Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Dubenec - CZ052.3610.5203.033375 - stav 31. 10. 2022

A. Obec

Dubenec

Číslo obce PRVKUK 33375
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5203.033375
Kód obce 579190
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1201 (5203)
Dvůr Králové nad Labem
Číslo POU
Název POU
2534
Dvůr Králové nad Labem

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5203.033375.01 Dubenec 03337 33375

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Dubenec (290 - 345 m n.m.) je obec s venkovskou zástavbou roztroušenou podél státní silnice. Počet přechodných návštěvníků dosahuje necelé pětiny počtu trvale bydlících obyvatel.Přímo v obci jsou PHO veřejného zdroje pitné vody pro Dubenec, a to PHO vnitřního a vnějšího stupně. Dubenec leží v CHOPAV Východočeská křída.Obcí protéká potok Hustířanka, na kterém je přímo v obci rybník sloužící jako požární nádrž.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dubenec Trvale bydlící - - - 652 675 720 750
Přechodně bydlící - - - 50 50 60 60
Celkem - - - 702 725 780 810

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dubenec 712 707 713 701 676 678 693 687 671 650 646 663 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dubenec - - - 460 500 520 540

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 55 58 61 64
Maximální potřeba vody m3/den - - - 73 78 82 87
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 52,58 59,21 65,84 72,47
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 46,23 52,06 57,89 63,72
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 46,23 52,06 57,89 63,72
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 6,35 7,15 7,95 8,75

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Dubenec má veřejný vodovod, ze kterého je zásobena necelá třetina trvale bydlícího obyvatelstva. Zdrojem pitné vody pro obec je vrtaná studna DJ 1 v centru zástavby. Vrt DJ 1 byl vyhlouben v roce 1993, je hluboký 45 m, má max. vydatnost 8,2 l/s a průměrnou vydatnost 5 l/s. Z vrtu je voda čerpána do akumulační nádrže automatické tlakové stanice, ze které je voda rozváděna vodovodními řady ke spotřebitelům. Akumulační nádrž má objem 50 m3 (-/-). Voda je hygienicky zabezpečována dávkováním chlornanu sodného do potrubí výtlaku. Zemědělské družstvo Dubenec je zásobováno z vrtu DS, který se nachází nedaleko vrtu DJ 1. Vydatnost vrtu ani kvalita vody nejsou známy. Družstvo odebírá z vrtu DS vodu v množství cca 700 m3/měsíc. Zbylá část trvale i přechodně bydlícího obyvatelstva je zásobena pitnou vodou ze soukromých studní. Dle informace starosty obce je vydatnost studní dostatečná. Informace o kvalitě vody ve studních nejsou k dispozici. V jihovýchodní části byly v letech 1979-80 vyhloubeny dvě vrtané studny D-2 a D-3, které původně měly sloužit jako zdroj pitné vody pro skupinový vodovod pro celou oblast (obce Dubenec, Vilantice, Lanžov, Bílé Poličany, Doubravice, Libotov, Hřibojedy a Litíč). Z ekonomických důvodů se od tohoto záměru ustoupilo.Vrt D-2 hloubky 65 m má vydatnost 16 l/s, kvalita vody vyhovovala požadavkům platných předpisů. Vrt D-3 hloubky 42 m má vydatnost 5,5 l/s, kvalita vody nevyhovovala požadavkům platných předpisů z hlediska překročení ukazatelů bakteriologického znečištění a obsahu dusičnanů. Vrty nejsou v současnosti využívány a jsou uzavřeny. 

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V rámci rozvoje obce bude dle územního plánu budována zóna R1. Dle ÚP předpokládáme připojení 24 nemovitostí a cca 100 obyvatel.V rámci zkvalitnění dodávek vody se připravuje snižování hladiny železa v surové vodě. V dokumentu SUCHO 2015 KH Kraje obec zařazena z důvodu nedostatku vody pouze u zásobení z lokálních studní u nemovistí v části obce. Návrhového řešení v dokumentu - rozšíření působnosti stávajícího veřejného vodovodu. Obyvatelé odmítají napojení, nechtějí vodu z veřejného vodovodu.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec Dubenec nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den) bude řešeno jejím dovozem:V případě místní havárie bude pitná voda dovážena z nejbližšího veřejného vodovodu s dostatečně kapacitními zdroji, tj. z obce Lanžov, popř. z města Dvůr Králové nad Labem.V případě havárie postihující rozsáhlejší území bude náhradním zdrojem pitné vody vrtaná studna U Mléčné farmy na katastru obce Choustníkovo Hradiště.V obou případech budou pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.Zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace – odběrem z individuelních zdrojů, odběrem z vodotečí, příp. dodávkou užitkové vody vodovodním rozvodem.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dubenec - - - 9 159 250 500

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dubenec - - - 9 200 250 500

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 9,65 19,51 29,37 39,23
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 9,54 19,54 29,54 39,54
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Dubenec nemá v současnosti vybudovaný celoplošný systém veřejné kanalizace. Pouze ve střední části obce je vybudovaná jednotná kanalizace, do které jsou napojeny i splaškové odpady z některých nemovitostí. Kanalizace, která byla budována postupně od 70. let, je na několika místech zaústěná do potoka Hustířanka. Odpadní vody z obce jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, které jsou vyváženy na okolní ČOV, v septicích s přepadem do povrchových vod, do jednotné kanalizace, do trativodů, v domovních mikročistírnách s odtokem do dešťové kanalizace A do povrchových vod, Byla vybudována ČOV pro Základní a mateřskou školu + dva byty. Mimo obyvatel jsou v obci ještě následující producenti většího množství odpadních vod: ZD Dubenec má pro své dílny instalované LAPOLy a bezodtoké jímky, stravovací zařízení má vlastní čistírnu odpadních vod, část splaškových vod odchází přes septik do kanalizace a dál do potoka Hustířanka. Firma DUBEA produkuje pouze splaškové vody, které jsou čištěny na ČOV. Dešťové vody jsou z cca 30 % obce odváděny dešťovou kanalizací. Sběrače jsou na příhodných místech zaúsťovány do potoka Hustířanka. Zbytek obce je odvodňován systémem příkopů, struh a propustků do potoka.  

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci Dubenec je vzhledem k velice rozptýlené zástavbě, majetkoprávním poměrům a ekonomické situaci obce navrženo vybudování soustavy centrálně monitorovaných domovních ČOV. Všechny čistírny odpadních vod budou plnit podmínky Výzvy č. 7/2021: Podpora domovních čistíren odpadních vod ze Státního fondu životního prostředí ČR. Instalované ČOV budou napojeny na online centrální monitorovací zařízení umožňující nepřetržité sledování správné funkce každé čistírny. Celá soustava čistíren bude obsluhována a provozována odborně zaškoleným pracovníkem obce či externím dodavatelem.

Navržené certifikované domovní čistírny budou splňovat hodnoty III. kategorie nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, tř. PZV dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění a budou mít certifikáty CE.

 

Při zpracování změny PRVK bylo navrženo osazení 84 ks čistíren pro jednotlivé nemovitosti s připojením 337 EO. Předpokládané období výstavby je v roce 2022-2024 dle zajištění potřebných dokumentů a povolení. Detailní řešení, včetně umístění jednotlivých DČOV, bude řešeno dle platných ustanovení zákona č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Přečištěné odpadní vody z domovních čistíren budou zaústěny do dílčích úseků stávající jednotné obecní kanalizace, vsakovacích zařízení či výustními objekty do vodního toku Hustířanka.

 

V lokalitě plánované výstavby Z1 dle územního plánu s uvažovanou výstavbou 25 rodinných domů bude souběžně vybudována lokální hnízdová ČOV s kapacitou 100 EO a zaústěním přečištěných odpadních vod do vodního toku Hustířanka. V oblastech nové výstavby více domů bude upřednostňováno, je-li to technicky/ekonomicky možné, řešení společného odkanalizování s výstavbou hnízdové ČOV a splaškovou kanalizací.

 

Ostatní objekty budou nadále řešeny individuálním způsobem čištění odpadních vod za předpokladu plnění platné legislativy v oblasti vypouštění odpadních vod dle způsobu likvidace přečištěných odpadních vod. V případě zasakování odpadních vod bude zpracováno komplexní hydrogeologické posouzení pro celou lokalitu.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dubenec 1 000,0 7 000,0 8 000,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dubenec - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
31. 10. 2022 ZK/15/1054/2022 usnesení zastupitelstva
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva