylých částí obce jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, které jsou vyváženy na ČOV Hostinné (trvale bydlící obyvatelé – cca 30 %, přechodní návštěvníci – cca 30 %).
 
Dešťové vody jsou obce odváděny systémem příkopů, struh a propustků do Kalenského potoka.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci Dolní Olešnice bude zachován stávající systém likvidace odpadních vod. Kanalizace bude doplňována dle potřeb obyvatelů a rozvoje obce.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dolní Olešnice 18 938,0 0,0 18 938,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dolní Olešnice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva